งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHANGE โลกที่เปลี่ยนไป เศรษฐกิจ การเมือง สังคม/สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHANGE โลกที่เปลี่ยนไป เศรษฐกิจ การเมือง สังคม/สิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 CHANGE

3 โลกที่เปลี่ยนไป

4 เศรษฐกิจ การเมือง สังคม/สิ่งแวดล้อม

5 เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และ ซับซ้อนมาก

6 ความอยู่รอด

7

8 พร้อมอยู่รอดและเติบโต ลอยน้ำได้ = การอยู่รอด งอกด้วยตัวเอง = การเติบโต

9

10 ด้วยตนเอง ความช่วยเหลือ ของผู้อื่น ความสุข

11 องค์กรแห่งความสุข การ เปลี่ยนแปลง จาก ปัจจุบัน สู่ อนาคต

12 อนาคต

13 UEROPEAN UNION ( EU ) ASEAN

14 ประชากร 591 ล้านคน วัยแรงงาน 290 ล้านคน

15 Chiang Rai Nong Khai Nan Trat Tak

16 Chiang Rai Nong Khai Nan Trat Tak

17 ASEAN Economic Community ( AEC )

18 ASEAN Political-Security Community ASEAN Economic Community ASEAN Socio-Cultural Community. ASEAN Community by 2015

19 AEC to 2015 transform ASEAN into a region with free movement of goods,services,investment, skilled labour, and freer flow of capital.

20 ASEAN Economic Community (AEC) key characteristic: - a single market and production base - a highly competitive economic region - a region of equitable economic development - a region fully integrated into the global economy.

21 เส้นทาง ความสุข

22 3+1G ;Future Organization Good Organization Good Peoples Good Products Good Social

23 ทุนมนุษย์ ( HUMAN CAPITAL ) ผลผลิตที่ดี ( GOOD PRODUCTIVITY By CREATIVE ) ความรับผิดชอบต่อ สังคม ( SOCIAL RESPONSIBILITY )

24 MANMADE

25

26

27

28

29

30 ล้มแล้วต้องยืนขึ้นใหม่

31 มนุษย์มีคุณค่า HUMAN CAPITAL

32 ปัจจุบัน?

33 อนาคตที่ต้องเป็น

34 คน 4 ยุค 4 โลก Generation Baby Boomers ( 2486-2507) Generation X ( 2507-2524 ) Generation Y ( 2525-2543 ) Generation Z ( 2544- ปัจจุบัน )

35 ทนทุกข์แสนสาหัส

36 ช่องว่างระหว่างวัย

37 Multi-Skills and Happiness

38 TEAM = ORCHESTRA

39 ใช้เหตุผล มากกว่าอำนาจ

40 อยู่ได้แม้แตกต่างกัน

41

42 2 Customers / 2 Markets Inner market Inner customer Outer market Outer customer Employee = Inner customer

43 Spotlight On Happiness - The Economics of Well-Being - The Science Behind the Smile - Creating Sustainable Performance - Positive Intelligence - The History of Happiness

44

45 Place Home Workplace ( second Home )

46 HAPPY 8

47 Work Life Balance

48

49

50

51 สมดุลของงานกับชีวิต IQ EQ Image taken from WIRED.COM

52 IQ EQ

53 รูปแบบชีวิตของคนยุคใหม่

54 คน / องค์กร อยู่รอดและเติบโต

55 ความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง Happy workplace Happy 8

56 Creative to Good Work/Happy

57 H OW T HINK H OW T O

58 Creative to Innovation

59 ความปรารถนา เติบโตอย่าง ต่อเนื่อง และยั่งยืน

60 ความเชื่อ ความจริง ต้อง ส่องกระจก

61 SWOT ANALYSIS STRENGTHS WEAKNESSES OPPORTUNITIES THREATS

62 Happy 3 Day Yesterday Today Tomorrow

63 มีวิสัยทัศน์

64 อยู่กับความจริง ยอมรับความจริง เปลี่ยนแปลงให้ อยู่กับความจริง ได้

65 อยู่ได้ในความเปลี่ยนแปลง ก้าวต่อไปของชีวิต

66 องค์กร แห่งความสุข

67 Happy8 Workplace กระบวนการพัฒนาคนในองค์กร อย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ องค์กรเพื่อให้องค์กรมี ความสามารถและพร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การ เติบโตอย่างยั่งยืน

68 คำถามที่อยากให้คิดบ่อยๆ - คุณเชื่อไหมว่าคนเราน่าไว้ใจ - คุณเชื่อไหมว่าคนเรานั้นต้องการมีความรับผิดชอบ และความน่าเชื่อถือ - คุณเชื่อไหมว่ามนุษย์ต้องการหาความหมายในงานที่ เขาทำ - คุณเชื่อไหมว่าธรรมชาติของมนุษย์รักที่จะเรียนรู้สิ่ง ต่างๆ - คุณเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ต่อต้านต่อการ เปลี่ยนแปลงแต่จะต่อต้านถ้าถูกบังคับให้ เปลี่ยนแปลง - คุณเชื่อไหมว่ามนุษย์ต้องการทำงานไม่ใช่อยู่อย่าง เรื่อยเปื่อย

69 HAPPY WORKPLACE การจัดการคนที่ดี ทุนมนุษย์ ( HUMAN RESOURCE ) ( HUMAN CAPITAL ) การมีระบบการทำงานที่ดี ผลผลิตที่ดี ( GOOD PROCESS MANAGEMENT ) ( PRODUCTIVITY/CREATIVITY) การมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ( CULTURE ORGANIZATION ) ( SOCIAL RESPONSIBILITY ) ภาพลักษณ์องค์กร

70 ทีมที่ทำงานได้ไม่ใช่การทำงานเป็นทีม องค์กร Team+Work

71 คน ( กริยา ) คน ( นาม ) กวนมนุษย์ให้เข้ากัน

72 ใกล้ชิดกันเพื่อเชื่อใจกัน Human Touch to Human Trust

73 คุณภาพชีวิตที่ดี ในการทำงานและ ใช้ชีวิต

74 รู้จักกัน เข้าใจกัน เป็นพวกเดียวกัน

75 Good Relationship

76

77

78

79 Good Relationship Good Trust Good Culture Good Society

80 Happy people Happy home ( Home = House+human +Happy ) Happy Teamwork

81 คนแบบ ไหนที่ เหมาะสม กับการ เปลี่ยน แปลง

82 ความสมดุลของการอยู่ร่วมกัน

83

84

85 ความสุขของคน ตนเอง ครอบครัว องค์กร / สังคม

86 ความสุขของคน สุขภาพดีดูแลตนเองไม่เป็นภาระแก่ใคร มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีหิริ โอตัปปะ คุณธรรม กตัญญู ( เอาใจเขามาใส่ใจเรา ) มีการเรียนรู้เป็นมืออาชีพในงานตนเอง รักและดูแลครอบครัวได้ รักและดูแลสังคม/องค์กรได้

87 Happy BodyHappy HeartHappy RelaxHappy BrainHappy SoulHappy MoneyHappy FamilyHappy Society วัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข

88 คน Happy Body Happy Heart Happy Relax Happy Brain Happy Soul Happy Money

89 สุขภาพดี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข

90

91 เหมาะกับเพศ เหมาะกับวัย เหมาะกับสถานการณ์ เหมาะกับสถานะการเงิน

92 รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข

93 น้ำใจงาม(ใจดี) มีน้ำใจเอื้ออาทร ต่อกันและกัน

94 ต่างเผ่าพันธุ์เพราะหน้าที่ ? ความรัก น้ำใจ

95 ช่วยเหลือแบ่งปันอย่างเหมาะสม ลูกพี่ ลูกน้อง งาน

96 ผ่อนคลาย รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆในการ ดำเนินชีวิต

97 ต้องรู้จักบริหารจัดการสิ่งที่เรียกว่า ทุกข์ในงาน ทุกข์ในชีวิต

98 ความเครียด

99 หาความรู้ การศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเอง ตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆนำไปสู่การเป็น มืออาชีพ และความมั่นคงก้าวหน้าใน การทำงาน เรียนเพื่อรู้มีปัญญา ก้าวหน้าในชีวิต

100 มืออาชีพ มีความรู้ในงาน มีความรับผิดชอบ พัฒนาตนเองต่อเนื่อง มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา สอนคนอื่นได้ในงานที่ตนรู้(ครู)

101 คุณธรรม(หิริ โอตัปปะ) ความละอายและเกรงกลัวต่อการคิดกระทำ ( เอาใจเขามาใส่ใจเรา ) คนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ นำความสุขสู่องค์กร มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรม ในการดำเนินชีวิต

102 บริหารเงินเป็น มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้เป็นหนี้ให้พอดี มีชีวิตที่เหมาะสม

103 มีความสามารถในการ บริหารจัดการรายได้ และรายจ่ายของ ตนเองและครอบครัว ( บัญชีครัวเรือน )

104 ครอบครัวดี มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ให้ ความสำคัญกับครอบครัวเป็นกำลังใจที่ ดีในการทำงาน

105 ให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นกำลังใจ ที่ดีในการทำงาน

106 สร้างสังคมดี มีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อ สังคมที่ตนทำงานและพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี

107 การทำงานเป็นทีม การคิดถึงองค์กร และส่วนรวม

108 HAPPY 8 WORKPLACE แนวคิดการพัฒนาองค์กร HAPPY8 กิจกรรมพัฒนาคนในองค์กร

109 “ สร้างแนวคิดรูปแบบการดำเนินงาน คุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับ วัฒนธรรมองค์กรของ ตนเอง เพื่อสร้างความยั่งยืนของ การพัฒนาคนในองค์กร นำไปสู่ องค์กรที่เข้มแข็งและมีความสุข อย่างแท้จริง ”

110 กิจกรรมต่างๆ ที่องค์กร ทำอยู่สุดท้ายก็เพื่อ สร้างความสุขให้ทุกคน HAPPY WORKPLACE

111 กิจกรรมไม่ใช่แค่ ได้ทำได้มี แต่ต้องทำเป็นและ ได้ผลตามที่ต้องการ ด้วย

112 Happy Society Happy Body Happy Money Happy Soul Happy Brain Happy Relax Happy Heart Happy Family กิจกรรมเดียว หลายความสุข

113 บทบาทหน้าที่คนในองค์กร ผู้บริหาร รับรู้ เข้าใจ สนับสนุน หัวหน้างาน ผู้จัดการ (ฝ่ายจัดการ) รับรู้ เข้าใจ ปฏิบัติได้ พนักงาน รับรู้ เข้าใจ มีส่วนร่วม

114 ให้รางวัล การลงโทษ เปลี่ยนสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร มีนโยบายชัดเจน รู้จักกลุ่มเป้าหมายดี วีธีการที่เหมาะสม

115 HAPPY MODEL HOME HAPPY 8 MENU HAPPYWORKPLACE INDEX HAPPINOMETER HAPPYWORKPLACE ROI 5 เครื่องมือสร้างสุข

116 เพิ่มการมีส่วนร่วม ของคนทำงานทุกคน

117 จงเชื่อมั่นในตนเองและ มุ่งมั่นในการทำงานอย่างมี ความสุขเพราะผลของการ ทำงานอย่างมีความสุขคือ ผลงานที่ดีและการมีคุณค่า ของตัวเราเอง

118 Team work Happy Creativity รอด โต TRUST

119 ดาวหลายดวง

120 สู้ความท้าทาย

121 ยืนมือออกไปหาความปราถนา

122 ว่ายออกไปเร็วๆ

123 อยู่กับฤดูที่เปลี่ยนแปลงได้

124 Happy

125


ดาวน์โหลด ppt CHANGE โลกที่เปลี่ยนไป เศรษฐกิจ การเมือง สังคม/สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google