งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIND MAP อ. วรพจน์ พรหมจักร. Mind Map คืออีหยัง ?  Mind map คือ การถ่ายทอดความคิด หรือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมองลอกลงกระดาษ โดยการใช้ ภาพ สี เส้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIND MAP อ. วรพจน์ พรหมจักร. Mind Map คืออีหยัง ?  Mind map คือ การถ่ายทอดความคิด หรือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมองลอกลงกระดาษ โดยการใช้ ภาพ สี เส้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MIND MAP อ. วรพจน์ พรหมจักร

2 Mind Map คืออีหยัง ?  Mind map คือ การถ่ายทอดความคิด หรือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมองลอกลงกระดาษ โดยการใช้ ภาพ สี เส้น และการโยงใย แทนการจดย่อแบบเดิม  Mind Map หรือ แผนที่ความคิด เป็นวิธีการบันทึก ความคิดเพื่อให้เห็นภาพของความคิดที่หลากหลาย มุมมอง ที่กว้าง และที่ชัดเจน โดยยังไม่จัดระบบ ระเบียบความคิดใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการเขียนตาม ความคิด ที่เกิดขึ้นขณะนั้น การเขียนมีลักษณะ เหมือนต้นไม้แตกกิ่งก้านสาขาออกไปเรื่อยๆ ทำให้ สมองได้คิดได้ทำงานตามธรรมชาติ และมีการ จินตนาการกว้างไกล  “ ใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง หนึ่งระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิด ย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ” ผังความคิด (Mind Map)

3 ตัวอย่าง

4 แล้วถ้าจะเขียน Mind Map ต้อง เตรียมอะไรบ้าง ?  กระดาษเปล่าๆ 1 ใบ ไม่มีเส้นจะดีที่สุด ขนาดอย่าง น้อยเท่า A4  ปากกาหลากสี หรือสีดินสอ ปากกาสี ( มีหลายๆสียิ่ง ดีครับ )  หัวสมองของคุณ  จินตนาการของคุณ !!

5 ขั้นตอนการสร้าง Mind Map  1. เขียน / วาดมโนทัศน์หลักตรงกึ่งกลาง หน้ากระดาษ  2. เขียน / วาดมโนทัศน์รองที่สัมพันธ์กับมโนทัศน์ หลักไปรอบ ๆ  3. เขียน / วาดมโนทัศน์ย่อยที่สัมพันธ์กับมโนทัศน์รอง แตกออกไปเรื่อย ๆ  4. ใช้ภาพหรือสัญลักษณ์สื่อความหมายเป็นตัวแทน ความคิดให้มากที่สุด  5. เขียนคำสำคัญ (Key word) บนเส้นและเส้นต้อง เชื่อมโยงกัน  6. กรณีใช้สี ทั้งมโนทัศน์รองและย่อยควรเป็นสี เดียวกัน  7. คิดอย่างอิสระมากที่สุดขณะทำ

6 กฎการสร้าง Mind Map  1. เตรียมกระดาษเปล่าที่ไม่มีเส้นบรรทัดและวาง กระดาษภาพแนวนอน 2. วาดภาพสีหรือเขียนคำหรือข้อความที่สื่อหรือ แสดงถึงเรื่องจะทำ Mind Map กลาง หน้ากระดาษ โดยใช้สีอย่างน้อย 3 สี และต้องไม่ตีกรอบด้วย รูปทรงเรขาคณิต 3. คิดถึงหัวเรื่องสำคัญที่เป็นส่วนประกอบของเรื่องที่ ทำ Mind Map โดยให้เขียนเป็นคำที่มีลักษณะเป็น หน่วย หรือเป็นคำสำคัญ (Key Word) สั้น ๆ ที่มี ความหมาย บนเส้นซึ่งเส้นแต่ละเส้นจะต้องแตก ออกมาจากศูนย์กลางไม่ควรเกิน 8 กิ่ง 4. แตกความคิดของหัวเรื่องสำคัญแต่ละเรื่องใน ข้อ 3 ออกเป็นกิ่ง ๆ หลายกิ่ง โดยเขียนคำหรือ วลี บนเส้นที่แตกออกไป ลักษณะของกิ่งควรเอนไม่ เกิน 60 องศา

7  5. แตกความคิดรองลงไปที่เป็นส่วนประกอบของแต่ ละกิ่ง ในข้อ 4 โดยเขียนคำหรือวลีเส้นที่แตกออกไป ซึ่งสามารถแตกความคิดออกไปเรื่อย ๆ 6. การเขียนคำ ควรเขียนด้วยคำที่เป็นคำสำคัญ (Key Word) หรือคำหลัก หรือเป็นวลีที่มี ความหมาย ชัดเจน 7. คำ วลี สัญลักษณ์ หรือรูปภาพใดที่ต้องการเน้น อาจใช้วิธีการทำให้เด่น เช่น การล้อมกรอบ หรือใส่ กล่อง เป็นต้น 8. ตกแต่ง Mind Map ที่เขียนด้วยความสนุกสนานทั้ง ภาพและแนวคิดที่เชื่อมโยงต่อกัน กฎการสร้าง Mind Map

8 ตัวอย่าง

9

10

11

12

13  http://www.youtube.com/watch?feature=player_e mbedded&v=0UCXalYcoko#! http://www.youtube.com/watch?feature=player_e mbedded&v=0UCXalYcoko#  http://www.youtube.com/watch?v=wz_2undwiqY&f eature=related http://www.youtube.com/watch?v=wz_2undwiqY&f eature=related  http://www.youtube.com/watch?v=wLWV0XN7K1g &feature=fvwrel http://www.youtube.com/watch?v=wLWV0XN7K1g &feature=fvwrel


ดาวน์โหลด ppt MIND MAP อ. วรพจน์ พรหมจักร. Mind Map คืออีหยัง ?  Mind map คือ การถ่ายทอดความคิด หรือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมองลอกลงกระดาษ โดยการใช้ ภาพ สี เส้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google