งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ นางสาวจิตติมา โพชนีย์เลขที่ 4 นายยุทธณา โพธิ์ขาว เลขที่ 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ นางสาวจิตติมา โพชนีย์เลขที่ 4 นายยุทธณา โพธิ์ขาว เลขที่ 28."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ นางสาวจิตติมา โพชนีย์เลขที่ 4 นายยุทธณา โพธิ์ขาว เลขที่ 28

2 จุดประสงค์ • เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่า รายวิชาใดของ นักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เข้าสอบ ( O- NET ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา ว่าควรพัฒนา / ปรับปรุง / แก้ไข ในเรื่องใด • เพื่อให้ผู้อื่นรู้และเข้าใจถึงคะแนนการสอบ ( O-NET ) ว่าเป็นลักษณะอย่างไร • อธิบายค่าเฉลี่ยของผลสอบ ( O-NET ) ว่าใน แต่ละปี มีคะแนนเพิ่มขึ้น - ลดลง

3 จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้า สอบ คะแน น เฉ ลี่ย จำนวนผู้ เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ ย จำนวนผู้ เข้า สอบ คะแน น เฉ ลี่ย ภาษาไทย 350, , , สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 354, , , ภาษาอังกฤษ 352, , , คณิตศาสตร์ 353, , , วิทยาศาสตร์ 349, , , สุขศึกษาและพลศึกษา 348, , , ศิลปะ 348, , , การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 348, , ,

4 กราฟแสดงจำนวนนักเรียนที่ เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับขั้น พื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา

5 ภาษาไทย


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ นางสาวจิตติมา โพชนีย์เลขที่ 4 นายยุทธณา โพธิ์ขาว เลขที่ 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google