งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่าย LAN แบบ IEEE 802 IEEE 802.X Network ประกาย นาดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่าย LAN แบบ IEEE 802 IEEE 802.X Network ประกาย นาดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่าย LAN แบบ IEEE 802 IEEE 802.X Network ประกาย นาดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2 เนื้อหาที่จะบรรยาย …………….. หลักการพื้นฐานและความเป็นมาของ IEEE 802.X โครงสร้างและการทำงานของ Logical Link Control (LLC) โครงสร้างและการทำงานของ Medium Access Control (MAC)

3 หลักการและความเป็นมาของ IEEE 802.X IEEE ( Institute of Electrical and Electronics Engineers ) คือ องค์กรที่ได้สร้าง มาตรฐานสากลมากมายทางด้าน วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ได้กำหนด มาตรฐานโพรโตคอลสำหรับระบบเครือข่าย เฉพาะบริเวณไว้จำนวนหนึ่ง เป็นที่รู้จักกันใน กลุ่มหมายเลข IEEE ได้รับการยอมรับจาก องค์กรควบคุมมาตรฐานอื่นๆ ได้แก่ ANSI (American National Standards institute ) และ ( ISO International Standards Organization )

4 มาตรฐานย่อยใน IEEE 802.X ในมาตรฐาน IEEE 802.X ได้ถูกกำหนดเป็น มาตรฐานย่อย มุ่งอธิบายรายละเอียดที่ต่างกัน ดังนี้ IEEE 802.1Presents an overview of the IEEE definitions and discusses network management and bridging IEEE 802.2Logical Link Control. A uniform interface to adapter cards and dedicated line network (ISO 8802/2) IEEE 802.3CSMA/CD definition. Essentially Ethernet with some changes (ISO 8802/3) IEEE 802.4Token-passing bus used by the Manufacturing Automation Protocol (MAP).

5 มาตรฐานย่อยใน IEEE 802.X ( ต่อ ) IEEE 802.5Token-passing ring used by IBM IEEE 802.6Metropolitan Area Network IEEE 802.7Broadband IEEE 802.8Fiber optic IEEE 802.9Integrated Data and Voice Networks IEEE Wireless Local Area Network (WLAN) มาตรฐานที่นิยมใช้มากที่สุดคือ IEEE (CSMA/CD), IEEE (Token bus), IEEE (Token ring) และกำลังนิยมใช้มาก ขึ้นในปัจจุบันคือ IEEE (WLAN)

6 เปรียบเทียบชั้นของ IEEE 802.X กับ OSI Other Layers IEEE Internetworking IEEE Logical Link Control (LLC) IEEE (CSMA/CD) IEEE (Token bus) IEEE (Token ring) Other Layers Network Data Link Physical IEEE 802.XOSI

7 LLC และ MAC ใน IEEE 802.X กับ OSI Other Layers IEEE Internetworking IEEE Logical Link Control (LLC) Other Layers Network Data Link Physical Media Access Control (MAC) Physical IEEE 802.XOSI

8 โครงสร้างและการทำงานของ LLC Logical Link Control (LLC) เป็น โพรโตคอลระดับบบนของ IEEE 802.X มีหน้าที่ ดังนี้  จัดสรรและบริการการติดต่อแบบเสมือนระหว่าง โหนด โดยไม่คำนึงว่าระดับชั้นล่างจะใช้ MAC ในลักษณะใด  ประกอบด้วย Service Access Point (SAP) ย่อย ที่ต่อเชื่อมต่อกับชั้นที่อยู่สูงกว่า  ควบคุมด้านอื่นๆ เช่น Flow Control, การ จัดลำดับข้อมูล

9 ลักษณะแฟรมข้อมูลของ LLC และ MAC Internetworking Logical Link Control (LLC) Media Access Control (MAC) Physical Information LLC MACData Frame Header ความเร็วของการสื่อสาร และรูปแบบของสื่อ ( สาย ) ที่ใช้ ของแต่ละมาตรฐาน จะแตกต่างกันที่ชั้น Physical

10 รูปแบบแฟรมข้อมูลของชั้น LLC DSAP:Destination service access point ที่อยู่ผู้รับหรือตำแหน่งปลายทาง SSAP:Source service access point ที่อยู่ผู้ส่งหรือตำแหน่งต้นทาง Control Field: ใช้ควบคุม Flow Control, การจัดลำดับข้อมูลการส่งข้อมูล ระหว่างต้น ทางและปลายทาง Information Field: เป็นส่วนของข้อมูลที่จะ ส่งไปปลายทางซึ่งบางครั้งอาจเป็นคำสั่งในการ ขอต่อหรือยกเลิก, แก้ไข การส่งเฟรม DSAP Address SSAP Address Control Field Information Field 1 byte 1-2 byteN bytes

11 โครงสร้างและการทำงานของ MAC Medium Access Control เป็นโพรโตคอลใน ระดับล่างของ IEEE802.X มีหน้าที่รับเฟรมข้อมูล จาก LLC หรือระดับบนมาเติมเฮดเดอร์เฟรมเข้าไป อีก เพื่อสร้างเฟรม MAC ซึ่งจะทำงานที่สัมพันธ์กับ วิธีการควบคุมการใช้สื่อนำสัญญาณของเครือข่าย และ การควบคุมแบบ Carrier Sensing หรือ Token Passing ในระดับ MAC ใน IEEE 802.X นั้น จะ ประกอบด้วย IEEE 802.3, IEEE และ IEEE802.5 มีรูปแบบเฟรมของ MAC แต่ละแบบ ต่างกัน เพราะรูปแบบของโทโพโลยีทางตรรกะและ ใช้วิธีควบคุมการใช้สื่อนำสัญญาณของเครือข่าย ต่างกัน เช่น IEEE (Ethernet) ใช้หลักการ ควบคุมแบบ CSMA/CD, IEEE ใช้หลักการ ควบคุมแบบ Token Bus และ IEEE ใช้ หลักการควบคุมแบบ Token Ring

12 รูปแบบแฟรมข้อมูลของชั้น MAC SOF Dest. Address Src. Address Data Preamble 7 FC 1 EOFChecksum 14 Token bus Frame SOF Dest. Address Src. Address Data Preamble 7 DL 2 PadChecksum Ethernet Frame IEEE Frame (LLC)Start Of FrameData Length Frame Control End Of Frame

13 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt เครือข่าย LAN แบบ IEEE 802 IEEE 802.X Network ประกาย นาดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google