งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายและ ส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น (Topologies and LAN Components) อาจารย์ ถนอม ห่อวงศ์สกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายและ ส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น (Topologies and LAN Components) อาจารย์ ถนอม ห่อวงศ์สกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายและ ส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น (Topologies and LAN Components) อาจารย์ ถนอม ห่อวงศ์สกุล

2 1. การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (Point-to-point) 2. การเชื่อมต่อแบบหลายจุด (Multi-Point/Multi-Drop) 2 การเชื่อมต่อเครือข่าย (Line Configuration)

3 3 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Topologies) โทโพโลยีแบบบัส (Bus Topology) โทโพโลยีแบบดาว (Star Topology) โทโพโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology) โทโพโลยีแบบเมช (Mesh Topology)

4 4 โทโพโลยีแบบบัส (Bus Topology)

5 5 โทโพโลยีแบบดาว (Star Topology)

6 6 โทโพโลยีแบบวงแหวน (Ring Topology)

7 7 โทโพโลยีแบบเมช (Mesh Topology)

8 8 โทโพโลยีแบบเมช (Mesh Topology) ( ต่อ )

9 9 ส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น (LAN Components) เครื่องศูนย์บริการ (Servers) เครื่องลูกข่าย (Clients/Workstation) การ์ดเครือข่าย (Network Interface Cards) สายเคเบิล (Network Cables) อุปกรณ์ฮับ (Network Hubs) ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System)

10 10 เครื่องศูนย์บริการ (Servers)

11 11 เครื่องลูกข่าย (Clients/Workstation)

12 12 การ์ดเครือข่าย (Network Interface Cards)

13 13 สายเคเบิล (Network Cables)

14 14 อุปกรณ์ฮับ (Network Hubs)

15 15 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating System)

16 Connetion DevicesNetworking DevicesRepeaters/HubsBridges/SwitchesInternetworking DevicesRoutersGateway 16 อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย (Connecting Devices)

17 17 อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย (Connecting Devices) ( ต่อ ) ฮับ / รีพีต เตอร์ (Hub/ Repeater s) สวิตช์ / บริดจ์ (Switch/ Bridges) เร้าเตอร์ (Routers) เกตเวย์ (Gatewa ys)

18 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. ( ๒๕๕๒ ). การสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 18 อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายและ ส่วนประกอบของเครือข่ายท้องถิ่น (Topologies and LAN Components) อาจารย์ ถนอม ห่อวงศ์สกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google