งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบพื้นฐาน ของโปรแกรม Visual Basic. โปรแกรมภาษา Visual Basic นั้น พัฒนาขึ้นมาจากภาษาดั้งเดิม คือ ภาษา Basic ซึ่งภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมในระยะเริ่มต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบพื้นฐาน ของโปรแกรม Visual Basic. โปรแกรมภาษา Visual Basic นั้น พัฒนาขึ้นมาจากภาษาดั้งเดิม คือ ภาษา Basic ซึ่งภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมในระยะเริ่มต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบพื้นฐาน ของโปรแกรม Visual Basic

2 โปรแกรมภาษา Visual Basic นั้น พัฒนาขึ้นมาจากภาษาดั้งเดิม คือ ภาษา Basic ซึ่งภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมในระยะเริ่มต้น จะใช้งานในแบบ Text Mode ต่อมาประมาณปี ค. ศ. 1990 Microsoft ได้ประกาศเปิดตัวภาษา Visual Basic ซึ่งเป็นเหมือนกับชุดเครื่องมือ (Tool) ในการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในแบบกราฟิก (Graphic User Interface ; GUI) โดยใช้ภาษา Basic ควบคุมการทำงาน หลังจากนั้นมา Visual Basic ก็ได้รับ ความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายมาเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งาน มากที่สุด เนื่องจากมีโครงสร้างภาษาที่ง่าย มีชุดเครื่องมือ (Tool) ในการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) อย่างครบถ้วน และสะดวกต่อการใช้งาน ทำให้สามารถเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรม ได้ในระยะเวลาอันสั้น ความเป็นมาของ Visual Basic

3 องค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Visual Basic เป็นภาษาระดับ Industrial Strength คือ นำมา พัฒนาเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้จริงในธุรกิจต่าง ๆ และเป็นภาษาที่แพร่หลายที่สุดในโลก เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับความนิยมกันมากใน ปัจจุบัน เนื่องจากมีเครื่องมือ (Tools) อำนวย ความสะดวกให้ผู้พัฒนาโปรแกรม ให้สามารถ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบนระบบ วินโดวส์ได้หลากหลายและสะดวกสบาย ตั้งแต่ โปรแกรมขนาดเล็ก ไปจนถึงโปรแกรมที่ทำงานกับ ฐานข้อมูลได้หลายประเภท รวมไปถึงการทำงานบน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

4 องค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Visual Basic ประกอบด้วย 2 ส่วน –Programming environment เป็นส่วนที่ช่วยให้สร้างโปรแกรมง่ายขึ้น เช่น กล่อง เครื่องมือ (tool Box) ที่มีปุ่มต่าง ๆ สามารถนำมาวาง บนจอภาพและกำหนดวิธีใช้ โดยไม่ต้องเขียนคำสั่ง เลย ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบโปรแกรม โดยเฉพาะส่วนจอภาพ (user interface) –Language constructs เป็นส่วนของรหัสคำสั่ง ซึ่งก็เป็นคำหลักที่มีมาตั้งแต่ ดั่งเดิม แต่เพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น นอกจากนั้นยัง มีกลไกในการแบ่งโปรแกรมออกเป็นโปรแกรมย่อย ซึ่งเรียกว่า Subroutine Procedure และ Function Procedure

5 องค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Visual Basic ความสามารถของ VB – เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่เขียนได้ง่าย – ประสานกับผู้ใช้โปรแกรมแบบกราฟิก (GUI) – ประยุกต์เข้ากับฐานข้อมูลได้หลาก หลาย

6 องค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Visual Basic คำศัพท์ที่ใช้ใน VB ที่ควรรู้ วัตถุ (Objects) เป็นชิ้นส่วน (Elements) พื้นฐานที่สุดของโปรแกรม ที่มี คุณสมบัติ (Property) และ วิธีการ (Method) เป็นของตัวเอง คุณสมบัติและวิธีการนี้เอง จะเป็น ตัวกำหนดหน้าที่ให้กับวัตถุ และรู้วิธีที่จะ ตอบสนองเมื่อพบกับเหตุการณ์ (Events) ต่าง ๆ

7 องค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Visual Basic คำศัพท์ที่ใช้ใน VB ที่ควรรู้ วัตถุควบคุม (Controls) เป็นวัตถุ (Object) ที่ทำหน้าที่ประสานการทำงาน ให้กับผู้ใช้โปรแกรม (User Inteface) ตัวอย่าง เช่น กล่องข้อความ (Text box) แถบข้อความ (Label) ปุ่มคำสั่ง (Command button) เป็นต้น

8 องค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Visual Basic คำศัพท์ที่ใช้ใน VB ที่ควรรู้ เหตุการณ์ (Events) เป็นผลที่เกิดจากการ กระทำ (Action) ของผู้ใช้โปรแกรม (User) ระบบปฏิบัติการ (OS) หรือตัวโปรแกรมเอง ตัวอย่างของเหตุการณ์ คือ การเคาะ แป้นพิมพ์ การกดเมาส์ การหมดเวลาที่ กำหนดไว้ หรือการทำงานครบตามเงื่อนไข เป็นต้น

9 องค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Visual Basic คำศัพท์ที่ใช้ใน VB ที่ควรรู้ วิธีการ (Methods) เป็นแนวปฏิบัติ ที่ กำหนดให้กับวัตถุหนึ่งวัตถุใด ไว้ล่วงหน้าแล้ว ว่า จะต้องทำอะไรบ้างเมื่อมีเหตุการณ์มา กระทบ ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มซึ่งเป็นวัตถุชนิดหนึ่ง มี วิธีการซ่อนตัว (Hide Methods) เมื่อได้รับ คำสั่งให้ใช้ วิธีการ นี้ จะทำให้แบบฟอร์มหาย ตัวไปจากจอภาพ

10 องค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Visual Basic คำศัพท์ที่ใช้ใน VB ที่ควรรู้ โปรแกรมย่อย (Procedures) เป็นส่วน ของโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา เพื่อให้ คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ สำเร็จ โดยปรกติโปรแกรมย่อยนี้ เขียนขึ้น เพื่อตอบสนองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่างของโปรแกรมย่อยคือ Sub และ Function

11 องค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Visual Basic คำศัพท์ที่ใช้ใน VB ที่ควรรู้ คุณสมบัติ (Property) เป็นคุณลักษณะ ประจำตัววัตถุ เช่น ขนาด ตำแหน่ง สี ฯลฯ คุณสมบัติ จะเป็นตัวกำหนด ลักษณะท่าทาง หรือพฤติกรรม ที่แสดงออกของวัตถุ ผู้เขียนโปรแกรมอาศัยคุณสมบัติของวัตถุนี้ เองเป็นแนวทางในการส่งหรือรับข้อมูลจาก วัตถุหรือส่งข้อมูลให้กับวัตถุ

12 1.Start Visual Basic 2.User interface design (Control used) 3.Properties setting 4.Procedure writing 5.Program testing 6.Make executable program (Compiled) 7.Make application (Application Setup wizard) 8.Documentation องค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Visual Basic


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบพื้นฐาน ของโปรแกรม Visual Basic. โปรแกรมภาษา Visual Basic นั้น พัฒนาขึ้นมาจากภาษาดั้งเดิม คือ ภาษา Basic ซึ่งภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมในระยะเริ่มต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google