งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Network. การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มา เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยอาศัย ช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Network. การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มา เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยอาศัย ช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Network

2 การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มา เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยอาศัย ช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ และการใช้ทรัพยากรของ ระบบร่วมกัน ในเครือข่ายนั้น The computer. Connected together. Information through communication channels. To exchange information between computers. And system resources sharing in that network.

3 TOPOLOGY 1.Bus topology ( เครือข่ายแบบบัส ) 2.Star topology ( เครือข่ายแบบดาว ) 3.Ring topology ( เครือข่ายแบบวงแหวน ) 4. Mesh topology ( เครือข่ายแบบตาข่าย )

4 โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส จะประกอบด้วย สายส่งข้อมูลหลัก ที่ใช้ส่งข้อมูลภายใน เครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับสายข้อมูลผ่านจุด เชื่อมต่อ TOPOLOGY 1. bus topology The network consists of a transmission line bus master. To send the information within the network. Individual computers connected to the data cable through the access point

5 Bus topology line bus master

6 star topology TOPOLOGY 2. Star topology Star topology network. The computer must have a network connection in the control center of the computer or hub to communicate between computers. To communicate through the hub before sending data to the other computer. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว ภายใน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะต้องมีจุดศูนย์กลางในการควบคุมการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ หรือฮับ การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ จะสื่อสาร ผ่านฮับก่อนที่จะส่งข้อมูลไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่นๆ

7 Star topology

8 Ring topology network. With connections between computers, each connected to a circular motion. Data transmission within the network, it is a circle. 3. Ring topology TOPOLOGY โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวง แหวน มีการเชื่อมต่อระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่แต่ละการเชื่อมต่อจะมี ลักษณะเป็นวงกลม การส่งข้อมูลภายใน เครือข่ายนี้ก็จะเป็นวงกลม

9 Ring topology

10 Mesh topology network. Work by each computer must have a large number of signal channels to connect to other computers all. 4. Mesh topology TOPOLOGY โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบตา ข่าย การทำงานโดย เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะต้องมีช่อง ส่งสัญญาณจำนวนมากเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆทุกเครื่อง

11 Mesh topology

12 TOPOLOGY Bus topology Star topolog y

13 TOPOLOGY Ring topology Mesh topology


ดาวน์โหลด ppt Computer Network. การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ มา เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยอาศัย ช่องทางการสื่อสารข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google