งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปกรอบการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ ยงยุทธ แสนประสิทธิ์ ทีมวิจัยดร. สธญ ภู่คง หน. โครงการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปกรอบการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ ยงยุทธ แสนประสิทธิ์ ทีมวิจัยดร. สธญ ภู่คง หน. โครงการวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปกรอบการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ ยงยุทธ แสนประสิทธิ์ ทีมวิจัยดร. สธญ ภู่คง หน. โครงการวิจัย

2 การดำเนินการ 3 ระยะ สร้างกรอบการ พัฒนาครั้งที่ 1 21 ตุลาคม 2552 ศึกษา แนวคิด / ทฤษฎี สร้างกรอบการ พัฒนาครั้งที่ 2 13 พฤศจิกายน 2552 สรุปกรอบการ พัฒนา ระดม ความเห็ นของ ผู้ทรงคุ ณวุฒิ

3 กรอบการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมลูกเสือ แนวคิด ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของหลักสูตร กิจกรรม การประเมินผล

4 กรอบแนวคิด / ปรัชญา เป็นพลเมืองดี - ความจงรักภักดี - ความรักชาติบ้านเมือง - ความสามัคคีในหมู่คณะ Completed man - มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ - รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง พรบ. ลูกเสือแห่งชาติ 2551 นโยบายลูกเสือโลก ทำหน้าที่ของ เยาวชน - จงรักภักดีต่อ 3 สถาบัน - มีหน้าที่ต่อผู้อื่น - มีหน้าที่ต่อตนเอง มีคุณลักษณะ 3 H - Happy - Healthy - Helpful citizen เกิด KUSA - Knowledge - Understanding - Skill - Attitude “ การพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ” พัฒนาทักษะ กลยุทธ์ทางศาสนา - Global skill (LTC) - Academic skill - Life skill - สังคหวัตถุ 4

5 กรอบวิสัยทัศน์ “ การพัฒนา เยาวชนให้เป็นผู้มี คุณธรรม มีระเบียบ วินัย จงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รัก ความเป็นไทย รัก สามัคคี รับผิดชอบ ต่อตนเอง สังคม และ สิ่งแวดล้อม ด้วย กระบวนการลูกเสือ ” ปรัชญา ลูกเสือ เป็นพลเมืองดี Completed man ทำหน้าที่ของ เยาวชน มีคุณลักษณะ 3 H เกิด KUSA

6 กรอบวัตถุประสงค์ พัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ พัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม พัฒนาให้เกิดจิตสำนึกที่ดี พัฒนาให้เกิดทักษะชีวิต วัตถุประสงค์ที่ กำหนดตาม พรบ. ลูกเสือแห่งชาติ พ. ศ.2551 มาตรา 8 แนวคิดและปรัชญา อื่น ๆ

7 กรอบเนื้อหาสาระ หลักการ สัญลักษณ์ลูกเสือ เหมาะสมกับช่วงวัย เสริมสร้างทักษะชีวิต คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ตระหนักรู้ในตน เข้าใจผู้อื่น ความภาคภูมิใจใน ตนเอง ความรับผิดชอบ ต่อสังคม การสื่อสาร การสร้าง สัมพันธภาพ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การจัดการกับ อารมณ์ การจัดการกับ ความเครียด ฯลฯ ระเบียบวินัย, คุณลักษณะ ชีวิตต้องสู้ ศรัทธายึดมั่น สนองคุณผู้มีพระคุณ เทิดทูนเกียรติยศ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่น้องลูกเสือโลก วิทยาศาสตร์เพื่อ แก้ปัญหา สืบสานภูมิปัญญา สู่ความเป็นเลิศ ฯลฯ พรบ. ลูกเสือ การ ประเมิน สมศ. ไม่ซ้ำซ้อนกับ 8 สาระ สอดคล้อง สถานการณ์ ปรัชญา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์

8 กรอบกิจกรรม กิจกรรมภายใน สถานศึกษา กิจกรรมภายนอก สถานศึกษา กิจกรรมเสริมพิเศษ Content Child center Symbolic framework Learning by doing เรียนรู้ด้วย ตัวเอง เน้นการปฏิบัติ Development al stage Participation Guideline

9 กรอบการประเมินผล ประเมินตาม สภาพจริง ประเมินครอบคลุมกิจกรรมการเรียนการ สอนตลอดหลักสูตร ประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ในหลักสูตร และเกณฑ์ มาตรฐานของ สมศ. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกับการประเมิน


ดาวน์โหลด ppt สรุปกรอบการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ ยงยุทธ แสนประสิทธิ์ ทีมวิจัยดร. สธญ ภู่คง หน. โครงการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google