งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช้ใน Flip Album รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง (Change) ดร. อมรา เขียวรักษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช้ใน Flip Album รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง (Change) ดร. อมรา เขียวรักษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใช้ใน Flip Album รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง (Change) ดร. อมรา เขียวรักษา

2 สมช. เปลี่ยนแปลงเพื่อ อะไร

3 การเปลี่ยนแปลงในร่างกายเรา

4 การสร้างและสลาย กระบวนการสร้างและสลาย, กระบวนการ สันดาปของร่างกาย หรือ เมแทบอลิซึม (metabolism) μεταβολισμος ("metabolismos"), ภาษากรีก มีความหมายว่า " เปลี่ยนแปลง " หรือ " โค่นล้ม " (Etymonline)) เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง ชีวเคมีของสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิตในระดับ เซลล์ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการชีวสังเคราะห์ เพื่อการสร้างสารประกอบอินทรีย์ที่มีโมเลกุลใหญ่ ขึ้น ซึงเรียกว่าแอแนบอลิซึม (anabolism) และ ในทางกลับกันกระบวนการย่อยสลาย ที่ทำให้ โมเลกุลใหญ่เล็กลงเราเรียกว่าแคแทบอลิซึม (catabolism) ภาษากรีกEtymonline ชีวเคมีสารประกอบเคมีสิ่งมีชีวิต เซลล์ชีวสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์โมเลกุลแอแนบอลิซึมแคแทบอลิซึม กระบวนการสร้างและสลายตามปกติแล้วจะ ประกอบด้วยขั้นตอนการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ที่ เรียกว่าเมแทบอลิก พาทเวย์ (metabolic pathway)เอนไซม์เมแทบอลิก พาทเวย์

5 ร่วมอภิปราย ท่านกำลังจะสร้างอะไร และสลายอะไร อะไรเป็นตัวเร่งให้ท่านต้องทำเช่นนั้น

6 กิจกรรมประเมินตนเอง “ ขั้นไหน แล้ว ” จุดประสงค์ : ให้เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลง และประเมินตนเองได้ว่าอยู่ขั้นใด สื่อ : ใบความรู้เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงตาม แนวคิดของโรโนลด์ แฮบล๊อกซ์ (Ronald Haveloce) กิจกรรม : ศึกษาใบความรู้เรื่องกระบวนการ เปลี่ยนแปลง และประเมินตนเองว่า ตนเองมีการ เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรขั้นไหน ประเมิน : ผลการประเมินตนเอง

7 สรุปกระบวนการเปลี่ยนแปลง 6 ขั้นตอน ตามแนวคิด ของโรโนลด์ แฮบล๊อกซ์ (Ronald Haveloce) ขั้นการรับรู้ (Awareness) ขั้นมีความสนใจ (Interest) ขั้นประเมินผล (Evaluation) ขั้นทดลอง (Trial) ขั้นการยอมรับ (Adaption) ขั้นนำไปใช้ (Integration)

8 กิจกรรม “ ธรรมชาติของเรา ” จุดประสงค์ : ให้เข้าใจธรรมชาติของคนกับ บทบาทที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง โดยประเมิน ตนเองได้ว่าเป็นคนลักษณะใด และเกิดเจตคติที่ ดีต่อการเปลี่ยนแปลง สื่อ : ใบความรู้ เรื่อง ธรรมชาติของคนกับการ เปลี่ยนแปลง กิจกรรม : ศึกษาใบความรู้เรื่อง ธรรมชาติของ คนกับการเปลี่ยนแปลง และประเมินตนเองว่า ตนเองมีลักษณะแบบไหน และลักษณะไหนที่ ควรจะเป็นเพราะเหตุใด ช่วยให้เกิดผลดีต่อการ พัฒนาหลักสูตรอย่างไร ประเมิน : จากการแสดงความคิดเห็นและผล การประเมินตนเอง

9 สรุป 5 ธรรมชาติของคน กับบทบาทที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง นักนวัตกรรมและผู้ปฏิบัติตาม ผู้ต่อต้าน ผู้รักษาผลประโยชน์ ผู้ตัดสินใจ ผู้นำทางความคิด

10 การเปลี่ยนแปลง (Change) ต่างจากการพัฒนา (development) อย่างไร

11 เราจะเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างไร เพื่อให้เป็นนักพัฒนาหลักสูตรที่ดี ตามความคาดหวังของหลักสูตร ระดับปริญญาเอก

12 การบ้าน แจกเอกสารความรู้เรื่อง สาระสำคัญของการ พัฒนาหลักสูตร ของใจทิพย์ ดร. อุษา มอบภาระงานให้ศึกษาการจัด การศึกษาในประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ อเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม ออสเตรเลีย ให้นำเสนอกลุ่มละ ครึ่งชั่วโมง ในสัปดาห์ที่ 3


ดาวน์โหลด ppt ใช้ใน Flip Album รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง (Change) ดร. อมรา เขียวรักษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google