งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Business Level Strategy กลยุทธ์ระดับธุรกิจ Aj.Metinee Adam.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Business Level Strategy กลยุทธ์ระดับธุรกิจ Aj.Metinee Adam."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Business Level Strategy กลยุทธ์ระดับธุรกิจ Aj.Metinee Adam

2 Introduction กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) จะมุ่งการปรับปรุงฐานะการแข่งขันของ ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทภายในอุตสาหกรรม ให้สูงขึ้น บริษัทจะรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ คล้ายคลึงกันไว้ภายในหน่วยธุรกิจเชิงกล ยุทธ์ (Strategic Business Unit: SBU) เดียวกัน มีตลาด มีคู่แข่ง และ ภารกิจที่ แตกต่างจากหน่วยธุรกิจอื่น โดยทั่วไป SBU ของบริษัทจะเป็นหน่วยงานค่อนข้าง อิสระ สามารถพัฒนากลยุทธ์ของตนขึ้นมา ได้ภายใต้เป้าหมายและกลยุทธ์ระดับบริษัท กลยุทธ์ระดับธุรกิจ โดยมุ่งการเพิ่มกำไรใน การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนให้ สูงขึ้น

3 Business Level Strategy บางครั้งจะเรียกกลยุทธ์ระดับนี้ว่า กล ยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ โดยทั่วไป จะมีอยู่ 4 ประเภท คือ การเป็นผู้นำทางต้นทุน ข้อได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน การปรับตัวที่รวดเร็ว การมุ่งที่ลูกค้ากลุ่มเล็ก

4 Competitive advantages ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive advantages) หรือการ สร้างความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน (competitive differentiation) เป็นกลยุทธ์ ซึ่งมุ่งที่การผลิตสินค้าและบริการโดย คำนึงถึงความเป็นเอกลักษณ์ใน อุตสาหกรรม มุ่งที่ผู้บริโภคโดยไม่คำนึงถึง ราคา (Price-insensitive) มากนัก

5 Cost leadership ความเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost leadership) กลยุทธ์ซึ่งมุ่งที่การผลิต สินค้าที่มีมาตรฐาน (Standardized products) ด้วยต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำ โดยมี เป้าหมายสำหรับผู้บริโภคที่อ่อนไหวต่อ ราคา (Price-sensitive)

6 Quick-response การปรับตัวที่รวดเร็ว (Quick- response) ในระดับธุรกิจนี้ ธุรกิจจะเผชิญ กับคู่แข่งขัน เผชิญการแข่งขันในด้านการ แสวงหาลุกค้า และยอดขาย บริษัทจะ แข่งขันกับบริษัทอื่น ซึ่งมีธุรกิจคล้ายคลึง กัน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ในตลาดที่คล้ายกันด้วย

7 Focus การมุ่งที่ลูกค้ากลุ่มเล็ก (Focus) เป็นกล ยุทธ์ซึ่งมุ่งที่การผลิตสินค้าและบริการที่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเล็ก


ดาวน์โหลด ppt Business Level Strategy กลยุทธ์ระดับธุรกิจ Aj.Metinee Adam.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google