งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง ตาราง (Table) ผศ. ดร. ปริศนา มัชฌิมา. 0 ตาราง (Table) คือ องค์ประกอบหลัก อย่างหนึ่งในฐานข้อมูล เป็นส่วนที่ต้อง สร้างขึ้นเป็นอันดับแรก เพื่อใช้ในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง ตาราง (Table) ผศ. ดร. ปริศนา มัชฌิมา. 0 ตาราง (Table) คือ องค์ประกอบหลัก อย่างหนึ่งในฐานข้อมูล เป็นส่วนที่ต้อง สร้างขึ้นเป็นอันดับแรก เพื่อใช้ในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง ตาราง (Table) ผศ. ดร. ปริศนา มัชฌิมา

2 0 ตาราง (Table) คือ องค์ประกอบหลัก อย่างหนึ่งในฐานข้อมูล เป็นส่วนที่ต้อง สร้างขึ้นเป็นอันดับแรก เพื่อใช้ในการ เก็บข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูล โดยในการสร้างตารางนั้นมีหลาย รูปแบบด้วยกัน ซึ่งเราสามารถจัดการ กับข้อมูลในตารางเพื่อให้เกิดความ สะดวกและรวดเร็วในการทำงานมาก ยิ่งขึ้นได้ เช่น การเรียงลำดับข้อมูล การกรองข้อมูล และการค้นหาข้อมูล เป็นต้น

3 มุมมองของตาราง 0 มุมมอง Design ใช้ในการออกแบบ และแก้ไขโครงสร้าง ของตาราง เช่น เพิ่มลบเขตข้อมูล (field) แก้ไขชื่อเขต ข้อมูล กำหนดชนิดข้อมูล กำหนดคีย์ กำหนดคุณสมบัติ ต่างๆของเขตข้อมูล (Properties) เป็นต้น 0 มุมมอง Datasheet ใช้ในการป้อนข้อมูล หรือแสดงข้อมูล ที่เก็บไว้ในตาราง โดยแสดงในรูปของตาราง ในมุมมองนี้ สามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขเรคอร์ดได้ 0 มุมมอง PivotTable ใช้วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลใน ตารางโดยแสดงในรูปของตารางแจกแจงรายละเอียดข้อมูล และสรุปผลข้อมูล 0 มุมมอง PivotChart ใช้วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลใน ตารางโดยแสดงในรูปของแผนภูมิหรือ Chart

4 ส่วนประกอบของตาราง ไอเท็ม (Item) คือข้อมูลที่เก็บอยู่ในแต่ละเซลล์ ของตาราง ฟิล์ด (Field) คือข้อมูลในแนวคอลัมน์ ( แนวตั้ง ) เรคอร์ด (Record) คือข้อมูลในแต่ละแถวของ ตาราง ตาราง (Table) คือส่วนของตารางทั้งหมดที่ใช้ ในการเก็บข้อมูล ซึ่งถ้านำหลายๆตารางมา รวมกันทั้งหมด จะเรียกว่า ฐานข้อมูล หรือ Database

5 ส่วนประกอบของตาราง

6 การสร้างตาราง

7

8 การตั้งชื่อ field ชื่อ field ต้องไม่ยาวเกิน 64 ตัวอักษร รวมทั้ง ช่องว่างด้วย ห้ามตั้งชื่อ field ซ้ำกัน สามารถใช้ตัวอักษร ตัวเลข ช่องว่าง ในการตั้งชื่อ field ได้ ห้ามใช้เครื่องหมาย จุด (.) อัศเจรีย์ (!) และก้ามปู ([ ]) ในการตั้งชื่อ field ห้ามเริ่มชื่อ field ด้วยช่องว่าง

9 ชนิดข้อมูล 1)Text ข้อความที่ประกอบไปด้วยตัวอักขระที่อาจเป็น ตัวอักษร สัญลักษณ์พิเศษ ช่องว่าง หรือตัวเลขประกอบ กัน ซึ่งถ้าเป็นตัวเลขอย่างเดียวจะต้องเป็นตัวเลขที่ไม่ใช้ ในการคำนวณ เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ บ้านเลขที่ และ รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น โดยสามารถบรรจุข้อมูลได้สูงสุด จำนวน 255 ตัวอักขระ 2)Memo ข้อความที่เป็นตัวอักขระที่มีความยาวมากๆ และ มากกว่า 255 ตัวอักขระ แต่ไม่เกิน 65,535 ตัวอักษร ส่วนมากใช้ในการเก็บข้อมูลและรายละเอียดที่มีความยาว ของข้อมูลมากๆ นั่นเอง 3)Number ข้อมูลที่เป็นตัวเลข สามารถนำไปคำนวณได้ เช่น จำนวนสินค้า และจำนวนหน่วยกิต เป็นต้น

10 ชนิดข้อมูล 4) Date/Time ข้อมูลที่เป็นวันที่และเวลา 5) Currency ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ใช้ในการคำนวณ ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น ราคาสินค้า ค่าหน่วยกิต เงินเดือน รายรับ และรายจ่าย เป็นต้น 6) Auto Number เป็นตัวเลขจำนวนเต็มแบบลำดับ ที่ ซึ่งโปรแกรมจะกำหนดค่าให้โดยอัตโนมัติเมื่อมี การเพิ่มเรคอร์ดใหม่เข้ามาในตาราง 7) Yes/No เป็นข้อมูลทางตรรกะ ซึ่งมีสถานะเป็น จริงหรือเท็จ เช่น True/False, Yes/No, หรือ On/Off และจะเป็นค่าว่างไม่ได้

11 ชนิดข้อมูล 8) OLE Object ข้อมูลที่เป็นการเชื่อมโยงหรือ นำเข้าข้อมูลจากโปรแกรมอื่นๆ มาเก็บไว้ เช่น รูปภาพ ตาราง กราฟ และเสียง เป็นต้น OLE ย่อมา จาก Object Linking and Embedding เป็นเทคนิค ของการประยุกต์ใช้งานบนวินโดว์ส ที่ใช้ในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เช่น สามารถนำ รูปภาพจากโปรแกรม PhotoShop มาใช้ใน Microsoft Word ได้ เป็นต้น

12 ชนิดข้อมูล 9) Hyperlink เป็นข้อมูลหรือแอดเดรสที่ใช้อ้างอิง ไปยังข้อมูลอื่นๆ หรือระบุการเชื่อมโยงในแบบของ เว็บเพจ ซึ่งแสดงด้วย URL (Uniform Resource Locator) โดยการอ้างอิงไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ซึ่ง อาจเป็นได้ทั้งไฟล์ฐานข้อมูลของโปรแกรม ไมโครซอฟต์แอกเซสเอง หรือไฟล์ของโปรแกรม อื่นที่อยู่ในเครื่องเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถ เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตได้

13 ชนิดข้อมูล 10) Attachment เหมือนไฟล์แนบในอีเมล เป็น ไฟล์ชนิดใดก็ได้ เช่น Word, Excel 11) Calculated ผลของการคำนวณจาก field อื่นใน ตาราง Lookup Wizard … ที่แสดงในเมนู Data Type นั้น ไม่ใช่ชนิดข้อมูลแต่เป็นเครื่องมือช่วยป้อนข้อมูล และนำเข้าข้อมูลจาก Table อื่นๆ ของฐานข้อมูล

14 คุณสมบัติของ field... ติดตามตอนต่อไป...

15 ทดลองสร้างตาราง


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง ตาราง (Table) ผศ. ดร. ปริศนา มัชฌิมา. 0 ตาราง (Table) คือ องค์ประกอบหลัก อย่างหนึ่งในฐานข้อมูล เป็นส่วนที่ต้อง สร้างขึ้นเป็นอันดับแรก เพื่อใช้ในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google