งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่อง ระบบสื่อสารและ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย นางสาว ขวัญดาว สุวรรณ เขต เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่อง ระบบสื่อสารและ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย นางสาว ขวัญดาว สุวรรณ เขต เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่อง ระบบสื่อสารและ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย นางสาว ขวัญดาว สุวรรณ เขต เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

2 สารบัญ ระบบเครือข่าย ( Network System) องค์ประกอบสำคัญ ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล มาตรฐานสำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานการจัดระบบการเชื่อมต่อสื่อสารเปิด ( Open S ystems Interconnection : OSI) ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Network Topology) การต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้ องค์ประกอบของเครือข่าย

3 ระบบเครือข่าย ( Network System ) หมายถึง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้น ไปเข้าด้วยกัน เช่น การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในห้องเรียน ภายในองค์กร ระหว่าง อาคาร ระหว่าง เมืองต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่ว ทั้งโลกที่เรียกว่า "อินเทอร์เน็ต" (Internet)การ ติดต่อสื่อสารข้อมูลในปัจจุบันมีรากฐานมาจากความ พยายามในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับ คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันโดยอาศัยระบบการสื่อสาร ต่อมา เมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นความต้องการในการ ติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน เรียกว่า ระบบเครือข่าย (Network System)

4 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ( Office Automation System) เป็นวิธีการ ทางด้านการสื่อสารข้อมูล ที่กำลังได้รับ การนำมาประยุกต์ใช้ในระบบสำนักงาน ซึ่งเป็นระบบที่มี บุคคลากรในการทำงาน น้อยที่สุดโดยอาศัยเครื่องมือแบบ อัตโนมัติและระบบสื่อสารเชื่อมโยง ข่าวสาร ระหว่างเครื่องมือเข้าด้วยกัน สำนักงานที่จัดว่าเป็นสำนักงานอัตโนมัติ

5 องค์ประกอบ สำคัญ Networking System คือ ระบบข่ายงานที่ เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างกันทั่วองค์กร Electronic Data Interchange คือ การสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยอาศัยสัญญาณข้อมูล ข่าวสาร แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบข่ายงาน Internet Working คือ การรวมตัวกันของระบบ ข่ายงานที่กระจายอยู่ทั่วโลก จนกลายเป็นเครือข่าย ขนาดใหญ่ Paperless System คือ ระบบที่ไม่ใช้กระดาษบทบาท ที่สำคัญอีกบทบาทหนึ่งคือการให้บริการข้อมูล

6 ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล 1. จัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและ สื่อสารได้รวดเร็ว 2. ความถูกต้องของข้อมูล 3. ความเร็วของการทำงาน 4. ประหยัดต้นทุน

7 มาตรฐานสำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การทำงานในสำนักงานจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างกัน โต๊ะทำงานแต่ละตัวจะเป็นเสมือน จุดหนึ่งของการประมวลผล การวิเคราะห์ การ แยกแยะข้อมูลและส่งให้โต๊ะอื่นๆ หรือหน่วยอื่น ๆ ต่อไป การเชื่อมโยงเครือข่ายทำให้เกิดเป็นระบบ แห่งการประมวลผล หรือทำให้คอมพิวเตอร์หลาย ๆ ระบบเชื่อมเข้าด้วยกัน ระบบสำนักงานอัตโนมัติจึง เป็นเรื่องของการประมวลผลในจุดต่าง ๆ แล้วส่ง ข้อมูลถึงกันผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์

8 มาตรฐานการจัดระบบการเชื่อมต่อสื่อสารเปิด ( O PEN S YSTEMS I NTERCONNECTION : OSI) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่าง 2 ปลายทาง ใด ๆ บนเครือข่ายระบบสื่อสาร มีการแบ่งออกเป็นระดับ (Layer) ได้ 7 ระดับ โดยแต่ละระดับจะมีการกำหนด มาตรฐานในการติดต่อเป็นของตัวเอง และระดับหนึ่งจะติดต่อ กับระดับที่เท่ากันของอีกปลายหนึ่ง ระดับที่สูงกว่าจะสั่งงาน และรับข้อมูลที่ประมวลผลแล้วจากระดับที่ต่ำกว่า โดยไม่ จำเป็นต้องทราบรายละเอียดของระดับที่ต่ำกว่า การสื่อสารในระดับต่าง ๆ จะอาศัยการควบคุมเพื่อให้ระบบการ ทำงานนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องมีมาตรฐานโดยการสื่อสารข้อมูล แบบแพ็กเก็ต จะเกี่ยวพันกับ 3 ระดับล่าง ซึ่งได้แก่ 1. ระดับฟิสิคัล (Physical Layer) เป็นระดับที่เกี่ยวข้องกับ การรับข้อมูลเป็นบิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับระดับแรงดันไฟฟ้าช่วง ความถี่ คาบเวลา 2. ระดับดาต้าลิงค์ (Data Link Layer) เป็นระดับที่ทำการ แปลงการรับส่งข้อมูล ที่มีความไม่แน่นอนให้แน่นอนขึ้น โดย การจัดรูปแบบข้อมูลเป็นบล็อก เช่น เฟรม (Frame) พร้อมทั้งมี การตรวจสอบข้อผิดพลาด 3. ระดับเนตเวอร์ค (Network Layer) ทำการส่งข้อมูลเป็น แพ็กเก็ตเข้าไปในเนตเวอร์ค แพ็กเก็ตก็อาจเดินทางไปอย่าง อิสระ โดยมีการจ่าหน้าแอดเดรสของผู้รับและผู้ส่งวิธีนี้เรียกว่า Datagrame

9 ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network) คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ถูก นำมาเชื่อมต่อกันผ่านอุปกรณ์ด้านการสื่อสารหรือสื่อ อื่นใด ทำให้ผู้ใช้ในระบบเครือข่ายสามารถ ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนและใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของ เครือข่ายร่วมกันได้ การที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีบทบาท และ ความสำคัญเพิ่มขึ้นเพราะไมโครคอมพิวเตอร์ได้รับ การใช้งาอย่างแพร่หลาย จึงเกิดความต้องการที่จะ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถของระบบให้สูงขึ้นเพิ่มการใช้งาน ด้านต่าง ๆ และลดต้นทุนระบบโดยรวมลง เครือข่าย มีตั้งแต่ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันด้วยคอมพิวเตอร์ เพียงสองสามเครื่องเพื่อใช้งานในบ้าน หรือใน บริษัทเล็กๆ ไปจนถึงเครือข่ายระดับโลกที่ ครอบคลุมไปเกือบทุกประเทศ เครือข่ายสามารถ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมากทั่วโลกเข้า ด้วยกันเราเรียกว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

10 โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( N ETWORK T OPOLOGY ) 1. เครือข่ายเฉพาะที่ (Local Area Network :LAN) 2. เครือข่ายเมือง (Metropolitan Area Network :MAN) 3. เครือข่ายบริเวณกว้าง ( Wide Area Network :WAN )

11 เครือข่ายแบบบัส ( Bus Network) เป็นเครือข่ายที่ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยสายเคเบิล ยาวต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ โดยจะมีคอนเน็กเตอร์เป็นตัว เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เครือข่ายแบบดาว ( Star Network) เป็น เครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เข้ากับอุปกรณ์ที่เป็นจุดศูนย์กลาง ของเครือข่ายโดยการนำสถานีต่าง ๆ มาต่อร่วมกันกับหน่วยสลับสาย กลาง เครือข่ายแบบวงแหวน ( Ring Network) เป็นเครือข่ายที่ เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิลยาวเส้นเดียวในลักษณะวง แหวน การรับส่งข้อมูลในเครือข่ายวงแหวน จะใช้ทิศทางเดียว เท่านั้น และอุปกรณ์เข้ากับสายเคเบิล เครือข่ายแบบต้นไม้ ( Tree Network) เป็นเครือข่ายที่มีผสมผสานโครงสร้างเครือข่ายแบบต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ การจัดส่งข้อมูลสามารถส่งไป ถึงได้ทุกสถานี

12 การต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระยะใกล้ หากต้องการที่จะนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาต่อ เป็นระบบ โดยใช้ขีดความสามารถเดิมที่มีอยู่ สามารถทำได้ ด้วยวิธีการง่าย ๆ ดังนี้ 1. การเชื่อมต่อผ่านช่องทาง Com1, Com2 และ LPT เป็นวิธีที่นำคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ต่อผ่านช่องทาง COM1 หรือ COM2 เพื่อการเคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างกัน 2. การเชื่อมต่อเข้ากับบัฟเฟอร์เครื่องพิมพ์ เป็นการแบ่ง กันใช้เครื่องพิมพ์เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเครื่องพิมพ์ (Printer) เกิดประโยชน์มากขึ้น 3. การเชื่อมต่อโดยใช้ระบบสลับสายข้อมูล เป็นวิธีการ ต่อขยายระบบแบบง่าย ๆ ที่ใช้มือช่วยระบบสลับสายข้อมูล ทำหน้าที่เหมือนชุมสายโทรศัพท์ 4. การเชื่อมต่อผ่านระบบผู้ใช้หลายคนหลายช่องทาง ระบบผู้ใช้หลายคนขนาดเล็ก ที่อยู่บนไมโครคอมพิวเตอร์มี หลายระบบ เช่น ระบบยูนิกซ์ ระบบลีนิกส์ ระบบดังกล่าว สามารถเชื่อมขยายเข้ากับสถานีย่อได้มาก เป็นระบบที่ใช้ งานร่วมกันได้ในราคาประหยัด

13 องค์ประกอบของเครือข่าย องค์ประกอบของเครือข่าย ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ ( Software) ตัวนำข้อมูล ( Media Transmission) สายส่งข้อมูล หรือ Cable เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในระบบ Network สายCoaxial Cable หรือ สาย Coax สาย Unshielded Twisted Pair (UTP) หรือที่เรียกว่า "สายคู่บิด เกลียว ชนิดไม่หุ้ม

14 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสมัยใหม่ เรื่อง ระบบสื่อสารและ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย นางสาว ขวัญดาว สุวรรณ เขต เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google