งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Visual Basic บทที่ 1. Visual Basic คืออะไร  โปรแกรมที่ใช้พัฒนาโปรแกรมที่ทำงานบน ระบบปฏิบัติการ Windows  ใช้ภาษา Basic เป็นหลักในการพัฒนา  มีค่าลิขสิทธ์ของซอฟท์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Visual Basic บทที่ 1. Visual Basic คืออะไร  โปรแกรมที่ใช้พัฒนาโปรแกรมที่ทำงานบน ระบบปฏิบัติการ Windows  ใช้ภาษา Basic เป็นหลักในการพัฒนา  มีค่าลิขสิทธ์ของซอฟท์แวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Visual Basic บทที่ 1

2 Visual Basic คืออะไร  โปรแกรมที่ใช้พัฒนาโปรแกรมที่ทำงานบน ระบบปฏิบัติการ Windows  ใช้ภาษา Basic เป็นหลักในการพัฒนา  มีค่าลิขสิทธ์ของซอฟท์แวร์  ทำงานแบบ Graphic mode (Drag and Drop)  ง่ายในการพัฒนา  ความเร็วในการทำงานของโปรแกรมอาจจะ ช้าบ้าง

3 การเปิดโปรแกรม Start -> Programs -> Microsoft Visual Studio 6.0 -> Microsoft Visual Basic 6.0

4 เมื่อเปิดโปรแกรมเข้ามา ให้เลือกที่ Standard EXE เป็นการสร้าง Window Application แบบทั่วไป

5 ส่วนของพื้นที่การพัฒนา (Workspace) ปุ่ม Run

6 หน้าต่าง Form ใช้ในการสร้าง Form ซึ่งเป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้โดยตรง เราจะนำ Component มาวางบนนี้ เมื่อเราเปิดโปรแกรมใหม่ จะมี Form1 สร้างขึ้นให้ โดยอัตโนมัติ Component

7 หน้าต่าง Properties Window  ใช้ในการกำหนดค่าคุณสมบัติ (property) ต่างๆของคอมโพเนนท์  เมื่อเราคลิ้กที่คอมโพเนนท์ใดๆ ก็จะมีค่า property ของคอมโพเนนท์นั้นๆขึ้นมาที่ Window นี้

8 หน้าต่าง Form Layout ใช้กำหนดตำแหน่งของ Form ว่าเมื่อ Run แล้ว จะอยู่ที่ตำแหน่งใดใน Window เราสามารถใช้ เมาส์ลากไปมาได้ เมื่อ Run แล้ว

9 Code Window ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน จะใช้หลักการดักจับ Event เมื่อเรา Double Click ที่คอมโพเนนท์จะขึ้นหน้าต่างนี้มาให้ เขียนโปรแกรมตรงกลาง

10 Component Image Label TextBox Frame Button CheckBox Option Button ComboBox ListBox HScrollBar VScrollBar Timer

11 ทดลอง ให้สร้างฟอร์มขี้นมาดังนี้ Label1 -> Caption = “What’s your name” Text1 -> Text = “” Command1 -> Caption = “Click”

12 เขียนโค๊ด Double Click ที่ปุ่ม (Command1) แล้ว เขียนโค๊ดลงไปใน Code Window ตามนี้

13 Run เมื่อกดปุ่ม Run โปรแกรมจะทำงาน

14 คอมโพเนนท์ Label  ใช้ในการสร้างตัวหนังสือที่ผู้ใช้ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงได้  property ที่ใช้บ่อยได้แก่ Caption ใช้ กำหนดค่าของข้อความบน Label  property อื่นๆเช่น backcolor, font, forecolor สามารถกำหนดได้ตามความเหมาะสม  นศ. ลองกำหนดค่าต่างๆของ Label ดู ตัวอย่าง

15 คอมโพเนนท์ TextBox  ใช้ในการรับข้อความจากผู้ใช้ (Input)  property -> Text => กำหนดข้อความ ภายใน TextBox  Backcolor => สีของพื้นหลัง  Forecolor => สีของข้อความ  ให้ นศ. ลองกำหนดค่า property ต่างๆของ TextBox ดู ตัวอย่าง

16 คอมโพเนนท์ Button  ใช้สำหรับผู้ใช้ในการส่งคำสั่งต่างๆเข้ามาใน โปรแกรม  property -> Caption => ข้อความบนปุ่ม  อื่นๆ Backcolor  Style หากเซ็ทเป็น Graphic สามารถนำไฟล์ รูปภาพมาวางบนปุ่มได้

17 คอมโพเนนท์ CheckBox  ใช้กำหนดทำเครื่องหมายติ้ก (check) ใน เรื่องต่างๆ  property => Caption -> กำหนดข้อความ ของ CheckBox

18 คอมโพเนนท์ OptionButton  ใช้กำหนดตัวเลือกต่างๆ  ผู้ใช้เลือกได้เพียงหัวข้อเดียว  property =>  Caption -> กำหนดข้อความของ  OptionButton

19 คอมโพเนนท์ ComboBox  ใช้สร้างตัวเลือกสำหรับผู้แบบ Drop Down  property -> Text => กำหนดข้อความใน ComboBox  คำสั่ง AddItem => เพิ่มข้อความเข้าใน ComboBox  ให้ดับเบิ้ลคลิ้กที่ฟอร์มแล้วเขียนดังนี้

20 คอมโพเนนท์ ListBox  ใช้สร้างรายการของข้อมูลต่างๆ เพื่อแสดงแก่ ผู้ใช้  ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลในรายการได้  ให้ดับเบิ้ลคลิ้กที่ฟอร์มแล้วเขียนดังนี้

21 เขียนโปรแกรมใน ListBox  ให้ดับเบิ้ลคลิ้กที่ ListBox แล้วเขียนดังนี้ ลองทดสอบโดยกดปุ่ม Run


ดาวน์โหลด ppt Visual Basic บทที่ 1. Visual Basic คืออะไร  โปรแกรมที่ใช้พัฒนาโปรแกรมที่ทำงานบน ระบบปฏิบัติการ Windows  ใช้ภาษา Basic เป็นหลักในการพัฒนา  มีค่าลิขสิทธ์ของซอฟท์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google