งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเบื้องต้น ดร. อรสา เตติวัฒน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Introductory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเบื้องต้น ดร. อรสา เตติวัฒน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Introductory."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น ดร. อรสา เตติวัฒน์ orasat@nu.ac.th ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Introductory Information System

2 บทที่ 8 เอกสารอ้างอิง ระบบสารสนเทศเพื่อ การจัดการ ดร. ประสงค์ ประณีตพลกรังและคณะ

3 การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications)  หมายถึง ระบบใดๆ ก็ตามที่ข้อมูลหรือ ข่าวสารสามารถถูกส่งผ่านสื่อประเภทต่างๆ ได้ เช่น สายโทรศัพท์ หรือสายเคเบิล

4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มี 2 ลักษณะ  1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบศูนย์รวม (Centralized Computer Networks) มี เครื่องประมวลผลขนาดใหญ่เพียงแห่ง เดียว ส่วนใหญ่เป็นองค์กรใหญ่

5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มี 2 ลักษณะ ( ต่อ )  2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบกระจาย (Distributed Communication Network) เป็นการเชื่อมคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง ในลักษณะเครือข่าย

6 การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Data Interchange [EDI]  เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน เอกสาร การพิมพ์งาน และเวลา การทำงาน  ทำให้ได้เปรียบคู่แข่ง

7 ประโยชน์ของระบบการสื่อสาร ฯ ที่มีต่อองค์กร  สามารถย่นระยะเวลาการทำงาน (Compressing Time)  การเอาชนะข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ (Overcoming Geographical restrictions)  การรื้อปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจ (Restructuring Business Relationships)

8 ระบบการประมวลผลแบบ กระจาย  ระบบซื้อขายผ่านไปรษณีย์  ระบบธนาคารแบบกระจาย  การบริการขนส่งข้ามคืน จะใช้กับการรับ ข้อมูลกรณีที่พนักงานไม่อยู่

9 ข้อดี ระบบการประมวลผล แบบกระจาย  ใช้เวลาตอบสนองได้เร็ว  ใช้ต้นทุนน้อยกว่า  การปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูล  ลดต้นทุนตัวประมวลผลหลัก  การเพิ่มความน่าเชื่อถือ  การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

10 ตัวกลางการสื่อสาร (Communication Media)  สายเกลียวคู่ (Twisted wire pairs) สาย ทองแดงหุ้มด้วยฉนวนแล้วนำมาเกลียว มี 2 แบบ  UTP (Unshielded Twisted wire pairs) ไม่มีตาข่ายโลหะหุ้ม  STP (Shielded Twisted wire pairs) มีตา ข่ายโลหะหุ้ม  สายเคเบิลร่วมแกนหรือสายโคแอคเซียล (Coaxial Cable) ทำจากโลหะนำไฟฟ้า ประกอบด้วย โลหะแกนกลาง (Core) โลหะ แกนกลวง

11  ตัวกลางแบบมีสาย (Wired Media)  สายใยแก้วนำแสง (Fiber optic cable ) เป็นใยแก้วที่มีขนาดเล็กมากเท่ากับเส้น ผม ให้การส่งข้อมูลที่เร็วมาก

12 ประเภทระบบสายโทรศัพท์  ระบบหมุนตามบ้าน (Dial-up Telephone Lines)  ระบบสายโทรศัพท์ให้เช่า (Leased Telephone Lines)  สายใช้เฉพาะงาน เช่าซื้อจากบริษัท ขนส่ง  ตัวกลางแบบไร้สาย (Wireless Media)  ไมโครเวฟ (Microwave)  วิทยุ (Broadcast Radio)  อินฟาเรด (Infrared)


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเบื้องต้น ดร. อรสา เตติวัฒน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Introductory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google