งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แก้ไขปรับปรุง Form. FormForm Design View ของ Form “Tool Box”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แก้ไขปรับปรุง Form. FormForm Design View ของ Form “Tool Box”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แก้ไขปรับปรุง Form

2 FormForm Design View ของ Form “Tool Box”

3 Tool Box Label Label ไว้สำหรับใส่ข้อความเพื่อแสดงให้ ผู้ใช้งานได้อ่าน เช่น หัวเรื่อง, คำอธิบาย Text Box Text Box เป็นช่องสำหรับให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูล หรือใช้แสดงข้อมูลที่มีอยู่ในตารางข้อมูล Image Image ไว้สำหรับใส่ภาพเข้าไปในฟอร์ม เพื่อเพิ่มความสวยงานให้กับฟอร์ม Line Line ไว้สำหรับขีดเส้นลงบนฟอร์ม เพื่อ เพิ่มความสวยงานให้กับฟอร์ม

4 Open View Form คือ Label ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ซึ่งกำลังใช้แสดง ชื่อ Field อยู่ คือ Text Box ซึ่งกำลังแสดงข้อมูลในตารางข้อมูล นักศึกษา ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มหรือแก้ไขได้ คือ Text Box ซึ่งกำลังแสดงข้อมูลในตารางข้อมูล นักศึกษา ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มหรือแก้ไขได้

5 Design View Form ชื่อ Field ใน Table

6 Design View Form เปลี่ยนจาก “Code” เป็น “ รหัสนักศึกษา ” ทดสอบเปลี่ยนหัวข้อให้เป็น ภาษาไทย

7 Design View Form

8 Open View Form

9 Label Property Format Format คือ Property ที่ เกี่ยวกับลักษณะของ Label ที่ จะแสดง เช่น สี, ความกว้าง, สีพื้น, สีตัวหนังสือ, ขนาด ตัวหนังสือ เป็นต้น Caption Caption คือข้อความที่จะ แสดงใน Label เพื่อจะแสดง ใน Open Form View Visible Visible จะแสดงให้ผู้ใช้ได้ เห็นหรือไม่ ซึ่งถ้าเป็น Yes จะ แสดงเวลาอยู่ใน Open View แต่ถ้าเป็น No โปรแกรมจะทำ การซ่อนไม่ให้ผู้ใช้ได้เห็น Display When Display When หากเป็น Always จะแสดงตลอดเวลา คล้าย ๆ กับ Visible Property, ถ้าหากเป็น Print Only จะแสดงเฉพาะเวลา พิมพ์เท่านั้น แต่จะไม่เห็นเวลา Open View, ถ้าหากเป็น Screen Only จะแสดงเฉพาะ Open View แต่จะไม่แสดง เวลา Print Left Left ระยะของตำแหน่ง Label โดยนับจากด้านซ้าย ของ Form Top Top ระยะของตำแหน่ง Label โดยนับจากด้านบน ของ Form Width Width ขนาดความกว้างของ Label Height Height ขนาดความสูงของ Label

10 Label Property Back Style Back Style พื้นของ Label ว่าจะมีสีหรือว่า จะให้ใส (Transparent) ซึ่งถ้า เป็น Transparent จะ ทำให้ผู้ใช้มองผ่าน Label เห็นสีพื้นได้

11 Label Property Back Color Back Color รหัสสี พื้นของ Label ซึ่ง สามารถเลือกสีจาก การ Wizard ได้ เช่นกัน

12 Label Property Special Effect Special Effect คือ รูปแบบพิเศษซึ่งจะ ช่วยให้ Label มี ความสวยงามยิ่งขึ้น FlatRaisedSunkenEtchedShadowedChiseled

13 Label Property Border Style Border Style คือ รูปแบบขอบของ Label ที่ต้องการ

14 Label Property Border Color Border Color คือสี ขอบของ Label ที่ ต้องการ Border Width Border Width คือ ขนาดของเส้นขอบ ของ Label ที่ ต้องการ Fore Color Fore Color คือสีของ ตัวหนังสือ Font Size Font Size คือขนาด ของตัวอักษร Font Weight Font Weight คือ ความเข้มของ ตัวอักษร เช่น แบบ บาง, แบบหนา, หนา น้อย, หนาเป็นพิเศษ Font Italic Font Italic คือ ตัวอักษรแบบเอียง หรือธรรมดา Font Underline Font Underline คือ ขีดเส้นใต้ตัวอักษร หรือไม่ Text Align Text Align คือการ วางตำแหน่งตัวอักษร เช่น ชิดขอบซ้าย, ชิดขอบขวา, วางตรง กลาง Font Name Font Name คือชนิด ของตัวอักษร เช่น แบบ MS Sans Serif, AngsanaUPC,CordiaNew

15 Text Box Property Text BoxControl Source คือชื่อของ Field ที่มีอยู่ใน Table

16 FormForm Form Header หัวฟอร์ม หัวฟอร์ม ใช้ แสดงส่วนที่จะ เป็นหัว Form เช่น วันที่, รูป Logo หน่วยงาน ซึ่งทุก หน้าของ Form จะ เป็นเหมือน ๆ กันDetail รายละเอียด รายละเอียด ใช้ แสดงส่วนที่เป็น ข้อมูลจากตาราง หรือรายละเอียด อื่น ๆ Form Footer ท้ายฟอร์ม ท้ายฟอร์ม ใช้ แสดงส่วนที่จะ เป็นท้ายของ ฟอร์ม หรือ ข้อสรุปต่าง ๆ เช่น ผลรวมของ ข้อมูลในส่วน Detail

17 Insert Image Mouse Pointer เลือก File รูปที่ จะใส่

18 FormForm

19 FormForm


ดาวน์โหลด ppt แก้ไขปรับปรุง Form. FormForm Design View ของ Form “Tool Box”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google