งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Properties ของ คอนโทรล ที่ควรรู้จักในเบื้องต้น. Properties Properties คือ คุณลักษณะหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ของคอนโทรล เช่น ชื่อ, ขนาด, สีพื้นหลัง, ลักษณะตัวอักษร,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Properties ของ คอนโทรล ที่ควรรู้จักในเบื้องต้น. Properties Properties คือ คุณลักษณะหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ของคอนโทรล เช่น ชื่อ, ขนาด, สีพื้นหลัง, ลักษณะตัวอักษร,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Properties ของ คอนโทรล ที่ควรรู้จักในเบื้องต้น

2 Properties Properties คือ คุณลักษณะหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ของคอนโทรล เช่น ชื่อ, ขนาด, สีพื้นหลัง, ลักษณะตัวอักษร, ข้อความบนคอนโทรลนั้น โดย Properties ของคอนโทรล นั้นจะ ถูกแสดงไว้ที่ Properties Window

3 Properties Window

4 Properties : Name Properties Name เป็นชื่อที่ใช้ใน การ อ้างอิงถึงคอนโทรล ในการเขียนโปรแกรม ซึ่งเมื่อเรานำคอนโทรล มาวางบนฟอร์ม โปรแกรมจะกำหนดชื่อไว้ล่วงหน้า โดยนำ ชื่อชนิดของคอนโทรลมาต่อท้ายด้วยตัวเลข ที่ไม่ซ้ำกัน เช่น Button1, Button2, …….. แต่ชื่อจะไม่สื่อความหมาย แต่ต้องไม่ซ้ำกับ ชื่อคอนโทรลอื่นๆ ที่อยู่บนฟอร์ม

5 Properties : Text Properties Text เป็นข้อความ ที่ปรากฏบนคอนโทรล เช่น การกำหนดข้อความบนปุ่ม

6 Properties : BackColor และ ForeColor Properties BackColor ใช้ สำหรับกำหนดสีพื้นหลัง ส่วน ForeColor ใช้สำหรับกำหนดสีตัว อักษรบนคอนโทรล

7 Properties : Font Properties Font ใช้ในการ กำหนดรูปแบบอักษรของ คอนโทรล โดยสามารถกำหนด ชนิด ตัวอักษร ขนาด รูปแบบ

8 การเขียนโปรแกรมเพื่อ ตอบสนองต่ออีเวนต์ อีเวนต์ (Event) คือเหตุการณ์ บางอย่างที่เกิดขึ้นกับ Object เช่น การโหลด การคลิกเมาส์ หรือการกดแป้นพิมพ์ อีเวนต์มีหลายรูปแบบ โดย คอนโทรลแต่ละชนิดสามารถเลือกอี เวนต์ ได้มากกว่า 1 อย่าง

9 ตัวจัดการอีเวนต์ (Event) ขั้นตอนการเขียนโค้ดโปรแกรมเพื่อ กำหนดวิธีการกระทำเมื่อเกิดอีเวนต์ หรือ เรียกว่าการตอบสนองต่ออีเวนต์นั้น ใน VB จะเขียนในรูปแบบที่เรียกว่า ซับโปรซีเยอร์ (Sub Procedure) ดังตัวอย่าง

10 ตัวจัดการอีเวนต์ (Event) o Private Sub เป็นคีย์เวิร์ดที่เราต้องระบุเสมอเพื่อ แสดงว่าเป็นโพรซีเยอร์ o ชื่อโพรซีเยอร์ โดยจะนำ ชื่อคอนโทรล (Properties Name) มาเชื่อมต่อ เข้ากับชื่ออีเวนต์ที่เกิดขึ้น แล้วเชื่อมด้วยเครื่องหมาย _ เช่น Button1_Click o พารามิเตอร์ เป็นการรับข้อมูลเข้ามาในโพรซีเยอร์ โดยพารามิเตอร์สำหรับคอนโทรลทั่วไป คือ (ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Private Sub ชื่อโพรซีเยอร์ ( พารามิเตอร์ ) Handles ชื่อคอนโทรล. ชื่ออีเวนต์ End Sub

11 ตัวจัดการอีเวนต์ (Event) o Handles เป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องระบุเสมอ เพื่อ บอกว่าโพรซีเยอร์นี้ ใช้ จัดการอีเวนต์ที่เกิดขึ้นกับคอนโทรลใด o ชื่อคอนโทรล. ชื่ออีเวนต์ เป็นข้อกำหนดที่ สำคัญเพื่อบ่งชี้ว่า โพรซีเยอร์ นี้ใช้จัดการอีเวนต์ที่เกิดขึ้นกับคอนโทรลใด o End Sub ใช้แสดงจุดสิ้นสุดโพรซีเยอร์

12 ข้อมูลและตัวแปร ชนิดของข้อมูล การใช้งานตัวแปร และค่าคงที่ ที่ใช้กับ Visual Basic ไม่ว่า โปรแกรมประยุกต์ใด ภาษาใด สิ่งที่ต้องรู้เป็น อันดับแรกๆ ก็คือ ตัวแปร ค่าคงที่และ ชนิดของ ข้อมูล ของภาษานั้น ๆ ซึ่งจะทำให้เห็นข้อจำกัด ต่างๆ ในภาษานั้น ๆ ทำให้สามารถใช้งานได้ อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพราะตัวแปร และค่าคงที่ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของข้อมูล ที่ จะต้องนำไปใช้งาน ประมวลผล และแสดงสิ่งที่ ได้จากการประมวลผล

13 ชนิดของข้อมูล ชนิดข้อมูลรายละเอียดหน่วยความจำ Boolean เก็บค่าทางตรรกะที่ได้มี 2 ค่า คือ true ( จริง ), false ( เท็จ )2 Bytes Byte เก็บค่าเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 0-2551 Byte Currency ใช้เก็บตัวเลขจำนวนจริง มีค่าระหว่าง - 922,337,203,685,477.5808 ถึง 922,337,203,685,477.5807 8 Bytes Date ใช้สำหรับเก็บวันที่และเวลา 8 Bytes Double ใช้เก็บตัวเลขจำนวนจริง แยกเป็น 2 กรณี คือ ค่าบวกอยู่ ระหว่าง 4.94065645841247E-324 ถึง 1.79769313486232E308 ค่าลบอยู่ระหว่าง - 1.79769313486232E308 ถึง -4.94065645841247E-324 8 Bytes Integer เก็บค่าเลขจำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง -32768 ถึง 327672 Bytes String ใช้เก็บตัวอักษร ข้อความ และตัวเลข 1 ตัว /1 ไบต์

14 การประกาศค่าตัวแปร (Variable Declaration) รูปแบบคำสั่งการประกาศตัวแปรของ Visual Basic Dim varname As datatypes Dim คือคำสั่ง (statements) สำหรับประกาศตัวแปร varname คือชื่อของตัวแปรที่ต้องการประกาศ As คือ ส่วนที่บอกให้ Visual Basic ทราบว่าต้องการกำหนดชนิด ของข้อมูล datatypes คือชนิดของข้อมูลที่ Visual Basic สนับสนุน

15 กฎการตั้งชื่อตัวแปรและ ค่าคงที่ 1. ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเท่านั้น 2. ความยาวของชื่อที่ตั้งสูงสุดไม่เกิน 255 ตัวอักษร 3. ชื่อที่ตั้ง ต้องไม่ซ้ำกันคำสงวน (Keywords) คำสั่ง (Statements) ฟังก์ชัน (Functions) หรืออื่น ๆ ที่ Visual Basic กำหนด ไว้ 4. ห้ามตั้งชื่อซ้ำกันในโพรซีเดอร์ เดียวกัน หรือในขอบเขตเดียวกัน 5. ห้ามใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์, ตัวดำเนินการ (Operators) หรือ เครื่องหมาย พิเศษ เช่น @, # มาตั้งชื่อ 6. ห้ามมีช่องว่างในชื่อตัวแปรถ้าต้องการ เว้นว่างให้ใช้เครื่องหมาย _ (Underscore) เท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt Properties ของ คอนโทรล ที่ควรรู้จักในเบื้องต้น. Properties Properties คือ คุณลักษณะหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ของคอนโทรล เช่น ชื่อ, ขนาด, สีพื้นหลัง, ลักษณะตัวอักษร,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google