งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data com - Chapter 2 OSI Model Data Communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data com - Chapter 2 OSI Model Data Communication."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data com - Chapter 2 OSI Model Data Communication

2 Data com - Content ๏ตัวแบบของ OSI Model ๏หน้าที่ของแต่ละ Layer ของ OSI Model(Function of the Layer) ๏ TCP/IP Protocol suite

3 Data com - The Model

4 Data com - The Model

5 Data com - กลไกการทำงาน

6 Source to Destination

7 Data com - Physical Layer ๏กำหนดลักษณะทางกายภาพของการ เชื่อมต่อและลักษณะของสื่อ กลไกทาง ไฟฟ้าต่างๆมองข้อมูลในระดับบิต ๏กำหนดอัตราการส่งข้อมูล (Data Rate) ๏การ Synchronization of bits ๏รูปแบบการเชื่อมต่อสายสัญญาณ (Line Configuration) ๏รูปร่างเครือข่าย (Topology) ทางกายภาพ ๏รูปแบบการส่งผ่านข้อมูล (Transmission Mode)

8 Data com - Physical Layer

9 Data com - Data link Layer ๏การเข้ารหัสเฟรมข้อมูล รูปแบบของเฟรม ข้อมูล ๏การทำหนด Address ทางกายภาพ ๏การควบคุมการส่งผ่าน Flow control ๏การตรวจสอบความผิดพลาด ๏การควบคุมการเข้าถึงสื่อ

10 Data com - Data link Lyaer

11 Data com - Data Link Layer

12 Data com - Network Layer ๏การกำหนด Address ทางตรรกะ ๏การหาเส้นทาง (Routing)

13 Data com - Network Layer

14 Data com - Network Layer

15 Data com - Network Layer

16 Data com - Transport Layer ๏การกำหนด Address ณ จุดบริการ ๏การแบ่งแยกข้อมูลออกเป็นส่วนๆ และการ รวมคืน (Segmentation and reassembly) ๏ควบคุมการเชื่อมต่อ (Connection Control) ๏ควบคุมการส่งผ่าน (Flow Control) ๏ควบคุมความผิดพลาด (Error Control)

17 Data com - Transport Layer

18 Data com - Transport Layer

19 Data com - Transport Layer

20 Data com - Session Layer ๏ Dialog Control ควบคุม กาาโต้ตอบกัน ระหว่างการสื่อสารด้วย Dialog ๏การ Synchronization สัญญาณ

21 Data com - Session Layer

22 Data com - Presentation Layer ๏การแปลงข้อมูล (Translation) ๏การเข้ารหัสข้อมูล (Encription) ๏การบีบอัดข้อมูล (Compression)

23 Data com - Presentation Layer

24 Data com - Application Layer ๏การเคลื่อนย้ายไฟล์ เข้าถึงและจัดการไฟล์ ต่างๆ (FTAM) ๏บริการ Mail ๏การบริการระดับ Directory ๏การจำลอง Virtual Terminal

25 Data com - Application Layer

26 Data com -

27 TCP/IP Protocol


ดาวน์โหลด ppt Data com - Chapter 2 OSI Model Data Communication.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google