งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งควบคุม การทำงาน ของโปรแกรม ในภาษา PHP อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม ม. ราชภัฎพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งควบคุม การทำงาน ของโปรแกรม ในภาษา PHP อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม ม. ราชภัฎพระนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งควบคุม การทำงาน ของโปรแกรม ในภาษา PHP อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม http://www.siam2dev.com ม. ราชภัฎพระนคร

2 http://www.siam2mobile.com2 คำสั่งควบคุมการทำงานของ PHP if if..else if..elseif ประโยค switch และคำสั่ง brake ประโยค while และ do.. while ประโยค for

3 การสร้าง เงื่อนไข การเปรียบเทียบตัวเลขสำหรับสร้างเงื่อนไข มี ตัวดำเนินการดังนี้ == เท่ากับ > มากกว่า >= มากกว่าหรือเท่ากับ < น้อยกว่า <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ != ไม่เท่ากับ

4 การสร้าง เงื่อนไข ( ต่อ ) เราสามารถสร้างเงื่อนไขจากการเปรียบเทียบได้ ซับซ้อนมากขึ้นโดย ใช้ตัวดำเนินการ " และ " " หรือ " " ไม่ " มาประกอบ ตัวอย่างเช่น ($x == -1) || ($x==1) ถ้า $x มีค่าเท่ากับ -1 หรือ 1 จะได้เงื่อนไขเป็นจริง นอกเหนือจาก นั้นเป็นเท็จ ($x 1) ถ้า $x มีค่าน้อยกว่า 10 และ มากกว่า 1 ก็จะได้ เงื่อนไขที่เป็นจริง นอกเหนือจากนั้นเป็นเท็จ

5 การสร้างเงื่อนไข ( ต่อ ) $x!=0 ถ้า $x ไม่เท่ากับศูนย์ ก็ได้เงื่อนไขเป็นจริง นอกเหนือจากนั้นเป็นเท็จ การใช้ || และ && มีลักษณะการทำงานเหมือนในภาษาซี ($x || $y) ถ้า $x เป็นจริงจะไม่มีการพิจารณา $y และสำหรับ ($x && $y) ถ้า $x เป็นเท็จแล้วจะไม่มีการพิจารณา $y ต่อ

6 คำสั่ง if if เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการทดสอบ เงื่อนไขและเลือกปฏิบัติตามเงื่อนไข เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง รูปแบบมีดังนี้ if ( เงื่อนไข ) { // รายการคำสั่งที่กำหนด เมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง }

7 คำสั่ง if ( ต่อ ) การทำงาน การทำงาน { } ถ้าเงื่อนไขจริงจะปฏิบัติตามคำสั่งที่อยู่ในบล็อค { } แล้วทำคำสั่ง ลำดับถัดไป แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะข้ามไปทำ คำสั่งลำดับถัดไป เช่น $int_a = 5; if ($int_a == 5) echo “ a == $int_a ” ; จะได้ผลลัพธ์คือ a = 5 Test_3_ 1.php

8 คำสั่ง if- else if-else เป็นคำสั่งที่ใช้ในการทดสอบ เงื่อนไขโดยจะเลือกปฏิบัติการอย่างหนึ่ง ถ้าผลการทดสอบเงื่อนไขเป็นจริง และทำ อีกอย่างหนึ่งถ้าการทดสอบให้ค่าเป็นเท็จ มีรูปแบบดังนี้ if ( เงื่อนไข ) { // รายการคำสั่งที่กำหนดในบล็อคเมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง } else { // รายการคำสั่งที่กำหนดในบล็อคเมื่อ เงื่อนไขเป็นเท็จ }

9 คำสั่ง if-else ( ต่อ ) อธิบายการทำงานของ if-else เมื่อทดสอบนิพจน์เงื่อนไขแล้ว ถ้าเงื่อนไข จริงก็จะทำในบล็อคแรก แล้ว ทำคำสั่ง ลำดับถัดไป แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำใน บล็อกที่ 2 แล้วทำคำสั่งถัดไป

10 คำสั่ง if-else ( ต่อ ) $int_a = 5 ; if ($int_a != 5) { echo “ a = $int_a ” ; } else { echo “ a is zero. ” ; } ผลลัพ ธ์ a is zero. Test_3_2. php

11 คำสั่ง if..elseif เป็นคำสั่งที่ใช้เลือกการทำงานในกรณีที่มีทางเลือก มากกว่า 2 ทางเลือก โดยมีรูปแบบดังนี้ if ( เงื่อนไข ) { // รายการคำสั่งที่กำหนดในบล็อคเมื่อเงื่อนไขเป็น จริง } elseif ( เงื่อนไขที่สอง ) { // รายการคำสั่งที่กำหนดในบล็อคเมื่อเงื่อนไขที่ สองเป็นจริง } else { // รายการคำสั่งที่กำหนดในบล็อกเมื่อไม่ตรงกับ เงื่อนไขใดเลย }

12 Figure 3-2 Test_3_3. php

13 Test If elseif Statement { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2225739/slides/slide_13.jpg", "name": "Test If elseif Statement <.", "description": "/* ** Get today s weekday name */ $english_Day = date( l ); /* ** Find the today s Thai name */ if($english_Day == Monday ) { $th_Day = จันทร์ ; } Test_3_4. php elseif($english_Day == Tuesday ) { $th_Day = อังคาร ; } elseif($english_Day == Wednesday ) { $th_Day = พุธ ; } elseif($english_Day == Thursday ) { $th_Day = พฤหัส ; } elseif($english_Day == Friday ) { $th_Day = ศุกร์ ; } elseif($english_Day == Saturday ) { $th_Day = เสาร์ ; }.", "width": "800" }

14 else { // It must be Sunday $th_Day = “ อาทิตย์ "; } /* ** Print today's English and German names */ print(" German Lesson: Day of the Week \n"); print("In English : ". date("l"). ". \n"); print("In Thai : $th_Day. \n"); ?> Test_3_4.p hp ( ต่อ )

15 คำสั่ง switch - case รูปแบบคำสั่ง switch ( variable) { case VALUE1 : break; case VALUE2 : break; case VALUE3 : break; case VALUE n : break ; default : break; }

16 Test switch_case statement { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2225739/slides/slide_16.jpg", "name": "Test switch_case statement <.", "description": "/* ** Get today s weekday name */ $english_Day = date( l ); /* ** Find the today s Thailand name */ Test_3_ 5.php switch($english_Day ) { case Monday : $th_Day = จันทร์ ; break; case Tuesday : $th_Day = อังคาร ; break; case Wednesday : $th_Day = พุธ ; break; case Thursday : $th_Day = พฤหัส ; break; case Friday : $th_Day = ศุกร์ ; break;.", "width": "800" }

17 case "Saturday": $th_Day = “ เสาร์ "; break; default: // It must be Sunday $th_Day = “ อาทิตย์ "; } /* ** Print today's English and Thai names */ print(" German Lesson: Day of the Week \n"); print("In English: ". date("l"). ". \n"); print("In Thai: $th_Day. \n"); ?>

18 การทำขั้นตอนซ้ำ หรือวนลูป การวนลูปหรือสร้างลูปเพื่อทำงานซ้ำเป็น ส่วนประกอบสำคัญของ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในภาษา PHP ก็จะใช้ โครงสร้างเหมือนกับภาษาซี ประกอบด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้ while-do loop do-while loop for-loop

19 คำสั่ง WHILE เป็นคำสั่งวนลูปที่ง่ายที่สุดใน PHP โดยทำการ งานจะตรวจสอบ เงื่อนไขก่อน ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำคำสั่งที่อยู่ ในลูป แต่ถ้าเงื่อนไขเป็น เท็จจะออกจากลูป รูปแบบคำสั่ง แบบที่ 1 while(condition) { // statement block. }

20 รูปแบบคำสั่ง WHILE ( ต่อ ) รูปแบบที่ 2 while(condition) : // statement block. Endwhile ;

21 Example 3-9 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2225739/slides/slide_21.jpg", "name": "Example 3-9 <.", "description": "/* ** get the current date in number of seconds */ $currentDate = time(); /* ** print some text explaining the output */ print( Days left before Friday:\n ); print( \n ); Test_3_6.p hp.", "width": "800" }

22 while(date("l", $currentDate) != "Friday") { /* ** print day name */ print(" ". date("l", $currentDate). "\n"); /* ** add 24 hours to currentDate */ $currentDate += (60 * 60 * 24); } print(" \n"); ?> Test_3_5.p hp ( ต่อ )

23 คำสั่ง DO...WHILE เป็นคำสั่งในการทำซ้ำซึ่งจะคล้ายกับ while loop แต่จะทำการตรวจสอบเงื่อนไข ตอนท้าย โดยจะเริ่มทำงานใน do while ลูป อย่างน้อย 1 ครั้งก่อนตอนเริ่มต้น แล้วจากนั้นจึง ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขจริงจะวนลูปและ ออกจากลูปเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ

24 รูปแบบคำสั่ง DO...WHILE รูปแบบคำสั่ง do { statement ; } while(condition);

25 Figure 3-11 Figure 3-11 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2225739/slides/slide_25.jpg", "name": " Figure 3-11 Figure 3-11 Figure 3-11 Figure 3-11

26 print("Days left before next Friday:\n"); print(" \n"); do { /* ** print day name */ print(" ". date("l", $currentDate). "\n"); /* ** add 24 hours to currentDate */ $currentDate += (60 * 60 * 24); } while(date("l", $currentDate) != "Friday"); print(" \n"); ?> Test_3_7.p hp ( ต่อ )

27 คำสั่ง FOR คำสั่ง FOR เป็นคำสั่งทำงานเป็นวนรอบ เมื่อ จำนวนครั้งที่กระทำ เป็นจำนวนจำกัดหรือทราบจำนวนรอบที่ต้องวน ลูปแน่นอน และเป็น คำสั่งวนรอบที่มีความซับซ้อนมากขึ้น รูปแบบคำสั่ง for (expr1; expr2; expr3;) statement ;

28 Example 3-13 Test_3_8.p hp

29 Figure 3-14 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2225739/slides/slide_29.jpg", "name": "Figure 3-14 <.", "description": "/* ** print some text explaining the output */ print( Days left before Friday:\n ); print( \n ); for($currentDate = date( U ); date( l , $currentDate) != Friday ; $currentDate += (60 * 60 * 24)) Test_3_9.p hp.", "width": "800" }

30 { /* ** print day name */ print(" ". date("l", $currentDate). "\n"); } print(" \n"); ?> Test_3_9.p hp ( ต่อ )

31 Example 3-10 Test_3_10. php

32 คำสั่ง break เป็นคำสั่งให้ออกจากการทำงานของคำสั่ง switch-case หรือออกจากการทำงานในลูป เพื่อให้ไปทำงานยังคำสั่งที่อยู่ต่อจากคำสั่งที่ ให้ทำงานเป็นลูป ในภาษา PHP คำสั่ง break และ continue เป็นคำสั่งภายในลูป เหมือนที่ใช้กันในภาษาซี

33 0 1 2 After the loop: index=3 Test_3_11. php

34 0 1 2 Loop ended naturally. Test_3_12. php

35 [0,0] [0,1] [0,2] [0,3] [0,4] Test_3_13. php

36 คำสั่ง continue เป็นคำสั่งที่ให้กลับไปทำยังคำสั่งแรกของ คำสั่งควบคุม for, while, do while ใหม่


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งควบคุม การทำงาน ของโปรแกรม ในภาษา PHP อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม ม. ราชภัฎพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google