งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง Digital Video ด้วย Window Movie Maker อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง Digital Video ด้วย Window Movie Maker อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง Digital Video ด้วย Window Movie Maker อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์

2 ตัวอย่าง

3 เริ่มต้นใช้งาน ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.microsoft.com/en- us/download/details.aspx?id=34

4 1. เริ่มต้นใช้งาน 1. ตั้ง Folder ไว้ที่ Desktop > ตั้งชื่อ Folder 2. ใน Folder ให้ตั้ง Folder ไว้ 3 Folder คือ 1.Video 2. Music 3.Images 3. เลือก Video ไว้ใน Folder video เลือกเพลงไว้ใน Folder Music และเลือก ภาพถ่ายไว้ใน Folder Images

5 1. เริ่มต้นใช้งาน

6 2. แนะนำการใช้งาน เมนู Menu Bar เมนูการใช้คำสั่ง

7 2. แนะนำการใช้งาน เมนู Wind ow หน้าต่างใช้งาน

8 2. แนะนำการใช้งาน เมนู Story board โครงร่างเพื่อการสร้าง งาน Movie

9 2. แนะนำการใช้งาน เมนู Monit or มุมมองขณะการสร้าง งาน

10 2. แนะนำการใช้งาน เมนู Menu Bar Wind ow Story board Monit or

11 3. การเปิดโปรแกรม 1. Start > Program > Window Movie Maker 2. เปิดงานใหม่ที่ File > New Project ปรากฏหน้าจอดังนี้

12 1.Click ที่ Make titles or credit ( หากไม่ปรากฏข้อความ นี้ Click > Tasks) 4. การสร้าง Title

13 2. Click > Add title at the beginning of the movie 3. ใส่ข้อความ > Done, add title to movie 4. Click > Done 4. การสร้าง Title

14 5. หากต้องการแก้ไข เลือก Slide ที่ ต้องการแก้ไข > Double Click > แก้ไขตามที่ต้องการ 4. การสร้าง Title

15 1. Click > Change the title animation 2. เลือกรูปแบบการนำเสนอ Title ตามที่ ต้องการ กรณีที่อยากให้มี ตัวอักษรมากกว่า 1 บรรทัด สามารถเลือกที่ Title, Two Lines 5. การปรับแต่งรูปแบบการ นำเสนอ Title

16 3. หากต้องการปรับแต่ง สี ขนาด การวางของ ตัวอักษร ให้ Click > Change the text font and color 4. ปรับแต่ง สี ขนาด การวางของตัวอักษรตามที่ ต้องการ Click > Done 5. การปรับแต่งรูปแบบการ นำเสนอ Title

17 3. หากต้องการปรับแต่ง สี ขนาด การวางของ ตัวอักษร ให้ Click > Change the text font and color 4. ปรับแต่ง สี ขนาด การวางของตัวอักษรตามที่ ต้องการ Click > Done 5. การปรับแต่งรูปแบบการ นำเสนอ Title

18 1. Click > Import Video > เลือก Clip Video ที่ต้องการใน Folder ที่ได้ตั้งไว้ 2. โปรแกรมจะนำภาพที่เลือกลงไว้ใน Collections 6. การใส่ Clip Video

19 3. ในกรณีที่ Clip video ที่นำมามีขนาดใหญ่ โปรแกรมจะแยก Clip ออกเป็น Clip ย่อย ๆ 4. ลาก Clip Video ที่อยู่ในหน้าต่าง Collections มาไว้ที่เฟรมที่ว่างของ Storyboard 6. การใส่ Clip Video

20 5. หากต้องการ Preview ดู Clip ให้ Click > Show Timeline > เลื่อน เมาส์ไปชี้ที่ Cursor ที่เป็นปุ่มสีฟ้าด้านบนของ Timeline และเลื่อน เมาส์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ 6. การใส่ Clip Video

21 6. หากต้องการดูการตัดต่อที่สร้างไว้ให้ Click > Play ต้องการหยุด ให้ Click > ll ต้องการให้ Play แต่ต้นคลิก l< 6. การใส่ Clip Video

22 1. Click > Show Timeline 2. หากต้องการตัด Clip ส่วนต้นหรือท้ายออก ให้นำเมาส์ไปวางไว้ที่ ส่วนต้นหรือส่วนท้ายของ Clip นั้นและลาก เมาส์เข้าด้านในของ Clip 7. การแก้ไข ปรับแต่ง Clip Video

23 1. Click >  บริเวณ Collections > Video Transition 8. การใส่ Video Transition

24 2. จะปรากฏ Transition Click > รูปแบบที่ ต้องการแล้วลากเมาส์มา วางไว้ระหว่าง Clip Video 3. หากต้องการลบ Transition ให้ Click > Transition กด Delete ที่แป้น 8. การใส่ Video Transition

25 1. Click >  บริเวณ Collections > Video Effects 9. การใส่ Video Effects

26 2. จะปรากฏ Effects Click > รูปแบบที่ ต้องการแล้วลากเมาส์มาวางไว้ ใน Clip Video 9. การใส่ Video Effects

27 3. ลบ Effects Click ที่ Video แล้ว Click ขวา Remove ออก 9. การใส่ Video Effects

28 เพื่อเป็นการบ่งบอกผู้จัดทำ หรือขอบคุณผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง 1. Click > Task > Make titles or credits > Add credits at the end of the movie จะปรากฎภาพดังนี้ 10. การใส่ Credit ตอนจบ

29 2. ใส่ข้อความ > Done, add title to movie 3. หากต้องการแก้ไข เลือก Slide ที่ต้องการ แก้ไข > Double Click > แก้ไขตามที่ต้องการ 4. หากต้องการปรับแต่งสี ขนาด การวาง ตัวอักษรทำเช่นเดียวกับการ การปรับแต่ง Title โดย Click > Change the text font and color 5. หากต้องการปรับรูปแบบการนำเสนอ เลื่อน Scrollbar ไปที่ Credits และเลือกรูปแบบที่ต้องการ 10. การใส่ Credit ตอนจบ

30

31 11. การใส่ข้อความหรือตัวอักษรลงบน Clip หรือ ภาพถ่าย 1. Click > Clip Video หรือ ภาพถ่ายที่ ต้องการ > Make titles or credits > Add title on the selected clip 2. ใส่ข้อความที่ต้องการ Click > Done 3. หากต้องการแก้ไขข้อความให้ Double Click > กล่องข้อความ บริเวณ Storyboard ด้านล่างของ Clip Video หรือภาพถ่ายที่ได้ใส่ ข้อความดังกล่าวไว้ เช่นเดียวกับการปรับแต่ง Title โดย Click > Change the text font and color 4. หากต้องการปรับรูปแบบการนำเสนอให้ Click > Change the title Animation ทำเช่นเดียวกับการปรับ Title

32 11. การใส่ข้อความหรือตัวอักษรลงบน Clip หรือ ภาพถ่าย

33 1. Click > Clip Video หรือ ภาพถ่ายที่ ต้องการ > Make titles or credits > Add title before the selected clip ( หรือ Add title after the selected clip) 2. ใส่ข้อความที่ต้องการ Click > Done, add the title movie 3. หากต้องการแก้ไขข้อความให้ Double Click > กล่องข้อความ บริเวณ Storyboard ด้านล่างของ Clip Video หรือภาพถ่ายที่ได้ใส่ ข้อความดังกล่าวไว้ เช่นเดียวกับการปรับแต่ง Title โดย Click > Change the text font and color 4. หากต้องการปรับรูปแบบการนำเสนอให้ Click > Change the title Animation ทำเช่นเดียวกับการปรับ Title

34 12. การใส่ข้อความหรือตัวอักษรหน้าหรือ หลังภาพถ่าย

35 13. การ Save งานตัดต่อ 1. Click > File > Save Project as > ตั้งชื่อ > เลือกที่เก็บ > Save

36 14. การใส่เพลง 1. Click > Tasks > Import audio or music > เลือก Folder Music ที่ได้ตั้งไว้ที่ Desktop > เลือกเพลงที่ต้องการ > เลือกที่เก็บ > Save 2. Click เพลงที่เลือกค้างไว้แล้วลากเมาส์มาใส่ใน Storyboard 3. การปรับแต่งแพลงแก้ไขเพลงทำเช่นเดียวกับ การแก้ไข Clip Video

37 14. การใส่เพลง

38 15. การ Save งานให้เป็น Movie 1. Click > File > Save Movie File > My computer > Next 2. ตั้งชื่อ Movie > Browse > หาที่จัดเก็บ > Next > Next > Saving Movie นามสกุล.wmv 1 เรื่อง

39 15. การ Save งานให้เป็น Movie

40 การบ้าน งานเดี่ยว ทำวีดีทัศน์การให้ความรู้ทาง สุขภาพ ความยาว 5 นาที ส่งภายใน 31 สิงหาคม 2555 ส่งเป็นไฟล์ที่ห้องพักอาจารย์ชั้น 6


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง Digital Video ด้วย Window Movie Maker อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google