งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งควบคุม การทำงานของโปรแกรม ในภาษา PHP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งควบคุม การทำงานของโปรแกรม ในภาษา PHP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งควบคุม การทำงานของโปรแกรม ในภาษา PHP
อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม ม. ราชภัฎพระนคร

2 คำสั่งควบคุมการทำงานของ PHP
if if..else if..elseif ประโยค switch และคำสั่ง brake ประโยค while และ do.. while ประโยค for

3 การสร้างเงื่อนไข การเปรียบเทียบตัวเลขสำหรับสร้างเงื่อนไข มีตัวดำเนินการดังนี้  ==  เท่ากับ  >  มากกว่า  >=  มากกว่าหรือเท่ากับ   <  น้อยกว่า <=  น้อยกว่าหรือเท่ากับ !=  ไม่เท่ากับ

4 การสร้างเงื่อนไข (ต่อ)
เราสามารถสร้างเงื่อนไขจากการเปรียบเทียบได้ซับซ้อนมากขึ้นโดย ใช้ตัวดำเนินการ "และ" "หรือ" "ไม่" มาประกอบ ตัวอย่างเช่น ($x == -1) || ($x==1)  ถ้า $x มีค่าเท่ากับ -1 หรือ 1 จะได้เงื่อนไขเป็นจริง นอกเหนือจาก นั้นเป็นเท็จ ($x < 10) && ($x >1)  ถ้า $x มีค่าน้อยกว่า 10 และ มากกว่า 1 ก็จะได้เงื่อนไขที่เป็นจริง นอกเหนือจากนั้นเป็นเท็จ

5 การสร้างเงื่อนไข (ต่อ)
$x!=0 ถ้า $x ไม่เท่ากับศูนย์ ก็ได้เงื่อนไขเป็นจริง นอกเหนือจากนั้นเป็นเท็จ การใช้ || และ && มีลักษณะการทำงานเหมือนในภาษาซี ($x || $y) ถ้า $x เป็นจริงจะไม่มีการพิจารณา $y และสำหรับ ($x && $y) ถ้า $x เป็นเท็จแล้วจะไม่มีการพิจารณา $y ต่อ

6 คำสั่ง if if เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการทดสอบเงื่อนไขและเลือกปฏิบัติตามเงื่อนไข เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง รูปแบบมีดังนี้ if ( เงื่อนไข ) { // รายการคำสั่งที่กำหนด เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง }

7 Test_3_1.php คำสั่ง if (ต่อ) การทำงาน $int_a = 5;
ถ้าเงื่อนไขจริงจะปฏิบัติตามคำสั่งที่อยู่ในบล็อค { } แล้วทำคำสั่ง ลำดับถัดไป แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะข้ามไปทำคำสั่งลำดับถัดไป เช่น $int_a = 5; if ($int_a == 5) echo “ a == $int_a <BR>” ; Test_3_1.php จะได้ผลลัพธ์คือ a = 5

8 คำสั่ง if-else if-else เป็นคำสั่งที่ใช้ในการทดสอบเงื่อนไขโดยจะเลือกปฏิบัติการอย่างหนึ่งถ้าผลการทดสอบเงื่อนไขเป็นจริง และทำอีกอย่างหนึ่งถ้าการทดสอบให้ค่าเป็นเท็จ มีรูปแบบดังนี้ if ( เงื่อนไข ) { // รายการคำสั่งที่กำหนดในบล็อคเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง } else { // รายการคำสั่งที่กำหนดในบล็อคเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ

9 คำสั่ง if-else (ต่อ) อธิบายการทำงานของ if-else
เมื่อทดสอบนิพจน์เงื่อนไขแล้ว ถ้าเงื่อนไขจริงก็จะทำในบล็อคแรก แล้ว ทำคำสั่งลำดับถัดไป แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำในบล็อกที่ 2 แล้วทำคำสั่งถัดไป

10 คำสั่ง if-else (ต่อ) Test_3_2.php $int_a = 5 ; if ($int_a != 5) {
echo “ a = $int_a <BR>” ; } else { echo “ a is zero. <BR>” ; ผลลัพธ์ a is zero.

11 คำสั่ง if..elseif เป็นคำสั่งที่ใช้เลือกการทำงานในกรณีที่มีทางเลือกมากกว่า 2 ทางเลือก โดยมีรูปแบบดังนี้ if ( เงื่อนไข ) { // รายการคำสั่งที่กำหนดในบล็อคเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง } elseif ( เงื่อนไขที่สอง ) { // รายการคำสั่งที่กำหนดในบล็อคเมื่อเงื่อนไขที่สองเป็นจริง else { // รายการคำสั่งที่กำหนดในบล็อกเมื่อไม่ตรงกับเงื่อนไขใดเลย

12 Test_3_3.php <HTML> <HEAD>
<TITLE>Figure 3-2</TITLE> </HEAD> <BODY> <? if($name == "") { print("You have no name."); } elseif(($name == "leon") OR ($name == "Leon")) { print("Hello, Leon!"); else { print("Your name is '$name'."); ?> </BODY> </HTML>

13 Test_3_4.php elseif($english_Day == "Tuesday") { <HTML>
$th_Day = “อังคาร"; } elseif($english_Day == "Wednesday") $th_Day = “พุธ"; elseif($english_Day == "Thursday") $th_Day = “พฤหัส"; elseif($english_Day == "Friday") $th_Day = “ศุกร์"; elseif($english_Day == "Saturday") $th_Day = “เสาร์"; <HTML> <HEAD> <TITLE>Test If elseif Statement</TITLE> </HEAD> <BODY> <? /* ** Get today's weekday name */ $english_Day = date("l"); ** Find the today's Thai name if($english_Day == "Monday") { $th_Day = “จันทร์"; }

14 Test_3_4.php (ต่อ) else { // It must be Sunday $th_Day = “อาทิตย์"; }
/* ** Print today's English and German names */ print("<H2>German Lesson: Day of the Week</H2>\n"); print("In English : <B>" . date("l") . "</B>.<BR>\n"); print("In Thai : <B>$th_Day</B>.<BR>\n"); ?> </BODY> </HTML>

15 คำสั่ง switch - case รูปแบบคำสั่ง switch ( variable) { case VALUE1 :
    break;   case VALUE2 : case VALUE3 :         break; case VALUE n :    break ; default : break; }

16 Test_3_5.php switch($english_Day) { case "Monday": $th_Day = “จันทร์";
break; case "Tuesday": $th_Day = “อังคาร"; case "Wednesday": $th_Day = “พุธ"; case "Thursday": $th_Day = “พฤหัส"; case "Friday": $th_Day = “ศุกร์"; <HTML> <HEAD> <TITLE>Test switch_case statement</TITLE> </HEAD> <BODY> <? /* ** Get today's weekday name */ $english_Day = date("l"); ** Find the today's Thailand name

17 case "Saturday": $th_Day = “เสาร์"; break; default: // It must be Sunday $th_Day = “อาทิตย์"; } /* ** Print today's English and Thai names */ print("<H2>German Lesson: Day of the Week</H2>\n"); print("In English: <B>" . date("l") . "</B>.<BR>\n"); print("In Thai: <B>$th_Day.</B><BR>\n"); ?> </BODY> </HTML>

18 การทำขั้นตอนซ้ำหรือวนลูป
การวนลูปหรือสร้างลูปเพื่อทำงานซ้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในภาษา PHP ก็จะใช้โครงสร้างเหมือนกับภาษาซี ประกอบด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้ while-do loop do-while loop for-loop

19 คำสั่ง WHILE เป็นคำสั่งวนลูปที่ง่ายที่สุดใน PHP โดยทำการงานจะตรวจสอบ
เงื่อนไขก่อน ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำคำสั่งที่อยู่ในลูป แต่ถ้าเงื่อนไขเป็น เท็จจะออกจากลูป รูปแบบคำสั่ง แบบที่ 1 while(condition) { // statement block. }

20 รูปแบบคำสั่ง WHILE (ต่อ)
รูปแบบที่ 2 while(condition) : // statement block. Endwhile ;

21 Test_3_6.php <HTML> <HEAD>
<TITLE>Example 3-9</TITLE> </HEAD> <BODY> <? /* ** get the current date in number of seconds */ $currentDate = time(); ** print some text explaining the output print("Days left before Friday:\n"); print("<OL>\n");

22 Test_3_5.php (ต่อ) while(date("l", $currentDate) != "Friday") { /*
** print day name */ print("<LI>" . date("l", $currentDate) . "\n"); ** add 24 hours to currentDate $currentDate += (60 * 60 * 24); } print("</OL>\n"); ?> </BODY> </HTML>

23 คำสั่ง DO...WHILE เป็นคำสั่งในการทำซ้ำซึ่งจะคล้ายกับ while loop แต่จะทำการตรวจสอบเงื่อนไข ตอนท้าย โดยจะเริ่มทำงานใน do while ลูป อย่างน้อย 1 ครั้งก่อนตอนเริ่มต้น แล้วจากนั้นจึงตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขจริงจะวนลูปและออกจากลูปเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ

24 รูปแบบคำสั่ง DO...WHILE รูปแบบคำสั่ง do { statement ;
} while(condition);

25 Test_3_7.php <HTML> <HEAD>
<TITLE>Figure 3-11</TITLE> </HEAD> <BODY> <? /* ** get the current date in number of seconds */ $currentDate = time(); ** print some text explaining the output

26 Test_3_7.php (ต่อ) print("Days left before next Friday:\n");
print("<OL>\n"); do { /* ** print day name */ print("<LI>" . date("l", $currentDate) . "\n"); ** add 24 hours to currentDate $currentDate += (60 * 60 * 24); } while(date("l", $currentDate) != "Friday"); print("</OL>\n"); ?> </BODY> </HTML>

27 คำสั่ง FOR รูปแบบคำสั่ง
เป็นจำนวนจำกัดหรือทราบจำนวนรอบที่ต้องวนลูปแน่นอน และเป็น คำสั่งวนรอบที่มีความซับซ้อนมากขึ้น รูปแบบคำสั่ง for (expr1; expr2; expr3;) statement ;

28 Test_3_8.php <HTML> <HEAD>
<TITLE>Example 3-13</TITLE> </HEAD> <BODY> <? for($counter = 1; $counter <= 10; $counter++) { print("counter is $counter<BR>\n"); } ?> </BODY> </HTML>

29 Test_3_9.php <HTML> <HEAD>
<TITLE>Figure 3-14</TITLE> </HEAD> <BODY> <? /* ** print some text explaining the output */ print("Days left before Friday:\n"); print("<OL>\n"); for($currentDate = date("U"); date("l", $currentDate) != "Friday"; $currentDate += (60 * 60 * 24))

30 Test_3_9.php (ต่อ) { /* ** print day name */
print("<LI>" . date("l", $currentDate) . "\n"); } print("</OL>\n"); ?> </BODY> </HTML>

31 Test_3_10.php <HTML> <HEAD>
<TITLE>Example 3-10</TITLE> </HEAD> <BODY> <? while(true) { print("This line is printed."); break; print("This line will never be printed."); } ?> </BODY> </HTML>

32 คำสั่ง break เป็นคำสั่งให้ออกจากการทำงานของคำสั่ง switch-case หรือออกจากการทำงานในลูป เพื่อให้ไปทำงานยังคำสั่งที่อยู่ต่อจากคำสั่งที่ให้ทำงานเป็นลูป ในภาษา PHP คำสั่ง break และ continue เป็นคำสั่งภายในลูป เหมือนที่ใช้กันในภาษาซี

33 Test_3_11.php <?php for ($index = 0; $index < 10; $index++) {
// A. when $index is three, the loop ends. if ($index == 3) { break; } echo "$index<br>"; // B. After the break, execution starts here. echo "After the loop: index=$index<br>"; ?> 1 2 After the loop: index=3

34 Test_3_12.php <? $flg_break_happened = 0;
for ($index = 0; $index < 10; $index++) { if ($index == 3) { break; $flg_break_happened = 1; } echo "$index<br>"; if ($flg_break_happened) { echo "Loop ended because of break.<br>"; else { echo "Loop ended naturally.<br>"; ?> 1 2 Loop ended naturally.

35 Test_3_13.php <?php for ($row = 0; $row < 10; $row++) {
for ($col = 0; $col < 10; $col++) { if ($col == 5) { break 2; } echo "[$row,$col]<br>"; ?> [0,0] [0,1] [0,2] [0,3] [0,4]

36 คำสั่ง continue เป็นคำสั่งที่ให้กลับไปทำยังคำสั่งแรกของคำสั่งควบคุม for, while, do while ใหม่


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งควบคุม การทำงานของโปรแกรม ในภาษา PHP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google