งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากการนิเทศงานรอบนี้ เปลี่ยนรูปแบบใหม่ ทำ ให้มีหลายประเด็นที่ต่างไปจากเดิม ซึ่ง นพ. สสจ. ได้ให้ข้อเสนอแนะ และให้ประสานพื้นที่ ปรับรูปแบบการนำเสนอใหม่ (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากการนิเทศงานรอบนี้ เปลี่ยนรูปแบบใหม่ ทำ ให้มีหลายประเด็นที่ต่างไปจากเดิม ซึ่ง นพ. สสจ. ได้ให้ข้อเสนอแนะ และให้ประสานพื้นที่ ปรับรูปแบบการนำเสนอใหม่ ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากการนิเทศงานรอบนี้ เปลี่ยนรูปแบบใหม่ ทำ ให้มีหลายประเด็นที่ต่างไปจากเดิม ซึ่ง นพ. สสจ. ได้ให้ข้อเสนอแนะ และให้ประสานพื้นที่ ปรับรูปแบบการนำเสนอใหม่ ( เป็นข้อมูลเพิ่มเติม หลังนิเทศอำเภอที่ 3) – นำเสนอตามประเด็นปัญหาของพื้นที่ ไม่ต้องเรียง ตามประเด็นตรวจราชการ หรือตัวชี้วัด แต่ให้เอา ตัวชี้วัดมาประกอบในประเด็นปัญหา ให้นำเสนอเป็น เรื่องๆ วิเคราะห์ปัญหา กลุ่มเป้าหมาย แผนการ แก้ไข ผลการดำเนินงาน เช่น BMI ใน อสม. เกิน ดำเนินการปรับพฤติกรรม ผล ลดเสี่ยงได้เท่าไร – นำเสนอประมาณ 30 นาที สู้สู้ เป็นกะลังใจให้นะคะ อยากให้ทุกอำเภอนำเสนอให้ดีที่สุด Slide ในไฟล์นี้ นพ. สสจ. ชมว่านำเสนอได้เข้าใจ เลยส่งให้ดูเป็นตัวอย่าง

2 ๓. อัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการ ปฐมภูมิ กับโรงพยาบาล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี รายการ๒๕๕๒๒๕๕๓๒๕๕๔๒๕๕๕ จำนวน OP visit สอ.* ๘๕, ๗๘๗ ๘๗, ๘๐๖ ๙๖, ๓๖๔ ๙๓, ๕๓๓ จำนวน OP visit รพ * ๖๕, ๙๙๘ ๖๗, ๕๐๖ ๖๖, ๙๕๑ ๕๗, ๖๔๐ สัดส่วน ๑. ๓๐ ๑. ๔๔ ๑. ๖๒

3 คัดกรองสุขภาพประชาชนทั่วไป ปี 2555 เพศเป้าหม าย คัด กรอง BMI เกิน จำนวนร้อย ละ ชาย 978148 หญิง 881211 รวม 1,859359

4 คัดกรองสุขภาพ อสม. ปี 2555 เพศเป้าหม าย คัด กรอง BMI เกิน จำนวนร้อย ละ ชาย 978148 หญิง 881211 รวม 1,859359

5 กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม เข้าค่าย DPAC clinic( อสม.) 17 คน รอบเอวลดลง 4 คน (42.50%) BMI ลดลง 1 คน (11.11%) อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 30 คน ติดตามประเมินผล 3 ครั้ง 30 คน ลดเสี่ยงได้ 8 คน (26.66%) ได้รับคำชมว่าดำเนินการกับกลุ่มเสี่ยง ผลลดเสี่ยงได้

6 คัดกรองสุขภาพปี 2555 ภาวะเสี่ยงปกติเสี่ยงสงสัยป่วย ความดัน 1,54622147 เบาหวาน 5735110 รวม 2,11927257 จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 2,137 คน คัดกรอง 1,923 คน ร้อยละ.... ( ทำกลุ่ม อสม. ด้วย )

7 สงสัยป่วยส่งพบแพทย์ ความดันโลหิตสูง ส่งพบแพทย์ 47 คน ได้รับการตรวจยืนยันป่วยจริง 3 คน เสี่ยง 44 คน เบาหวาน ส่งพบแพทย์ 10 คน ได้รับการตรวจยืนยันป่วยจริง 2 คน เสี่ยง 8 คน

8 ให้ทุกอำเภอนำเสนอตัวชี้วัดเรื่องเด็กอ้วน ใน โรงเรียนด้วย เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10

9 สถานการณ์การเงิน รพ. สต. ( ต. ค. ๕๔ - พ. ค ๕๕ ) หน่วยบริการรายได้ทั้งหมดค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่วนต่างเงินบำรุงคงเหลือ เงินคงเหลือต่อ ค่าใช้จ่าย (เดือน) สอ.สำนักท้อน ๑,๘๒๖,๓๐๙ ๒,๖๔๗,๐๕๐ -๘๒๐,๗๔๑ ๓๑๖,๔๑๒ ๔.๓๓ สอ.บ้านยายร้า ๑,๐๕๒,๐๖๕ ๑,๗๔๒,๕๗๕ -๖๙๐,๕๑๐ ๔๒๔,๖๘๙ ๘.๖๙ สอ.ชากหมาก ๗๘๙,๙๑๒ ๑,๑๗๕,๖๗๙ -๓๘๕,๗๖๗ ๔๔๑,๓๙๑ ๗.๗๖ สอ.สระแก้ว ๘๗๐,๓๙๑ ๑,๖๔๔,๒๖๘ -๗๗๓,๘๗๗ ๓๑๖,๔๙๒ ๖.๓๗ สอ.คลองบางไผ่ ๑,๗๐๗,๐๐๒ ๒,๘๖๕,๐๑๙ -๑,๑๕๘,๐๑๗ ๗๓๗,๗๔๙ ๖.๙๔ สอ.เขาครอก ๙๒๐,๙๗๘ ๑,๕๒๗,๙๓๗ -๖๐๖,๙๕๙ ๒๙๑,๓๘๖ ๙.๐๗ สอ.หนองน้ำเย็น ๖๕๖,๗๐๘ ๑,๐๘๕,๐๓๘ -๔๒๘,๓๓๐ ๑,๔๒๖,๓๖๗ ๗๑.๖๖ สอ.พลา ๒,๓๗๙,๖๗๒ ๒,๒๘๖,๐๓๓ ๙๓,๖๓๙ ๕๙๑,๕๙๔ ๕.๘๕ สอ.พยูน ๑,๑๕๖,๘๖๑ ๑,๙๖๕,๑๘๕ -๘๐๘,๓๒๕ ๓๔๔,๐๗๒ ๖.๕๒


ดาวน์โหลด ppt จากการนิเทศงานรอบนี้ เปลี่ยนรูปแบบใหม่ ทำ ให้มีหลายประเด็นที่ต่างไปจากเดิม ซึ่ง นพ. สสจ. ได้ให้ข้อเสนอแนะ และให้ประสานพื้นที่ ปรับรูปแบบการนำเสนอใหม่ (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google