งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 หลักการภาษาชุดคำสั่ง อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 9 มิถุนายน 2556 Visual Basic Language มหาวิทยาลัยเนชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 หลักการภาษาชุดคำสั่ง อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 9 มิถุนายน 2556 Visual Basic Language มหาวิทยาลัยเนชั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/programmingPage: 1 หลักการภาษาชุดคำสั่ง อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 9 มิถุนายน 2556 Visual Basic Language มหาวิทยาลัยเนชั่น http://www.nation.ac.th มหาวิทยาลัยเนชั่น http://www.nation.ac.th

2 http://www.thaiall.com/programmingPage: 2 ประวัติภาษา Basic ภาษาเบสิค (BASIC: Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code) พัฒนาโดย จอห์น เคมเมนี (John Kemeny) และ ธอมัส เดิรตส์ (Thomas Kurtz) วิทยาลัยดาร์ทเมิร์ท (Dartmouth College) ในปี ค. ศ. 1963 History : - BASIC by Dartmount College 1960 - BASIC for Altair by Bill Gates 1975 - GWBasic by Microsoft 1980 - QuickBasic by Microsoft 1980 - Visual Basic by Microsoft 1991 ข้อมูลจาก http://www.thaiall.com/vb/indexo.html

3 http://www.thaiall.com/programmingPage: 3 IDE ของ Visual Basic ActiveX Control in ToolBox I ntegrated D evelopment E nvironment

4 http://www.thaiall.com/programmingPage: 4 ActiveX Control ใน ToolBox Pointer Label Frame Check Box ComboBox HScrollBar Timer DirListBox Shape Image OLE PictureBox TextBox CommandButton OptionButton ListBox VScrollBar DriveListBox FileListBox Line Data อาจารย์สายสุนีย์ เจริญสุข ข้อมูลจาก http://course.eau.ac.th/course/Download/0220802/Chapter2and3.ppt

5 http://www.thaiall.com/programmingPage: 5 ActiveX Control ที่ควร รู้จัก Label คือ แถบข้อความ ใช้แสดงข้อความ ไม่สามารถรับข้อมูล เข้า TextBox คือ กล่องข้อความ ใช้สำหรับรับข้อมูล หรือแสดงผล จากการประมวลผล CommandButton คือ ปุ่มคำสั่ง ใช้สำหรับรอรับการกดปุ่ม หรือคลิ๊กเมาส์ ListBox คือ กล่องรายการข้อมูล แบบแสดงรายการคงที่ OptionButton คือ ตัวเลือกแบบรับการเลือกได้เพียงตัวเลือก เดียวในหลายตัวเลือก ComboBox คือ กล่องรายการข้อมูล แบบ Drop Down List Frame คือ กรอบที่ใช้แยกกลุ่มของ วัตถุออกเป็นกลุ่ม CheckBox คือ ตัวเลือกแบบเลือก หรือไม่เลือก Image คือ วัตถุสำหรับแสดงรูปภาพ Timer คือ วัตถุที่ใช้ควบคุมเรื่องเวลา

6 http://www.thaiall.com/programmingPage: 6 ActiveX Control หลังถูก เพิ่มเข้า Tool Box ActiveX Control คือวัตถุ (Object) ที่สามารถ นำเข้ามาใช้ในฟอร์ม และเขียนโปรแกรมควบคุม การทำงานได้ตามต้องการ การเพิ่ม ActiveX Control เข้าสู่ IDE 1. Menu Bar, Project, Components หรือกดปุ่ม Ctrl + T 2. เมื่อให้เลือก Components ที่ต้องการแล้ว Click OK 3. Control จะปรากฎบน Toolbox ข้อมูลจาก http://nmeasage.com/

7 http://www.thaiall.com/programmingPage: 7 ปุ่มคำสั่ง (Command Button) ปุ่มนี้มีเพื่อรับคำสั่งจาก ผู้ใช้ คำสั่งที่กำหนดเข้าไปใน ปุ่ม เช่น unload me คำสั่งอื่นที่อาจใส่เข้าไป ในปุ่ม เช่น msgbox("hello") x = InputBox("abc", "def") msgbox(x)

8 http://www.thaiall.com/programmingPage: 8 ควบคุมวัตถุอื่นผ่านปุ่ม ปุ่ม 2 ปุ่มนี้ควบคุมค่าใน Text Box ทำให้ค่าเพิ่มขึ้นหรือ ลดลง ด้วยคำสั่ง Text1 = Text1 + 1 หรือ Text1 = Text1 - 1 ข้อมูลจาก http://www.widebase.net/developer/vb/vbtutorial/vbtutor1002.shtml

9 http://www.thaiall.com/programmingPage: 9 ควบคุมคุณสมบัติของ Text Box มีคุณสมบัติ (Properties) มากมาย ในวัตถุ และก็แตกต่าง กันตามประเภทของวัตถุ ซึ่งคุณสมบัติส่วนใหญ่ สามารถเขียนโปรแกรม กำหนดค่าแทนค่าเดิม ได้ เช่น Label1.FontSize = 10


ดาวน์โหลด ppt 1 หลักการภาษาชุดคำสั่ง อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 9 มิถุนายน 2556 Visual Basic Language มหาวิทยาลัยเนชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google