งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง โดเมนเนม. โดเมนเนม (Domain Name) เป็น ระบบที่นำตัวอักษร ที่จำได้ง่ายเข้ามาแทน ไอพีแอดเดรส ที่เป็นตัวเลข แต่ละโดเมน จะมีชื่อไม่ซ้ำกัน และมักจะถูกตั้งให้คล้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง โดเมนเนม. โดเมนเนม (Domain Name) เป็น ระบบที่นำตัวอักษร ที่จำได้ง่ายเข้ามาแทน ไอพีแอดเดรส ที่เป็นตัวเลข แต่ละโดเมน จะมีชื่อไม่ซ้ำกัน และมักจะถูกตั้งให้คล้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง โดเมนเนม

2 โดเมนเนม (Domain Name) เป็น ระบบที่นำตัวอักษร ที่จำได้ง่ายเข้ามาแทน ไอพีแอดเดรส ที่เป็นตัวเลข แต่ละโดเมน จะมีชื่อไม่ซ้ำกัน และมักจะถูกตั้งให้คล้าย กับชื่อของบริษัทหน่วยงาน หรือองค์กร ของผู้เป็นเจ้าของ เพื่อความสะดวกในการ จดจำชื่อ

3 ประเภทของ Domain Name แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1. โดเมน 2 ระดับ ชื่อโดเมน. ประเภทของโดเมน 2. โดเมน 3 ระดับ ชื่อโดเมน. ประเภทของโดเมน. ประเทศ

4 โดเมน 2 ระดับ จะประกอบด้วย www. ชื่อ โดเมน. ประเภทของโดเมน เช่น www.b2ccreation.com ประเภทของโดเมน คือ คำย่อขององค์กร โดยประเภทขององค์กรที่พบบ่อย มีดังต่อไปนี้ โดเมนเนมความหมาย.com กลุ่มองค์การค้า ( Commercial).edu กลุ่มการศึกษา ( Education).gov กลุ่มองค์กรรัฐบาล ( Governmental).mil กลุ่มองค์กรทหาร ( Military).net กลุ่มองค์การบริหาร ( Network Service).org กลุ่มองค์กรอื่น ๆ ( Organizations)

5 โดนเมนเนม 3 ระดับ จะประกอบด้วย www. ชื่อโดเมน. ประเภทของโดเมน. ประเทศ เช่น www.kmitnb.ac.th, www.nectec.or.th, www.google.co.th ประเภทขององค์กรที่พบ บ่อยคือ www.google.co.th โดเมนเนมความหมาย.co บริษัท หรือ องค์กร พาณิชย์.ac สถาบันการศึกษา.go องค์กรของรัฐบาล.or องค์กรเอกชนที่ไม่ แสวงผลกำไร

6 โดเมนที่เป็นชื่อย่อ ของประเทศ ความหมาย.au ออสเตรเลีย ( Australia).fr ฝรั่งเศส ( France).th ไทย ( Thailand).jp ญี่ปุ่น ( Japan).uk อังกฤษ ( United Kingdom

7 ตำแหน่งอ้างอิงเว็บเพจ เป็นตำแหน่งที่ใช้ อ้างอิงเว็บเพจต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ตโดยพิมพ์ URL เข้าไปในช่อง Address ของเว็บเบรา เซอร์โดย URL ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้คือ www.hotmail.com/data.html - www คือ การแสดงว่าขณะนี้กำลังใช้ บริการ www - hotmail คือ โดเมนเนมของเว็บไซต์ที่ กำลังใช้งานอยู่ - data.html คือ ตำแหน่งของไฟล์ที่เก็บ เว็บเพจหน้านั้นอยู่

8 - ความยาวของชื่อ Domain ตั้งได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร - สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับ ตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้ - ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเล็กหรือตัว ใหญ่ก็ได้ - ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าชื่อ domain - ห้ามเว้นวรรคในชื่อ domain

9 - ชื่อ Domain จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับ พระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และ พระบรมวงศานุวงศ์ ชื่อ Domain จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด - ชื่อ Domain จะต้องไม่เป็นชื่อต่างๆ ของประเทศ ไทย จังหวัด รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่างๆ ใน ประเทศ - ชื่อ Domain จะต้องไม่ประกอบด้วยคำหยาบหรือ คำที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงามของไทย - ชื่อ Domain จะต้องมีความสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่าง ใดกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษที่อ้างอิง

10 แบบฝึกหัดเรื่อง โดเมนเนม 1. โดเมนเนมหมายถึง 2. โดเมนเนมมีกี่ประเภทอะไรบ้าง 3. โดนเมนเนม 3 ระดับประกอบด้วย อะไรบ้าง 4. จงบอกความหมายของโดเมนเนมแต่ละ ตัวต่อไปนี้ 4.1.com หมายถึง 4.2.edu หมายถึง 4.3.net หมายถึง 4.4. co หมายถึง 4.5.ac หมายถึง 4.6.th หมายถึง 5. หลักที่ใช้ในการตั้งชื่อ Domain มี อะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง โดเมนเนม. โดเมนเนม (Domain Name) เป็น ระบบที่นำตัวอักษร ที่จำได้ง่ายเข้ามาแทน ไอพีแอดเดรส ที่เป็นตัวเลข แต่ละโดเมน จะมีชื่อไม่ซ้ำกัน และมักจะถูกตั้งให้คล้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google