งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ตั้งของ โรงเรียน โรงเรียนวัดหุบรัก ( ไพร ประชาอุปถัมภ์ ) ตั้งอยู่เลขที่ 84/1 หมู่ที่ 11 ตำบล โพรงมะเดื่อ อำเภอ เมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ตั้งของ โรงเรียน โรงเรียนวัดหุบรัก ( ไพร ประชาอุปถัมภ์ ) ตั้งอยู่เลขที่ 84/1 หมู่ที่ 11 ตำบล โพรงมะเดื่อ อำเภอ เมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่ตั้งของ โรงเรียน โรงเรียนวัดหุบรัก ( ไพร ประชาอุปถัมภ์ ) ตั้งอยู่เลขที่ 84/1 หมู่ที่ 11 ตำบล โพรงมะเดื่อ อำเภอ เมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000 โทรศัพท์ 034-377036 โทรสาร. 034-377296

3 ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัดหุบรัก ( ไพร ประชาอุปถัมภ์ ) คือหลวงพ่อโต๊ะ อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทราราม ( หุบ รัก ) ร่วมกับผู้ใหญ่แต้ม ใจมั่น และประชาชน ได้ปรึกษาหารือกัน และมีมติให้สร้างอาคารเรียน ชั่วคราวขึ้น จำนวน 1 หลัง สามารถเปิดทำการสอนได้เมื่อ 24 มิถุนายน 2482

4

5 ผู้อำนวยการ โรงเรียน นายวรุณชาติ วงษ์ทับทิม

6 รองผู้อำนวยการกฤษณะ ผัดกระโทก

7

8

9

10

11

12 ชั้นล่างเป็นห้อง ผู้อำนวยการ ห้อง ธุรการ และห้อง วิชาการ ชั้นบนจัดการเรียน การสอนนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 และ ห้องปฏิบัติการ ทางภาษา

13

14 อาคารเรียนหลัง ที่ 2 ชั้นบนจัดการ เรียนการสอน นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1-2 ชั้นล่างจัดการ เรียนการสอน ระดับอนุบาล 1- 2

15

16 อาคารเรียนหลังที่ 3 ชั้นบนจัดการ เรียนการสอน นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3-4 ชั้นล่างเป็น ห้องสมุดและ ห้องสมุด อิเล็กทรอนิค

17 ข้อมูลนักเรียน ปี การศึกษา 2553 มีนักเรียนชายจำนวน 282 คน มีนักเรียนหญิงจำนวน 256 คน มีจำนวนนักเรียนรวม 538 คน

18

19 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ระดับก่อนประถมศึกษา ด้าน ผู้เรีย น ระดับคุณภาพดีระดับคุณภาพ พอใช้ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 6 มาตรฐาน 1 มาตรฐาน

20 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ระดับประถมศึกษา ด้าน ผู้เรีย น ระดับคุณภาพดีระดับคุณภาพ พอใช้ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 5 มาตรฐาน 2 มาตรฐาน

21 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษา ครั้งที่ 1 ด้านผู้บริหารและครู ระดับคุณภาพดีระดับคุณภาพ พอใช้ ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 4 มาตรฐาน 3 มาตรฐาน

22 ผลการประเมินภายนอกสถานศึกษา รอบที่ 2 ระดับก่อนประถมศึกษา ด้าน ผู้เรียน ระดับ คุณภาพดี มาก ระดับ คุณภาพดี ระดับ คุณภาพ พอใช้ ระดับคุภาพ ปรับปรุง 2 มาตรฐาน 5 มาตรฐาน

23 ผลการประเมินภายนอก สถานศึกษา รอบที่ 2 ระดับประถมศึกษา ด้าน ผู้เรียน ระดับ คุณภาพดี มาก ระดับ คุณภาพดี ระดับ คุณภาพ พอใช้ ระดับคุภาพ ปรับปรุง 1 มาตรฐาน 6 มาตรฐาน

24 ผลการประเมินภายนอกสถานศึกษา รอบที่ 2 ด้านผู้บริหาร และครู ระดับ คุณภาพดี มาก ระดับ คุณภาพดี ระดับ คุณภาพ พอใช้ ระดับคุภาพ ปรับปรุง 3 มาตรฐาน 4 มาตรฐาน

25

26

27 1. งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 281,230 บาท ( ปรับลด 1,820 บาท ) 1. งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 281,230 บาท ( ปรับลด 1,820 บาท ) 2. งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2,069,606 บาท ( ปรับลด 35,000 บาท ) 2. งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2,069,606 บาท ( ปรับลด 35,000 บาท ) 3. งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน 2,681,800 บาท ( ปรับลด 19,200 บาท ) 3. งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน 2,681,800 บาท ( ปรับลด 19,200 บาท )

28 แผนผัง โรงเรียน

29 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt ที่ตั้งของ โรงเรียน โรงเรียนวัดหุบรัก ( ไพร ประชาอุปถัมภ์ ) ตั้งอยู่เลขที่ 84/1 หมู่ที่ 11 ตำบล โพรงมะเดื่อ อำเภอ เมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google