งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to computers. 1.Why is computer literacy vital in today’s world? Computer Literacy หมายถึง ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to computers. 1.Why is computer literacy vital in today’s world? Computer Literacy หมายถึง ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to computers

2 1.Why is computer literacy vital in today’s world? Computer Literacy หมายถึง ?

3 Introduction to computers 2. What is a computer, and what is the relationship between data and information? Computer หมายถึง ? Data หมายถึง ? Information หมายถึง ? Data Processing Information

4 การทำงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์ การรับโปรแกรมและข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ Program and Data Processing Output

5 Introduction to computers 3. List and describe the five components of a computer. 1. Input devices หมายถึง ? 2. Output devices หมายถึง ? 3. System unit หมายถึง ? 4. Storage devices หมายถึง ? 5. Communication devices หมายถึง ?

6 Input devices

7 Output devices

8 System unit

9

10 Storage devices

11 Communication devices

12 Introduction to computers 4. What are the advantages and disadvantages that users experience when working with computers? ข้อดี (advantages) - รวดเร็ว - เชื่อถือได้ - เก็บข้อมูลได้เยอะ ๆ - สะดวกในการ ติดต่อสื่อสาร ข้อเสีย (disadvantages) - เสียสุขภาพ - ล่วงละเมิดความเป็น ส่วนตัว - กระทบต่อแรงงาน คนตก งานมากขี้น - มีผลกระทบกับ สิ่งแวดล้อม

13 Introduction to computers 5. What is a network, and what are its benefits? Network หมายถึง ?

14 ประโยชน์หรือข้อดีของ Network คือ ? - สามารถใช้ทรัพยากรณ์ต่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ โปรแกรมต่าง ๆ ข้อมูล เป็นต้น - ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

15 Introduction to computers 6. How are the internet and world wide web used?


ดาวน์โหลด ppt Introduction to computers. 1.Why is computer literacy vital in today’s world? Computer Literacy หมายถึง ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google