งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ในเขตตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้าน ฉาง จังหวัดระยอง ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดระยองและคณะ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ในเขตตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้าน ฉาง จังหวัดระยอง ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดระยองและคณะ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ในเขตตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้าน ฉาง จังหวัดระยอง ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดระยองและคณะ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน สาธารณสุข ( ตย. บางส่วน )

2

3 แผนที่ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

4 รพ. สต. ในเขต ตำบลสำนักท้อน รพ. สต. ชากหมาก รพ. สต. หนอง น้ำเย็น รพ. สต. ยายร้า รพ. สต. สระแก้ว รพ. สต. คลองบาง ไผ่ รพ. สต. เขาครอก รพ. สต. สำนัก ท้อน

5 โรคม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 รวม 1. HT DM หอบหืด ไตวาย COPD หลอดเลือด สมอง มะเร็ง หัวใจ

6 โรคผลปกติเสี่ยงสงสัยป่วยป่วยใหม่ ความดัน โลหิต 4, น้ำตาลใน เลือด 5, รวม จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ( อายุ 35 ปี ขึ้นไป ) 8,855 คน เข้ารับการคัดกรอง 8,793 คน ร้อย ละ คัดกรองสุขภาพ ปี 2555 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัด ระยอง

7  เข้า DPAC clinic 61 คน  เข้าค่าย 50 คน * ครบ 3 ครั้ง 30 คน * ลดเสี่ยงได้ 28 คน

8 หญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สถานบริการ หญิงมีครรภ์ ทั้งหมด หญิงมีครรภ์ อายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ รพ. สต. สำนักท้อน รพ. สต. บ้านชากหมาก รพ. สต. บ้านสระแก้ว รพ. สต. บ้านคลองบางไผ่ รพ. สต. บ้านยายร้า รพ. สต. บ้านเขาครอก 1950 รพ. สต. บ้านหนองน้ำเย็น รวม

9 หมู่ที่ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม รพ. สต. สำนักท้อน รพ. สต. บ้านชากหมาก 2013 รพ. สต. บ้านสระแก้ว รพ. สต. บ้านคลองบางไผ่ 3148 รพ. สต. บ้านยายร้า 2237 รพ. สต. บ้านเขาครอก รพ. สต. บ้านหนองน้ำเย็น 1012 รวม

10 ชื่อสถาน บริการ ปี 2553 ปี 2554 ป 2555 รวม เรีย น ไม่ได้ เรียน เรียนไม่ได้ เรียน เรียนไม่ได้ เรียน เรียนไม่ได้ เรียน รพ. สต. สำนัก ท้อน รพ. สต. บ้านชาก หมาก รพ. สต. บ้าน สระแก้ว รพ. สต. คลอง บางไผ่ รพ. สต. บ้านยาย ร้า รพ. สต. บ้านเขา ครอก รพ. สต. บ้าน หนองน้ำเย็น รวม

11


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ในเขตตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้าน ฉาง จังหวัดระยอง ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดระยองและคณะ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google