งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ ถนอม ห่อวงศ์สกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ ถนอม ห่อวงศ์สกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ ถนอม ห่อวงศ์สกุล
บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายและส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น (Topologies and LAN Components) อาจารย์ ถนอม ห่อวงศ์สกุล

2 การเชื่อมต่อเครือข่าย (Line Configuration)
การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (Point-to-point) การเชื่อมต่อแบบหลายจุด (Multi-Point/Multi-Drop)

3 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Topologies)
โทโพโลยีแบบบัส (Bus Topology) โทโพโลยีแบบดาว (Star Topology) โทโพโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology) โทโพโลยีแบบเมช (Mesh Topology)

4 โทโพโลยีแบบบัส (Bus Topology)

5 โทโพโลยีแบบดาว (Star Topology)

6 โทโพโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology)

7 โทโพโลยีแบบเมช (Mesh Topology)

8 โทโพโลยีแบบเมช (Mesh Topology) (ต่อ)
สูตรการคำนวณหาสายเชื่อมโยง เช่น มีคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง = (𝟔 𝟐 −𝟔)/𝟐 = (36-6)/2 = 30/2 = 15 𝑪𝒐𝒏𝒏𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔=( 𝑵 𝟐 −𝑵) 𝟐

9 ส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น (LAN Components)
เครื่องศูนย์บริการ (Servers) เครื่องลูกข่าย (Clients/Workstation) การ์ดเครือข่าย (Network Interface Cards) สายเคเบิล (Network Cables) อุปกรณ์ฮับ (Network Hubs) ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System)

10 เครื่องศูนย์บริการ (Servers)

11 เครื่องลูกข่าย (Clients/Workstation)

12 การ์ดเครือข่าย (Network Interface Cards)

13 สายเคเบิล (Network Cables)

14 อุปกรณ์ฮับ (Network Hubs)

15 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System)

16 อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย (Connecting Devices)
Connetion Devices Networking Devices Repeaters/Hubs Bridges/Switches Internetworking Devices Routers Gateway

17 อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย (Connecting Devices) (ต่อ)
ฮับ/รีพีตเตอร์ (Hub/ Repeaters) สวิตช์/บริดจ์ (Switch/ Bridges) เร้าเตอร์ (Routers) เกตเวย์ (Gateways)

18 อ้างอิง โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (๒๕๕๒). การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ ถนอม ห่อวงศ์สกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google