งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีเพื่อการส่งสัญญานข้อมูลจากที่ หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยมีองค์ประกอบ พื้นฐาน 4 อย่าง ü คอมพิวเตอร์ หรือ หน่วยรับข้อมูล หรือ แสดงผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีเพื่อการส่งสัญญานข้อมูลจากที่ หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยมีองค์ประกอบ พื้นฐาน 4 อย่าง ü คอมพิวเตอร์ หรือ หน่วยรับข้อมูล หรือ แสดงผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีเพื่อการส่งสัญญานข้อมูลจากที่ หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยมีองค์ประกอบ พื้นฐาน 4 อย่าง ü คอมพิวเตอร์ หรือ หน่วยรับข้อมูล หรือ แสดงผล ข้อมูล ü ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) เพื่อส่งข้อมูล ü เครื่องมือการสื่อสารที่ใช้ช่วยส่ง หรือ รับข้อมูล ü โปรแกรมการสื่อสาร และ ควบคุมการทำงานของ ระบบ (Communication Software)

2 ระบบการสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ช่องทางการสื่อสารคอมพิวเตอร์ ณ จุดรับ อุปกรณ์การสื่อสาร เช่น MODEM, Multiplexer อุปกรณ์การสื่อสาร เช่น MODEM, Multiplexer คอมพิวเตอร์ ณ จุดส่ง

3 ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel หรือ Communication Link ) ü อุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวกลาง (Transmission Media) ü ชนิดของสัญญาณ (Types of Signals) ü อัตราความเร็วของการส่ง (Transmission Rate) ü Transmission Mode ü ทิศทางการส่งสัญญาณ (Direction of Transmission)

4 อุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวกลาง () อุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวกลาง ( Transmission Media ) ü Twisted-Pair Wire ü สายโคแอกเซียล (Coaxial Cables) ü ใยแก้วนำแสง (Optical Fibers) ü ไมโครเวฟ (Microwave) ü ดาวเทียม (Satellite)

5 ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวกลาง Twisted-Pair Wireสายโคแอกเซียลใยแก้วนำแสง

6 ตัวอย่างการส่งสัญญาผ่านดาวเทียม

7 ชนิดของสัญญาณ (Types of Signals) ü สัญญาณ อนาลอก (Analog Signal) ü สัญญาณ ดิจิตอล (Digital Signal)

8 อัตราความเร็วของการส่ง (Transmission Rate) ü Bandwidth หมายถึงช่วงห่างระหว่าง ความถี่สูงสุดและความถี่ต่ำสุดที่ช่อง สัญญานสามารถนำพาได้ ü อัตราความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล (Data Transfer Rate) ü อัตราความเร็วในการส่งสัญญาณ (Data Signaling Rate)

9 อัตราความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล (Data Transfer Rate) ü อัตราส่วนที่แสดงถึงปริมาณข้อมูลที่ส่งผ่านไปได้ใน หนึ่งหน่วยเวลา ü มีหน่วยเป็น Bits Per Second (BPS) ตัวอย่างเช่น –อัตราความเร็วในการส่งข้อมูลเป็น 1,200 บิตต่อ วินาที หมายความว่า ในช่วงเวลา 1 วินาที มีข้อมูลส่งผ่าน ออกไปทั้งสิ้น 1,200 บิต

10 อัตราความเร็วในการส่งสัญญาณ (Data Signaling Rate) ü อัตราส่วนที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ สัญญาณ ที่เกิดขึ้นในหนึ่งหน่วยเวลา ü หน่วยของเวลาที่ใช้ คือ วินาที มีหน่วยเป็น Baud Rate ü อัตราการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณใน 1 วินาที คือ อัตราความเร็วของการส่งสัญญาณนั่นเอง ü Baud Rate เป็น 600 หมายความว่า ในช่วงเวลา 1 วินาที มีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณที่ส่งไปตาม สายเกิดขึ้น 600 ครั้ง

11 ü Baud Rate เป็น 600 อัตราส่วนในการส่ง ข้อมูลจะเป็น 600 BPS ถ้าการเปลี่ยนแปลง สัญญาณ 1 ครั้งแทนข้อมูล 1 บิต ü การเปลี่ยนแปลงสัญญาณ 1 ครั้งอาจจะแทน ข้อมูลมากกว่า 1 บิตก็ได้ เช่น กำหนดให้ การเปลี่ยนแปลงสัญญาณ 1 ครั้งแทนข้อมูล 2 บิท ถ้า Baud Rate เป็น 1,200 แสดงว่า ระบบนี้มีอัตราส่งข้อมูลเป็น 2,400 BPS อัตราความเร็วในการส่งสัญญาณ (Data Signaling Rate)

12 Transmission Mode ü การส่งข้อมูลแบบขนาน (Parallel Transmission) ü การส่งข้อมูลแบบอนุกรม (Serial Transmission) –การซิงโครนัส (Synchronous) –อะซิงโครนัส (Asynchronous) Parallel TransmissionSerial Transmission

13 การซิงโครนัส (Synchronous)

14 อะซิงโครนัส (Asynchronous)

15 ทิศทางการส่งสัญญาณ (Direction of Transmission) ü การส่งสัญญาณทางเดียว (Simplex หรือ SPX) การส่งสัญญาณทางเดียว ü การส่งสัญญาณกึ่งทางคู่ (Half-Duplex หรือ FDX) ü การส่งสัญญาณทางคู่สมบูรณ์ (Full- Duplex หรือ FDX)

16 การส่งสัญญาณทางเดียว (Simplex หรือ SPX) คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล

17 การส่งสัญญาณกึ่งทางคู่ (Half-Duplex หรือ FDX) คอมพิวเตอร์

18 การส่งสัญญาณทางคู่สมบูรณ์ (Full-Duplex หรือ FDX) คอมพิวเตอร์

19 เครื่องอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการสื่อสาร ü MODEM (MOdulation and DEMdulation) ü Multiplexer

20 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network คอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปเชื่อมโยงกัน และมีการ แลกเปลี่ยนข่าวสารหรือข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยเครื่อง คอมพิวเตอร์ทั้งสองต้องเป็นเครื่องจักร อัตโนมัตินั่นคือเครื่องหนึ่งที่ต่อถึงกันจะไม่สามารถควบคุม หรือสั่งงานอีกเครื่องได้ กฎ ระเบียบ หรือข้อตกลง เพื่อควบคุมให้การแลกเปลี่ยน ข่าวสารหรือการรับส่งข้อมูลดำเนินไปได้ เรียกว่า โปรโตคอล (Protocals)

21 LAN (Local Area Network) ü กลุ่มของ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มี ฮาร์ดแวร์ โปรแกรม และ ช่องทางการ สื่อสาร ที่เชื่อมกันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ภายในพื้นที่จำกัด ซึ่งอาจจะเป็นตึกหลาย ๆ ชั้น หรือ กลุ่มของตึกที่อยู่ใกล้ ๆ กัน ü เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โปรแกรม และ อุปกรณ์ต่าง ๆเช่น Hard disk เครื่องพิมพ์ เป็นต้น

22 รูปแสดงการต่อ LAN

23 การเชื่อมต่อแบบ LAN แบ่งการออกแบบเป็น 2 วิธี ü Server Based : แต่ละ Workstation พึ่งพา Central Computer ที่จะให้บริการ File, Printing ü Peer to Peer : แต่ละเครื่องมีความสามารถ เท่าเทียมกันใน การแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ ใช้อุปกรณ์พ่วง

24 รูปแบบการเชื่อมต่อ Network แบบ Server Based Print ServerFile ServerCommunicatio n Server Hard diskPrinter Mainframe Gateway LAN Workstation

25 รูปแบบการเชื่อมต่อ Network แบบ Peer to Peer Laser Dot matrixLaser LAN Workstation

26 LAN Topology Star Network

27 LAN Topology BUS

28 LAN Topology RING

29 ข้อดีของ PC Local Area Network ü การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกัน (Device Sharing) ü การใช้ ไฟล์ หรือ โปรแกรม ร่วมกัน (Shared File Access) ü การสื่อสารภายในองค์กร (Communication Within Organization) ü การจัดการบริหารที่ง่ายขึ้น (Management)

30 ข้อเสียของระบบเครือข่าย ü ไม่สามารถแทนการทำงานบนเครื่อง ขนาดใหญ่ได้แท้จริง ü การดูแลระบบต้องการคนที่มีความรู้ เพระ เป็นเรื่องที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ü ความปลอดภัยของข้อมูลน้อยกว่าแบบ Stand Alone

31 What is a Server A Server คือ Computer ที่ให้บริการ Computer ตัวอื่นบนเครือข่าย ชนิด ของ Server ส่วนใหญ่ใน เครือข่าย คือ File Server และ Print Server

32 ชนิดของ Server ü File Server ü Print Server ü Communication Server ü Database Servers

33 Communication Server ü Modem Sharing ü Fax Gateways ü Mainframe Gateways

34 ข้อดี Server Based ü เร็ว การทำงานบน Server จะทำได้เร็ว กว่า การทำงานแบบ Peer-to-Peer ü มีมาตรฐานอุตสาหกรรม ü สนับสนุนการทำงานกับเครือข่ายใหญ่ ๆ ü การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทำได้ ดีกว่า

35 ข้อเสีย Server Based ü ราคาค่อนข้างแพง ü การติดตั้งระบบทำได้ยาก ü จำเป็นต้องคนดูแลระบบ

36 ข้อดี Peer to Peer ü ราคาไม่แพง ü การติดตั้งทำได้ง่าย ü การใช้งานทำได้ง่าย ü ไม่จำเป็นจะต้องมี Stand alone server

37 ข้อเสีย Peer to Peer ü ช้า ü มีข้อจำกัดในการขยายเครือข่าย ü ความปลอดภัยในข้อมูลต่ำ ü ยากในการจัดการ

38 Network Operating System ü OS/2 ü UNIX ü Window NT ü NetWare

39 หน้าที่พื้นฐานของ Network Operating System ü File Server ü Print Service ü Back up ü Security

40 Extending Network ü WAN (Wide Area Network) ü MAN (Metropolitan area Network) ü Inter-networking ü Big LANs

41 Big Network Hardware ü Repeaters ü Bridges ü Routers ü Gateways

42 Bridges LAN Bridge

43 Routers Router

44 Gateway GATEWAY


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีเพื่อการส่งสัญญานข้อมูลจากที่ หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยมีองค์ประกอบ พื้นฐาน 4 อย่าง ü คอมพิวเตอร์ หรือ หน่วยรับข้อมูล หรือ แสดงผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google