งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
Happy 8 Work place นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร 1

2 CHANGE

3 โลกที่เปลี่ยนไป

4 เศรษฐกิจ การเมือง สังคม/สิ่งแวดล้อม

5 เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และ ซับซ้อนมาก

6 ความอยู่รอด

7

8 พร้อมอยู่รอดและเติบโต
งอกด้วยตัวเอง = การเติบโต ลอยน้ำได้ = การอยู่รอด

9

10 ความสุข ด้วยตนเอง ความช่วยเหลือ ของผู้อื่น

11 องค์กรแห่งความสุข การเปลี่ยนแปลงจาก ปัจจุบันสู่อนาคต

12 อนาคต

13 ASEAN UEROPEAN UNION ( EU )

14 ประชากร 591 ล้านคน วัยแรงงาน 290 ล้านคน

15 Chiang Rai Nong Khai Nan Trat Tak

16 Chiang Rai Nong Khai Nan Trat Tak

17 ASEAN Economic Community ( AEC )

18 ASEAN Community by 2015 ASEAN Economic Community
ASEAN Political-Security Community ASEAN Economic Community ASEAN Socio-Cultural Community.

19 AEC to 2015 transform ASEAN into a region with free movement of goods,services,investment, skilled labour, and freer flow of capital.

20 - a single market and production base
ASEAN Economic Community (AEC) key characteristic: - a single market and production base - a highly competitive economic region - a region of equitable economic development - a region fully integrated into the global economy.

21 เส้นทางความสุข

22 3+1G ;Future Organization
Good Organization Good Peoples Good Products Good Social

23 ทุนมนุษย์ ผลผลิตที่ดี
( HUMAN CAPITAL ) ผลผลิตที่ดี ( GOOD PRODUCTIVITY By CREATIVE ) ความรับผิดชอบต่อสังคม ( SOCIAL RESPONSIBILITY )

24 MANMADE

25

26

27

28

29

30 ล้มแล้วต้องยืนขึ้นใหม่

31 มนุษย์มีคุณค่า HUMAN CAPITAL

32 ปัจจุบัน?

33 อนาคตที่ต้องเป็น

34 Generation Baby Boomers Generation Z ( 2544- ปัจจุบัน )
คน 4 ยุค 4 โลก Generation Baby Boomers ( ) Generation X ( ) Generation Y ( ) Generation Z ( ปัจจุบัน )

35 ทนทุกข์แสนสาหัส

36 ช่องว่างระหว่างวัย

37 Multi-Skills and Happiness

38 TEAM = ORCHESTRA

39 ใช้เหตุผลมากกว่าอำนาจ

40 อยู่ได้แม้แตกต่างกัน

41

42 Employee = Inner customer
2 Customers / 2 Markets Outer market Outer customer Inner market Inner customer Employee = Inner customer

43 Spotlight On Happiness
- The Economics of Well-Being - The Science Behind the Smile - Creating Sustainable Performance - Positive Intelligence - The History of Happiness

44

45 Place Home Workplace ( second Home )

46 HAPPY 8

47 Work Life Balance

48

49

50

51 EQ IQ สมดุลของงานกับชีวิต Image taken from WIRED.COM

52 EQ IQ

53 รูปแบบชีวิตของคนยุคใหม่

54 คน/องค์กร อยู่รอดและเติบโต

55 ความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
Happy workplace Happy 8 ความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

56 Creative to Good Work/Happy

57 HOW THINK HOW TO

58 Creative to Innovation

59 เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ความปรารถนา เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

60 ต้อง ส่องกระจก ความเชื่อ ความจริง

61 SWOT ANALYSIS STRENGTHS WEAKNESSES OPPORTUNITIES THREATS

62 Yesterday Today Tomorrow
Happy 3 Day Yesterday Today Tomorrow

63 มีวิสัยทัศน์

64 อยู่กับความจริงยอมรับความจริงเปลี่ยนแปลงให้อยู่กับความจริงได้

65 อยู่ได้ในความเปลี่ยนแปลง
ก้าวต่อไปของชีวิต

66 องค์กร แห่งความสุข

67 Happy8 Workplace กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อให้องค์กรมีความสามารถและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

68 คำถามที่อยากให้คิดบ่อยๆ
คุณเชื่อไหมว่าคนเราน่าไว้ใจ คุณเชื่อไหมว่าคนเรานั้นต้องการมีความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือ คุณเชื่อไหมว่ามนุษย์ต้องการหาความหมายในงานที่เขาทำ คุณเชื่อไหมว่าธรรมชาติของมนุษย์รักที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ คุณเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ต่อต้านต่อการเปลี่ยนแปลงแต่จะต่อต้านถ้าถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง คุณเชื่อไหมว่ามนุษย์ต้องการทำงานไม่ใช่อยู่อย่างเรื่อยเปื่อย

69 HAPPY WORKPLACE การจัดการคนที่ดี ทุนมนุษย์
การจัดการคนที่ดี ทุนมนุษย์ ( HUMAN RESOURCE ) ( HUMAN CAPITAL ) การมีระบบการทำงานที่ดี ผลผลิตที่ดี ( GOOD PROCESS MANAGEMENT ) ( PRODUCTIVITY/CREATIVITY) การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ( CULTURE ORGANIZATION ) ( SOCIAL RESPONSIBILITY ) ภาพลักษณ์องค์กร

70 ทีมที่ทำงานได้ไม่ใช่การทำงานเป็นทีม
องค์กรTeam+Work ทีมที่ทำงานได้ไม่ใช่การทำงานเป็นทีม

71 คน( กริยา )คน( นาม ) กวนมนุษย์ให้เข้ากัน 71

72 ใกล้ชิดกันเพื่อเชื่อใจกัน
Human Touch to Human Trust ใกล้ชิดกันเพื่อเชื่อใจกัน

73 คุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานและใช้ชีวิต

74 รู้จักกัน เข้าใจกัน เป็นพวกเดียวกัน

75 Good Relationship

76

77

78

79 Good Relationship Good Trust Good Culture Good Society

80 ( Home = House+human +Happy )
Happy people Happy home ( Home = House+human +Happy ) Happy Teamwork

81 คนแบบไหนที่เหมาะสม กับการเปลี่ยน แปลง

82 ความสมดุลของการอยู่ร่วมกัน

83

84 84

85 ความสุขของคน ตนเอง ครอบครัว องค์กร / สังคม

86 ความสุขของคน มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีหิริ โอตัปปะ คุณธรรม กตัญญู
สุขภาพดีดูแลตนเองไม่เป็นภาระแก่ใคร มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีหิริ โอตัปปะ คุณธรรม กตัญญู ( เอาใจเขามาใส่ใจเรา ) มีการเรียนรู้เป็นมืออาชีพในงานตนเอง รักและดูแลครอบครัวได้ รักและดูแลสังคม/องค์กรได้

87 วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข
Happy Body Happy Heart Happy Relax Happy Brain Happy Soul Happy Money Happy Family Happy Society วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข

88 คน Happy Body Happy Heart Happy Relax Happy Brain Happy Soul
Happy Money คน

89 Happy Body สุขภาพดี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข 89

90

91 เหมาะกับเพศ เหมาะกับวัย เหมาะกับสถานการณ์ เหมาะกับสถานะการเงิน

92 รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข
รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข 92

93 น้ำใจงาม(ใจดี) มีน้ำใจเอื้ออาทร ต่อกันและกัน
Happy Heart น้ำใจงาม(ใจดี) มีน้ำใจเอื้ออาทร ต่อกันและกัน 93

94 ต่างเผ่าพันธุ์เพราะหน้าที่?
ความรัก น้ำใจ ต่างเผ่าพันธุ์เพราะหน้าที่?

95 ลูกพี่ ลูกน้อง งาน ช่วยเหลือแบ่งปันอย่างเหมาะสม 95

96 ผ่อนคลาย รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิต
Happy Relax ผ่อนคลาย รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิต 96

97 ต้องรู้จักบริหารจัดการสิ่งที่เรียกว่า ทุกข์ในงาน ทุกข์ในชีวิต

98 ความเครียด

99 Happy Brain หาความรู้ การศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆนำไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน เรียนเพื่อรู้มีปัญญา ก้าวหน้าในชีวิต 99

100 มืออาชีพ มีความรับผิดชอบ พัฒนาตนเองต่อเนื่อง มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา
มีความรู้ในงาน มีความรับผิดชอบ พัฒนาตนเองต่อเนื่อง มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา สอนคนอื่นได้ในงานที่ตนรู้(ครู)

101 Happy Soul คุณธรรม(หิริ โอตัปปะ) ความละอายและเกรงกลัวต่อการคิดกระทำ ( เอาใจเขามาใส่ใจเรา ) คนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ นำความสุขสู่องค์กร มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรม ในการดำเนินชีวิต 101

102 Happy Money บริหารเงินเป็น มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้เป็นหนี้ให้พอดี มีชีวิตที่เหมาะสม 102

103 มีความสามารถในการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว( บัญชีครัวเรือน )

104 Happy Family ครอบครัวดี มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงาน 104

105 ให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงาน

106 Happy society สร้างสังคมดี มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อ สังคมที่ตนทำงานและพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี 106

107 การทำงานเป็นทีมการคิดถึงองค์กร
และส่วนรวม

108 HAPPY8WORKPLACE แนวคิดการพัฒนาองค์กร HAPPY8 กิจกรรมพัฒนาคนในองค์กร

109 “ สร้างแนวคิดรูปแบบการดำเนินงานคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของตนเองเพื่อสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาคนในองค์กร นำไปสู่องค์กรที่เข้มแข็งและมีความสุขอย่างแท้จริง ”

110 กิจกรรมต่างๆที่องค์กร
ทำอยู่สุดท้ายก็เพื่อ สร้างความสุขให้ทุกคน HAPPY WORKPLACE

111 กิจกรรมไม่ใช่แค่ได้ทำได้มี แต่ต้องทำเป็นและได้ผลตามที่ต้องการด้วย

112 กิจกรรมเดียวหลายความสุข
Happy Society Happy Body Happy Family Happy Heart Happy Money Happy Relax Happy Soul Happy Brain 112

113 บทบาทหน้าที่คนในองค์กร
ผู้บริหาร รับรู้ เข้าใจ สนับสนุน หัวหน้างาน ผู้จัดการ (ฝ่ายจัดการ) รับรู้ เข้าใจ ปฏิบัติได้ พนักงาน รับรู้ เข้าใจ มีส่วนร่วม 113

114 รู้จักกลุ่มเป้าหมายดี
เปลี่ยนสิ่งแวดล้อม ให้รางวัล การลงโทษ ผู้บริหาร มีนโยบายชัดเจน รู้จักกลุ่มเป้าหมายดี วีธีการที่เหมาะสม

115 HOME 5 เครื่องมือสร้างสุข HAPPY8MENU HAPPY MODEL HAPPINOMETER
5 เครื่องมือสร้างสุข HAPPY MODEL HOME HAPPY8MENU HAPPYWORKPLACE INDEX HAPPINOMETER HAPPYWORKPLACE ROI

116 เพิ่มการมีส่วนร่วม ของคนทำงานทุกคน

117 จงเชื่อมั่นในตนเองและมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีความสุขเพราะผลของการทำงานอย่างมีความสุขคือผลงานที่ดีและการมีคุณค่าของตัวเราเอง

118 Team work Happy Creativity
รอด TRUST โต

119 ดาวหลายดวง

120 สู้ความท้าทาย

121 ยืนมือออกไปหาความปราถนา

122 ว่ายออกไปเร็วๆ

123 อยู่กับฤดูที่เปลี่ยนแปลงได้

124 Happy

125


ดาวน์โหลด ppt นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google