งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ นายประกาย นาดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ นายประกาย นาดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ นายประกาย นาดี prakai@nec.rit.ac.th http://www.nec.rit.ac.th/staff/prakai ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของเครือข่าย (Network Type) ประเภทของเครือข่าย (Network Type) โทโพโลยีเครือข่าย (Network Topology) โทโพโลยีเครือข่าย (Network Topology) โปรโตคอล (Protocol) โปรโตคอล (Protocol) แบบจำลองชั้น OSI (OSI Layer Model) แบบจำลองชั้น OSI (OSI Layer Model) สื่อสำหรับส่งข้อมูล (Transmission Media) สื่อสำหรับส่งข้อมูล (Transmission Media)

3 ประเภทของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network: LAN) เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network: LAN) การเชื่อมต่อเครือข่ายภายในห้อง อาคาร หรือองค์กร เช่นเครือข่ายอีเทอร์เน็ต มี ความเร็วสูง เครือข่ายเมือง (Metropolitan Area Network: MAN) เครือข่ายเมือง (Metropolitan Area Network: MAN) การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างเมืองเป็น เส้นทางหลักระหว่างเมือง เครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network: WAN) เครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network: WAN) การเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีระห่างกันมาก หรือ เชื่อมต่อเครือข่ายสองจุดผ่านเครือข่าย สาธารณะ เช่น เครือข่ายโทรศัพท์

4 โทโพโลยีเครือข่าย คอมพิวเตอร์ โทโพโลยีแบบดาว (Star Topology) โทโพโลยีแบบดาว (Star Topology) โทโพโลยีแบบบัส (Bus Topology) โทโพโลยีแบบบัส (Bus Topology) โทโพโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology) โทโพโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology)

5 โปรโตคอล ภาษา ข้อกำหนด ข้อตกลง หรือลำดับ ขั้นตอนของการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ ที่จะทำให้ผู้ส่งและผู้รับสื่อสารกันอย่าง ถูกต้อง ภาษา ข้อกำหนด ข้อตกลง หรือลำดับ ขั้นตอนของการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ ที่จะทำให้ผู้ส่งและผู้รับสื่อสารกันอย่าง ถูกต้อง ตัวอย่างของโปรโตคอล ตัวอย่างของโปรโตคอล –ARP, PPP, SLIP –IP, BGP, RIP, –TCP, UDP, ICMP –HTTP, FTP, SMTP, IMAP, POP

6 แบบจำลอง OSI แบบจำลองที่กำหนดขึ้นเป็นชั้น ที่ มาตรฐานเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 7 ชั้น แบบจำลองที่กำหนดขึ้นเป็นชั้น ที่ มาตรฐานเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 7 ชั้น –Physical Layer –Data Link Layer –Network Layer –Transport Layer –Session Layer –Present Layer –Application Layer

7 สื่อสำหรับส่งข้อมูล สื่อแบบใช้สาย สื่อแบบใช้สาย – สาย COAXIAL – สาย UTP, STP – สาย Optical Fiber สื่อแบบไร้สาย สื่อแบบไร้สาย – ความถี่วิทยุ (Radio Frequency) – แสงอินฟราเรด (Infrared)


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ นายประกาย นาดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google