งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ 1 โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ 1 โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ 1 โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร http://www.siam2dev.com xnattapong@hotmail.com xnattapong2002@yahoo.comอัพเดตล่าสุด 06/11/2551

2 Agenda แนะนำ vb.net Visual Programming คืออะไร Event Driven คืออะไร Winform Webform Properties Method Event

3 Agenda (cont..) แนะนำหน้าต่าง การสร้าง Project แนะนำคอนโทรล Label TextBox อื่น ๆ

4 การเรียกโปรแกรม MS-studio.net ขึ้นมาใช้งาน กดที่ Start เลือก Program เลือก microsoft visual studio.net2005 เลือก microsoft visual studio.net2005 อีก ครั้งหนึ่ง

5 จะปรากฏหน้าแรก เมื่อเข้าสู่ โปรแกรม ดังรูป

6 ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม MS- Studio.NET2005 Title Bar Menu Bar Tool Bar Status Bar Start Page Solution Toolbox Properties Windows Code view

7 ส่วนประกอบที่สำคัญของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Visual Studio.net Start Page Solution Explorer

8 การสร้าง Project ใหม่ การสร้าง Project ของ Vb.net ขึ้นมาใหม่นั้น โดยปกติสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ – วิธีที่ 1 ไปที่เมนู File >> New >> Project – วิธีที่ 2 Click ที่ Start Page >> เลือกแถบ Project >> แล้วกดที่ ปุ่ม New Project

9 จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง New Project ขึ้นมาดังรูป โดย มีรายละเอียด ดังนี้ Project Type – หมายถึง เลือกชนิด ของ ภาษาที่เรา ต้องการสร้าง Project ในที่นี้ก็ให้ เลือก Visual Basic Project Templates – หมายถึง ประเภทของ Project ที่เราต้องการ จะสร้างขึ้นมาใช้งาน หากเราต้องการจะ สร้างโปรแกรมที่จะ ทำงานอยู่บนวินโดวส์ ก็ต้องเลือก เป็น Windows Application ดังรูป

10 หน้าต่าง New Project ( ต่อ ) ตรงช่อง Name นั้น ให้เราใส่ชื่อของโปร เจ็กต์ที่ต้องการจะ สร้างขึ้นมา โดยใน ที่นี้ ผม จะตั้งชื่อว่า “FirstProject” ส่วนในช่องของ Location นั้น หมายถึงตำแหน่งที่ อยู่ของไฟล์โปรเจ็กต์ ทั้งหมดที่เราต้องการ จะเก็บข้อมูลไฟล์ไว้ ซึ่งหากเรา ยังไม่ได้ เคยสร้างโฟลเดอร์ไว้ ก่อนหน้านี้ VB.NET ก็จะสร้างโฟลเดอร์นี้ ให้เราโดยอัตมัติ จากนั้นก็กด OK ได้ เลย

11 หลังจากสร้างโปร เจ็กต์ใหม่แล้ว ก็จะ เข้าสู่โปรแกรมของ เราดังรูป โดย VB.NET จะ สร้าง สิ่งที่เรียกว่า Form ขึ้นมาให้เรา ใช้งานดังรูป

12 ToolBox หน้าต่างแสดงเครื่องมือต่าง ๆ ที่เราจะ ใช้ในการเขียนโปรแกรมโดย ปกติ VB.NET จะเรียกเครื่องมือเหล่านี้ว่า Control โดย Control ส่วนใหญ่ที่เรา มักจะใช้งานบ่อย ๆ มีดังต่อไปนี้ –Label –LinkLabel –TextBox –Button –MainMenu –CheckBox –RadioButton –GroupBox

13 ToolBox ( ต่อ ) –PictureBox –Panel –ListBox –CheckListBox –ComboBox –ListView –TreeView –TabControl –DateTimePicker –MountCalendar

14 รู้จักกับ Label Label คือเครื่องมือที่เรา ใช้ในการแสดงข้อความ ต่าง ๆ โดยจะไม่สามารถ รับเข้ามูลได้ และมี คุณสมบัติที่สำคัญและที่ เรามักใช้งานบ่อย ๆ ดังนี้

15 คุณสมบัติที่สำคัญของ Label Name Autosize BackColor BorderStyle Cursor Enable Font ForeColor Image ImageAlign ImageIndex ImageList Location Size Text Visble

16 คุณสมบัติที่สำคัญของ Label Name เป็นชื่อของ Label โดยปกติมักจะตั้ง ให้ขึ้นต้นด้วยคำ ว่า Lb แล้วตาม ด้วยหน้าที่ของ Label นั้น ๆ เช่น LbName LbName LbTitle LbTitle LbTAX LbTAX LbSalary LbSalary LbAGE LbAGE LbSEX LbSEX

17 คุณสมบัติที่สำคัญของ Label Autosize เป็นการกำหนด ขนาด ของ Label ให้พอดีกับ ข้อความที่อยู่ใน Label นั้น ๆ โดยมีค่าอยู่ 2 ค่า คือ - True - False

18 คุณสมบัติที่สำคัญของ Label BackColor เป็นการกำหนด สี พื้นหลัง ของ Label

19 คุณสมบัติที่สำคัญของ Label BorderStyle เป็นการกำหนด ลักษณะของพื้น หลัง ของ Label โดยมี 3 ลักษณะ ให้กำหนดดังนี้ คือ

20 คุณสมบัติที่สำคัญของ Label Cursor เป็นการกำหนด ลักษณะของตัวชี้ เมาส์ เมื่อถูกวางทับ บน Label ในขณะรัน โปรแกรม

21 คุณสมบัติที่สำคัญของ Label Text เป็นการกำหนด ข้อความ ที่ต้องการ ให้แสดงบน Label ในขณะรันโปรแกรม

22 คุณสมบัติที่สำคัญของ Label TextAlign เป็นการกำหนด ตำแหน่งของ ข้อความ ที่ต้องการ ให้แสดงบน Label ในขณะรันโปรแกรม โดยมีรายละเอียดดัง รูป

23 คุณสมบัติที่สำคัญของ Label Visible เป็นการกำหนด ให้ แสดงหรือไม่แสดง Label ในขณะรัน โปรแกรม โดยมีรายละเอียด 2 ค่า คือ TrueFalse Visible = False

24 รู้จักกับ TextBox TextBox คือเครื่องมือที่ เราใช้ใน การรับและ แสดงข้อมูล ต่าง ๆ โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญ และที่เรามักใช้งานบ่อย ๆ ดังนี้

25 รู้จักและใช้งาน ComboBox คุณสมบัติที่สำคัญ - Name - BackColor - FlatStyle - Enabled - Cursor - Items - Locked

26 คุณสมบัติที่สำคัญของ TextBox Name Autosize BackColor BorderStyle Cursor Enable Font ForeColor Line Location Locked MultiLine PasswordChar ReadOnly Size Text Visble

27 Any Question ?


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรม ภาษาคอมพิวเตอร์ 1 โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google