งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น
Introductory Information System ระบบสารสนเทศเบื้องต้น ดร.อรสา เตติวัฒน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 เอกสารอ้างอิง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรังและคณะ
บทที่ 8 การสื่อสารโทรคมนาคม เอกสารอ้างอิง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรังและคณะ

3 การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications)
หมายถึง ระบบใดๆ ก็ตามที่ข้อมูลหรือข่าวสารสามารถถูกส่งผ่านสื่อประเภทต่างๆ ได้ เช่น สายโทรศัพท์ หรือสายเคเบิล

4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มี 2 ลักษณะ
1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบศูนย์รวม (Centralized Computer Networks) มีเครื่องประมวลผลขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียว ส่วนใหญ่เป็นองค์กรใหญ่

5 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มี 2 ลักษณะ (ต่อ)
2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบกระจาย (Distributed Communication Network) เป็นการเชื่อมคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง ในลักษณะเครือข่าย

6 การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Data Interchange [EDI]
เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร การพิมพ์งาน และเวลาการทำงาน ทำให้ได้เปรียบคู่แข่ง

7 ประโยชน์ของระบบการสื่อสารฯ ที่มีต่อองค์กร
สามารถย่นระยะเวลาการทำงาน (Compressing Time) การเอาชนะข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ (Overcoming Geographical restrictions) การรื้อปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Restructuring Business Relationships)

8 ระบบการประมวลผลแบบกระจาย
ระบบซื้อขายผ่านไปรษณีย์ ระบบธนาคารแบบกระจาย การบริการขนส่งข้ามคืน จะใช้กับการรับข้อมูลกรณีที่พนักงานไม่อยู่

9 ข้อดี ระบบการประมวลผลแบบกระจาย
ใช้เวลาตอบสนองได้เร็ว ใช้ต้นทุนน้อยกว่า การปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูล ลดต้นทุนตัวประมวลผลหลัก การเพิ่มความน่าเชื่อถือ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

10 ตัวกลางการสื่อสาร (Communication Media)
สายเกลียวคู่ (Twisted wire pairs) สายทองแดงหุ้มด้วยฉนวนแล้วนำมาเกลียว มี 2 แบบ UTP (Unshielded Twisted wire pairs) ไม่มีตาข่ายโลหะหุ้ม STP (Shielded Twisted wire pairs) มีตาข่ายโลหะหุ้ม สายเคเบิลร่วมแกนหรือสายโคแอคเซียล (Coaxial Cable) ทำจากโลหะนำไฟฟ้า ประกอบด้วย โลหะแกนกลาง (Core) โลหะแกนกลวง

11 ตัวกลางแบบมีสาย (Wired Media)
สายใยแก้วนำแสง (Fiber optic cable ) เป็นใยแก้วที่มีขนาดเล็กมากเท่ากับเส้นผม ให้การส่งข้อมูลที่เร็วมาก

12 ประเภทระบบสายโทรศัพท์
ระบบหมุนตามบ้าน (Dial-up Telephone Lines) ระบบสายโทรศัพท์ให้เช่า (Leased Telephone Lines) สายใช้เฉพาะงาน เช่าซื้อจากบริษัทขนส่ง ตัวกลางแบบไร้สาย (Wireless Media) ไมโครเวฟ (Microwave) วิทยุ (Broadcast Radio) อินฟาเรด (Infrared)


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google