งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง โดเมนเนม โดเมนเนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง โดเมนเนม โดเมนเนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง โดเมนเนม โดเมนเนม

2 ความหมายของโดเมนเนม โดเมนเนม (Domain Name) เป็นระบบที่นำตัวอักษร ที่จำได้ง่ายเข้ามาแทนไอพีแอดเดรส ที่เป็นตัวเลข แต่ละโดเมนจะมีชื่อไม่ซ้ำกัน และมักจะถูกตั้งให้คล้ายกับชื่อของบริษัทหน่วยงาน หรือองค์กรของผู้เป็นเจ้าของ เพื่อความสะดวกในการจดจำชื่อ

3 ประเภทของ Domain Name ประเภทของ Domain Name แบ่งได้เป็น 2 ประเภท   1. โดเมน 2 ระดับ ชื่อโดเมน. ประเภทของโดเมน   2. โดเมน 3 ระดับ ชื่อโดเมน. ประเภทของโดเมน . ประเทศ

4 1. โดเมน 2 ระดับ โดเมน 2 ระดับ จะประกอบด้วย www. ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน เช่น ประเภทของโดเมน คือ คำย่อขององค์กร โดยประเภทขององค์กรที่พบบ่อย มีดังต่อไปนี้ โดเมนเนม ความหมาย .com กลุ่มองค์การค้า (Commercial) .edu กลุ่มการศึกษา (Education) .gov กลุ่มองค์กรรัฐบาล (Governmental) .mil กลุ่มองค์กรทหาร (Military) .net กลุ่มองค์การบริหาร (Network Service) .org กลุ่มองค์กรอื่น ๆ (Organizations)

5 1. โดเมน 3 ระดับ โดนเมนเนม 3 ระดับ   จะประกอบด้วย www. ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน . ประเทศ เช่น ประเภทขององค์กรที่พบบ่อยคือ โดเมนเนม ความหมาย .co บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์ .ac สถาบันการศึกษา .go องค์กรของรัฐบาล .or องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร

6 โดเมนที่เป็นชื่อย่อของประเทศ
โดเมนเนมที่เป็นชื่อย่อของประเทศ โดเมนที่เป็นชื่อย่อของประเทศ ความหมาย .au ออสเตรเลีย (Australia) .fr ฝรั่งเศส (France) .th ไทย (Thailand) .jp ญี่ปุ่น (Japan) .uk อังกฤษ (United Kingdom

7 ตำแหน่งอ้างอิงเว็บเพจ
ตำแหน่งอ้างอิงเว็บเพจ เป็นตำแหน่งที่ใช้อ้างอิงเว็บเพจต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ตโดยพิมพ์ URL เข้าไปในช่อง Address ของเว็บเบราเซอร์โดย URL ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้คือ - www คือ การแสดงว่าขณะนี้กำลังใช้บริการ www - hotmail คือ โดเมนเนมของเว็บไซต์ที่กำลังใช้งานอยู่ - data.html คือ ตำแหน่งของไฟล์ที่เก็บเว็บเพจหน้านั้นอยู่

8 หลักที่ใช้ในการตั้งชื่อ Domain
- สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้ - ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้ - ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าชื่อ domain - ห้ามเว้นวรรคในชื่อ domain

9 หลักการตั้งชื่อโดเมน ภาษาไทย
- ชื่อ Domain จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ชื่อ Domain จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด - ชื่อ Domain จะต้องไม่เป็นชื่อต่างๆ ของประเทศไทย จังหวัด รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่างๆ ในประเทศ - ชื่อ Domain จะต้องไม่ประกอบด้วยคำหยาบหรือคำที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีงามของไทย - ชื่อ Domain จะต้องมีความสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดกับชื่อโดเมนภาษาอังกฤษที่อ้างอิง

10 แบบฝึกหัดเรื่อง โดเมนเนม
1. โดเมนเนมหมายถึง 2. โดเมนเนมมีกี่ประเภทอะไรบ้าง 3. โดนเมนเนม 3 ระดับประกอบด้วยอะไรบ้าง 4. จงบอกความหมายของโดเมนเนมแต่ละตัวต่อไปนี้ 4.1 .com หมายถึง 4.2 .edu หมายถึง 4.3 .net หมายถึง 4.4. co หมายถึง 4.5 .ac หมายถึง 4.6 .th หมายถึง 5. หลักที่ใช้ในการตั้งชื่อ Domain มีอะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง โดเมนเนม โดเมนเนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google