งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่าย LAN แบบ IEEE 802 IEEE 802.X Network

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่าย LAN แบบ IEEE 802 IEEE 802.X Network"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่าย LAN แบบ IEEE 802 IEEE 802.X Network
ประกาย นาดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

2 เนื้อหาที่จะบรรยาย ……………..
หลักการพื้นฐานและความเป็นมาของ IEEE 802.X โครงสร้างและการทำงานของ Logical Link Control (LLC) โครงสร้างและการทำงานของ Medium Access Control (MAC)

3 หลักการและความเป็นมาของ IEEE 802.X
IEEE ( Institute of Electrical and Electronics Engineers ) คือ องค์กรที่ได้สร้างมาตรฐานสากลมากมายทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดมาตรฐานโพรโตคอลสำหรับระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณไว้จำนวนหนึ่ง เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มหมายเลข IEEE ได้รับการยอมรับจากองค์กรควบคุมมาตรฐานอื่นๆ ได้แก่ ANSI (American National Standards institute ) และ ( ISO International Standards Organization )

4 มาตรฐานย่อยใน IEEE 802.X ในมาตรฐาน IEEE 802.X ได้ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานย่อย มุ่งอธิบายรายละเอียดที่ต่างกัน ดังนี้ IEEE Presents an overview of the IEEE definitions and discusses network management and bridging IEEE Logical Link Control. A uniform interface to adapter cards and dedicated line network (ISO 8802/2) IEEE CSMA/CD definition. Essentially Ethernet with some changes (ISO 8802/3) IEEE Token-passing bus used by the Manufacturing Automation Protocol (MAP).

5 มาตรฐานย่อยใน IEEE 802.X (ต่อ)
IEEE Token-passing ring used by IBM IEEE Metropolitan Area Network IEEE Broadband IEEE Fiber optic IEEE Integrated Data and Voice Networks IEEE Wireless Local Area Network (WLAN) มาตรฐานที่นิยมใช้มากที่สุดคือ IEEE (CSMA/CD), IEEE (Token bus), IEEE (Token ring) และกำลังนิยมใช้มากขึ้นในปัจจุบันคือ IEEE (WLAN)

6 เปรียบเทียบชั้นของ IEEE 802.X กับ OSI
Other Layers Other Layers IEEE Internetworking Network Data Link IEEE Logical Link Control (LLC) IEEE (CSMA/CD) IEEE (Token bus) IEEE (Token ring) Physical IEEE 802.X OSI

7 LLC และ MAC ใน IEEE 802.X กับ OSI
Other Layers Other Layers IEEE Internetworking Network Data Link IEEE Logical Link Control (LLC) Media Access Control (MAC) Physical Physical IEEE 802.X OSI

8 โครงสร้างและการทำงานของ LLC
Logical Link Control (LLC) เป็นโพรโตคอลระดับบบนของ IEEE 802.X มีหน้าที่ดังนี้ จัดสรรและบริการการติดต่อแบบเสมือนระหว่างโหนด โดยไม่คำนึงว่าระดับชั้นล่างจะใช้ MAC ในลักษณะใด ประกอบด้วย Service Access Point (SAP) ย่อย ที่ต่อเชื่อมต่อกับชั้นที่อยู่สูงกว่า ควบคุมด้านอื่นๆ เช่น Flow Control, การจัดลำดับข้อมูล

9 ลักษณะแฟรมข้อมูลของ LLC และ MAC
Frame Header Internetworking Data Logical Link Control (LLC) LLC Information Media Access Control (MAC) MAC Data LLC Information Physical ความเร็วของการสื่อสาร และรูปแบบของสื่อ (สาย) ที่ใช้ ของแต่ละมาตรฐาน จะแตกต่างกันที่ชั้น Physical

10 รูปแบบแฟรมข้อมูลของชั้น LLC
DSAP: Destination service access point ที่อยู่ผู้รับหรือตำแหน่งปลายทาง SSAP: Source service access point ที่อยู่ผู้ส่งหรือตำแหน่งต้นทาง Control Field: ใช้ควบคุม Flow Control, การจัดลำดับข้อมูลการส่งข้อมูล ระหว่างต้นทางและปลายทาง Information Field: เป็นส่วนของข้อมูลที่จะส่งไปปลายทางซึ่งบางครั้งอาจเป็นคำสั่งในการขอต่อหรือยกเลิก,แก้ไข การส่งเฟรม DSAP Address SSAP Address Control Field Information Field 1 byte 1 byte 1-2 byte N bytes

11 โครงสร้างและการทำงานของ MAC
Medium Access Control เป็นโพรโตคอลในระดับล่างของ IEEE802.X มีหน้าที่รับเฟรมข้อมูลจาก LLC หรือระดับบนมาเติมเฮดเดอร์เฟรมเข้าไปอีก เพื่อสร้างเฟรม MAC ซึ่งจะทำงานที่สัมพันธ์กับวิธีการควบคุมการใช้สื่อนำสัญญาณของเครือข่าย และ การควบคุมแบบ Carrier Sensing หรือ Token Passing ในระดับ MAC ใน IEEE 802.X นั้น จะประกอบด้วย IEEE 802.3, IEEE และ IEEE802.5 มีรูปแบบเฟรมของ MAC แต่ละแบบต่างกัน เพราะรูปแบบของโทโพโลยีทางตรรกะและใช้วิธีควบคุมการใช้สื่อนำสัญญาณของเครือข่ายต่างกัน เช่น IEEE (Ethernet) ใช้หลักการควบคุมแบบ CSMA/CD, IEEE ใช้หลักการควบคุมแบบ Token Bus และ IEEE ใช้หลักการควบคุมแบบ Token Ring

12 รูปแบบแฟรมข้อมูลของชั้น MAC
SOF Dest. Address Src. Address Data 1 6 0-1500 Preamble 7 DL 2 Pad Checksum 0-46 4 Ethernet Frame IEEE Frame (LLC) Start Of Frame Data Length Frame Control End Of Frame Preamble SOF FC Dest. Address Src. Address Data Checksum EOF 7 1 1 6 6 0-8182 4 1 Token bus Frame

13 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt เครือข่าย LAN แบบ IEEE 802 IEEE 802.X Network

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google