งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช้ในFlip Album รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง(Change)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช้ในFlip Album รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง(Change)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใช้ในFlip Album รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง(Change)
ดร.อมรา เขียวรักษา

2 สมช.เปลี่ยนแปลงเพื่ออะไร

3 การเปลี่ยนแปลงในร่างกายเรา

4 การสร้างและสลาย กระบวนการสร้างและสลาย, กระบวนการสันดาปของร่างกาย หรือ เมแทบอลิซึม (metabolism) μεταβολισμος ("metabolismos"), ภาษากรีก มีความหมายว่า "เปลี่ยนแปลง" หรือ "โค่นล้ม" (Etymonline)) เป็นการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิตในระดับเซลล์ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์เพื่อการสร้างสารประกอบอินทรีย์ที่มีโมเลกุลใหญ่ขึ้น ซึงเรียกว่าแอแนบอลิซึม (anabolism) และในทางกลับกันกระบวนการย่อยสลาย ที่ทำให้โมเลกุลใหญ่เล็กลงเราเรียกว่าแคแทบอลิซึม (catabolism) กระบวนการสร้างและสลายตามปกติแล้วจะประกอบด้วยขั้นตอนการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ที่เรียกว่าเมแทบอลิก พาทเวย์ (metabolic pathway)

5 ร่วมอภิปราย ท่านกำลังจะสร้างอะไร และสลายอะไร
อะไรเป็นตัวเร่งให้ท่านต้องทำเช่นนั้น

6 กิจกรรมประเมินตนเอง “ขั้นไหนแล้ว”
จุดประสงค์: ให้เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงและประเมินตนเองได้ว่าอยู่ขั้นใด สื่อ :ใบความรู้เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของโรโนลด์ แฮบล๊อกซ์ (Ronald Haveloce) กิจกรรม : ศึกษาใบความรู้เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลง และประเมินตนเองว่า ตนเองมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรขั้นไหน ประเมิน : ผลการประเมินตนเอง

7 สรุปกระบวนการเปลี่ยนแปลง6 ขั้นตอน ตามแนวคิด ของโรโนลด์ แฮบล๊อกซ์ (Ronald Haveloce)
ขั้นการรับรู้(Awareness) ขั้นมีความสนใจ(Interest) ขั้นประเมินผล(Evaluation) ขั้นทดลอง(Trial) ขั้นการยอมรับ (Adaption) ขั้นนำไปใช้ (Integration)

8 กิจกรรม “ธรรมชาติของเรา”
จุดประสงค์ :ให้เข้าใจธรรมชาติของคนกับบทบาทที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง โดยประเมินตนเองได้ว่าเป็นคนลักษณะใด และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง สื่อ : ใบความรู้ เรื่อง ธรรมชาติของคนกับการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม: ศึกษาใบความรู้เรื่อง ธรรมชาติของคนกับการเปลี่ยนแปลง และประเมินตนเองว่า ตนเองมีลักษณะแบบไหน และลักษณะไหนที่ควรจะเป็นเพราะเหตุใด ช่วยให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างไร ประเมิน : จากการแสดงความคิดเห็นและผลการประเมินตนเอง

9 สรุป5ธรรมชาติของคน กับบทบาทที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
สรุป5ธรรมชาติของคน กับบทบาทที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง นักนวัตกรรมและผู้ปฏิบัติตาม ผู้ต่อต้าน ผู้รักษาผลประโยชน์ ผู้ตัดสินใจ ผู้นำทางความคิด

10 การเปลี่ยนแปลง(Change) ต่างจากการพัฒนา(development)อย่างไร

11 เราจะเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างไร เพื่อให้เป็นนักพัฒนาหลักสูตรที่ดี ตามความคาดหวังของหลักสูตรระดับปริญญาเอก

12 การบ้าน แจกเอกสารความรู้เรื่อง สาระสำคัญของการพัฒนาหลักสูตร ของใจทิพย์
ดร.อุษา มอบภาระงานให้ศึกษาการจัดการศึกษาในประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ อเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม ออสเตรเลีย ให้นำเสนอกลุ่มละครึ่งชั่วโมง ในสัปดาห์ที่ 3


ดาวน์โหลด ppt ใช้ในFlip Album รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง(Change)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google