งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Properties ของคอนโทรล ที่ควรรู้จักในเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Properties ของคอนโทรล ที่ควรรู้จักในเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Properties ของคอนโทรล ที่ควรรู้จักในเบื้องต้น

2 Properties Properties คือ คุณลักษณะหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ของคอนโทรล เช่น ชื่อ ,ขนาด, สีพื้นหลัง, ลักษณะตัวอักษร, ข้อความบนคอนโทรลนั้น โดย Properties ของคอนโทรล นั้นจะถูกแสดงไว้ที่ Properties Window

3 Properties Window

4 Properties : Name Properties Name เป็นชื่อที่ใช้ในการ อ้างอิงถึงคอนโทรล ในการเขียนโปรแกรม ซึ่งเมื่อเรานำคอนโทรล มาวางบนฟอร์ม โปรแกรมจะกำหนดชื่อไว้ล่วงหน้า โดยนำ ชื่อชนิดของคอนโทรลมาต่อท้ายด้วยตัวเลข ที่ไม่ซ้ำกัน เช่น Button1, Button2, …….. แต่ชื่อจะไม่สื่อความหมาย แต่ต้องไม่ซ้ำกับ ชื่อคอนโทรลอื่นๆ ที่อยู่บนฟอร์ม

5 Properties : Text เช่น การกำหนดข้อความบนปุ่ม

6 Properties : BackColor และ ForeColor

7 Properties : Font คอนโทรล โดยสามารถกำหนด ชนิดตัวอักษร ขนาด รูปแบบ

8 การเขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนองต่ออีเวนต์
อีเวนต์ (Event) คือเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับ Object เช่น การโหลด การคลิกเมาส์หรือการกดแป้นพิมพ์ อีเวนต์มีหลายรูปแบบ โดยคอนโทรลแต่ละชนิดสามารถเลือกอีเวนต์ ได้มากกว่า 1 อย่าง

9 ตัวจัดการอีเวนต์ (Event)
ขั้นตอนการเขียนโค้ดโปรแกรมเพื่อกำหนดวิธีการกระทำเมื่อเกิดอีเวนต์ หรือเรียกว่าการตอบสนองต่ออีเวนต์นั้น ใน VB จะเขียนในรูปแบบที่เรียกว่า ซับโปรซีเยอร์ (Sub Procedure) ดังตัวอย่าง

10 ตัวจัดการอีเวนต์ (Event)
Private Sub ชื่อโพรซีเยอร์ (พารามิเตอร์) Handles ชื่อคอนโทรล.ชื่ออีเวนต์ End Sub Private Sub เป็นคีย์เวิร์ดที่เราต้องระบุเสมอเพื่อแสดงว่าเป็นโพรซีเยอร์ ชื่อโพรซีเยอร์ โดยจะนำ ชื่อคอนโทรล (Properties Name) มาเชื่อมต่อ เข้ากับชื่ออีเวนต์ที่เกิดขึ้น แล้วเชื่อมด้วยเครื่องหมาย _ เช่น Button1_Click พารามิเตอร์ เป็นการรับข้อมูลเข้ามาในโพรซีเยอร์ โดยพารามิเตอร์สำหรับคอนโทรลทั่วไป คือ (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)

11 ตัวจัดการอีเวนต์ (Event)
Handles เป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องระบุเสมอ เพื่อบอกว่าโพรซีเยอร์นี้ ใช้จัดการอีเวนต์ที่เกิดขึ้นกับคอนโทรลใด ชื่อคอนโทรล.ชื่ออีเวนต์ เป็นข้อกำหนดที่สำคัญเพื่อบ่งชี้ว่า โพรซีเยอร์นี้ใช้จัดการอีเวนต์ที่เกิดขึ้นกับคอนโทรลใด End Sub ใช้แสดงจุดสิ้นสุดโพรซีเยอร์

12 ข้อมูลและตัวแปร ชนิดของข้อมูล การใช้งานตัวแปร และค่าคงที่ ที่ใช้กับ Visual Basic ไม่ว่าโปรแกรมประยุกต์ใด ภาษาใด สิ่งที่ต้องรู้เป็นอันดับแรกๆ ก็คือ ตัวแปร ค่าคงที่และ ชนิดของข้อมูล ของภาษานั้น ๆ ซึ่งจะทำให้เห็นข้อจำกัดต่างๆ ในภาษานั้น ๆ ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพราะตัวแปรและค่าคงที่ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของข้อมูล ที่จะต้องนำไปใช้งาน ประมวลผล และแสดงสิ่งที่ได้จากการประมวลผล

13 ชนิดของข้อมูล ชนิดข้อมูล รายละเอียด หน่วยความจำ Boolean
เก็บค่าทางตรรกะที่ได้มี 2 ค่า คือ true (จริง), false (เท็จ) 2 Bytes Byte เก็บค่าเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 0-255 1 Byte Currency ใช้เก็บตัวเลขจำนวนจริง มีค่าระหว่าง - 922,337,203,685, ถึง 922,337,203,685, 8 Bytes Date ใช้สำหรับเก็บวันที่และเวลา Double ใช้เก็บตัวเลขจำนวนจริง แยกเป็น 2 กรณี คือ ค่าบวกอยู่ระหว่าง E-324 ถึง E308 ค่าลบอยู่ระหว่าง E308 ถึง E-324 Integer เก็บค่าเลขจำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง ถึง 32767 String ใช้เก็บตัวอักษร ข้อความ และตัวเลข 1 ตัว/1 ไบต์

14 การประกาศค่าตัวแปร (Variable Declaration)
รูปแบบคำสั่งการประกาศตัวแปรของ Visual Basic Dim varname As datatypes Dim คือ คำสั่ง (statements) สำหรับประกาศตัวแปร varname ชื่อของตัวแปรที่ต้องการประกาศ As ส่วนที่บอกให้ Visual Basic ทราบว่าต้องการกำหนดชนิดของข้อมูล datatypes ชนิดของข้อมูลที่ Visual Basic สนับสนุน

15 กฎการตั้งชื่อตัวแปรและค่าคงที่
1. ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเท่านั้น ความยาวของชื่อที่ตั้งสูงสุดไม่เกิน 255 ตัวอักษร ชื่อที่ตั้ง ต้องไม่ซ้ำกันคำสงวน (Keywords) คำสั่ง (Statements) ฟังก์ชัน (Functions) หรืออื่น ๆ ที่ Visual Basic กำหนดไว้ ห้ามตั้งชื่อซ้ำกันในโพรซีเดอร์เดียวกัน หรือในขอบเขตเดียวกัน ห้ามใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์, ตัวดำเนินการ (Operators) หรือ เครื่องหมายพิเศษ # มาตั้งชื่อ ห้ามมีช่องว่างในชื่อตัวแปรถ้าต้องการเว้นว่างให้ใช้เครื่องหมาย _ (Underscore) เท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt Properties ของคอนโทรล ที่ควรรู้จักในเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google