งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 6 การควบคุมทิศทางการทำงาน ของโปรแกรม. การควบคุมทิศทางของโปรแกรมมี 2 รูปแบบคือ การตัดสินใจ (Decision) การตัดสินใจเลือกหนึ่งตัวเลือกจาก 2 ตัวเลือกที่มีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 6 การควบคุมทิศทางการทำงาน ของโปรแกรม. การควบคุมทิศทางของโปรแกรมมี 2 รูปแบบคือ การตัดสินใจ (Decision) การตัดสินใจเลือกหนึ่งตัวเลือกจาก 2 ตัวเลือกที่มีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 6 การควบคุมทิศทางการทำงาน ของโปรแกรม

2 การควบคุมทิศทางของโปรแกรมมี 2 รูปแบบคือ การตัดสินใจ (Decision) การตัดสินใจเลือกหนึ่งตัวเลือกจาก 2 ตัวเลือกที่มีมา ให้ การตัดสินใจเลือกหนึ่งตัวเลือกจากตัวเลือกที่มีมาให้ มากกว่า 2 ตัวเลือก การทำงานแบบวนซ้ำ (Iteration) การวนซ้ำแบบมีจำนวนรอบที่แน่นอน การวนซ้ำแบบมีจำนวนรอบที่ไม่แน่นอน คือมีการ ทำงานวนซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะถูกสั่งให้หยุดโดย การตรวจสอบว่าหยุดการทำงานได้หรือไม่ “ การตัดสินใจอาศัยตัวแปรตรรกศาสตร์มา พิจารณาเปรียบเทียบ เพื่อเลือกทิศทาง ”

3 คำสั่งตัดสินใจ If…Then เป็นคำสั่งตัดสินใจโดยตรวจสอบเงื่อนไขที่กำหนดให้ เสียก่อน - หากผลการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริงก็จะทำงานตาม ชุดคำสั่งที่อยู่หลังคำว่า Then - แต่ถ้าผลการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำงานตาม ชุดคำสั่งถัดไป

4 รูปแบบคำสั่ง If…Then If เงื่อนไขที่ตรวจสอบ Then ชุดคำสั่งเมื่อมีการตรวจสอบเงื่อนไขแล้ว ได้ผลเป็นจริง (True) ชุดคำสั่งเมื่อมีการตรวจสอบเงื่อนไขแล้ว ได้ผลเป็นเท็จ (False) End If

5 คำสั่งตัดสินใจ If…Then…Else เป็นคำสั่งตัดสินใจมีสองทางเลือกคือ - กรณีผลการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นจริงก็จะทำงานตาม ชุดคำสั่งที่อยู่หลังคำว่า Then - แต่ถ้าผลการตรวจสอบเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำงานตาม ชุดคำสั่งที่อยู่หลังคำว่า Else

6 รูปแบบคำสั่ง If…Then…Else If เงื่อนไขที่ตรวจสอบ Then ชุดคำสั่งเมื่อมีการตรวจสอบเงื่อนไขแล้ว ได้ผลเป็นจริง (True) Else ชุดคำสั่งเมื่อมีการตรวจสอบเงื่อนไขแล้ว ได้ผลเป็นเท็จ (False) End If

7 คำสั่งตัดสินใจ

8 รูปแบบคำสั่ง If…Then…Else แบบ ซ้อนกัน รูปแบบคำสั่งซ้อนกันภายใต้ Then If เงื่อนไขที่ 1 Then ชุดคำสั่งเมื่อมีการตรวจสอบเงื่อนไขที่ 1 ได้ผลเป็นจริง (True) If เงื่อนไขที่ 2 Then ชุดคำสั่งเมื่อมีการตรวจสอบเงื่อนไขที่ 2 ได้ผลเป็น จริง (True) Else ชุดคำสั่งเมื่อมีการตรวจสอบเงื่อนไขที่ 2 ได้ผลเป็น เท็จ (False) End If Else ชุดคำสั่งเมื่อมีการตรวจสอบเงื่อนไขที่ 1 ได้ผลเป็นเท็จ (False) End If

9 รูปแบบคำสั่ง If…Then…Else แบบ ซ้อนกัน รูปแบบคำสั่งซ้อนกันภายใต้ Else If เงื่อนไขที่ 1 Then ชุดคำสั่งเมื่อมีการตรวจสอบเงื่อนไขที่ 1 ได้ผลเป็นจริง (True) Else ชุดคำสั่งเมื่อมีการตรวจสอบเงื่อนไขที่ 1 ได้ผลเป็นเท็จ (False) If เงื่อนไขที่ 2 Then ชุดคำสั่งเมื่อมีการตรวจสอบเงื่อนไขที่ 2 ได้ผลเป็น จริง (True) Else ชุดคำสั่งเมื่อมีการตรวจสอบเงื่อนไขที่ 2 ได้ผลเป็น เท็จ (False) End If End If

10 การใช้ If ซ้อน If : ตัดสินใจเลือก มากกว่า 2 ทางเลือก เป็นการตรวจสอบเงื่อนไขของทางเลือกที่มีไปที ละทางเลือกจนครบจำนวนทางเลือกที่มีอยู่ ตาม รูปแบบโฟลว์ชาร์ตดังนี้

11 รูปแบบคำสั่ง If ซ้อน If If เงื่อนไขทางเลือกที่ 1 Then ชุดคำสั่งเมื่อมีการตรวจสอบเงื่อนไขที่ 1 ได้ผลเป็นจริง (True) ElseIf เงื่อนไขทางเลือกที่ 2 Then ชุดคำสั่งเมื่อมีการตรวจสอบเงื่อนไขได้ผลเป็นจริง (True) ElseIf เงื่อนไขทางเลือกที่ 3 Then ชุดคำสั่งเมื่อมีการตรวจสอบเงื่อนไขได้ผลเป็นจริง (True).... Else ชุดคำสั่งเมื่อมีการตรวจสอบเงื่อนไขได้ผลเป็นเท็จ (False) End If

12 Exercise รับจำนวนเงินมาแล้วสามารถนำมาแลกเหรียญ 10 เหรียญ 5 เหรียญ 2 เหรียญ 1 บาท เหรียญ 50 สตางค์ และเหรียญ 25 สตางค์ ได้ทั้งสิ้น กี่เหรียญ คำนวณค่าบัตรผ่านประตูสวนสนุก โดย เด็กสูงไม่เกิน 100 cm. ไม่คิดค่าบัตรผ่านประตู เด็กสูงไม่เกิน 120 cm. คิดค่าบัตรผ่าน 20% ของราคาบัตรเด็ก เด็กสูงไม่เกิน 130 cm. คิดค่าบัตร 50% ของราคาบัตรเด็ก เด็กสูงเกิน 130 cm. ขึ้นไป คิดราคาบัตรเด็ก คือ 120 บาท

13 Select…Case : ตัดสินใจเลือกมากกว่า 2 ทางเลือก เป็นคำสั่งตัดสินใจที่มีการทำงานเหมือนคำสั่ง If…Then…Else คือ เลือกทางใดทางหนึ่งจาก ทางเลือกที่มีมากกว่า 2 ทาง ในแต่ละทางเลือกจะ มีการกำหนดเงื่อนไขของแต่ละทางและจะ ตรวจสอบเงื่อนไขแต่ละทางเลือกหากพบว่า ทางเลือกไหนมีเงื่อนไขเป็นจริงก็จะทำชุดคำสั่ง ภายในทางเลือกนั้นโดยไม่พิจารณาทางเลือกอื่น ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ Select Case =? Case Is: 1Case Is: 2Case Is: 3Case Is: N Statement

14 Select…Case : ตัดสินใจเลือกมากกว่า 2 ทางเลือก รูปแบบคำสั่ง Select Case เงื่อนไข Case เงื่อนไขที่ 1 ชุดคำสั่งเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขที่ 1 แล้ว เป็นจริง Case เงื่อนไขที่ 2 ชุดคำสั่งเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขที่ 2 แล้ว เป็นจริง...... Case Else ชุดคำสั่งเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขทั้งหมด แล้วเป็นเท็จ End Select

15 การใช้ Choose : ตัดสินใจ ฟังก์ชันสำเร็จรูปของ VB ที่ทำงานคล้ายกับ Select…Case รูปแบบคำสั่ง varName = Choose(Index,Choice1,Choice2,Choice3,..,Choice n) ต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่ชื่อ Index เป็นตัวเลข จำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ขึ้นไปโดยจะคืนค่ากลับมาตาม รายการพารามิเตอร์ที่มี

16 For…Next : การวนซ้ำด้วยจำนวน รอบที่แน่นอน เป็นคำสั่งที่ต้องการให้ทำงานวนซ้ำด้วยจำนวน รอบที่แน่นอน โดยจะมี ตัวแปรคอยนับรอบกา รวนซ้ำ ซึ่งทุกครั้งก่อนการวนซ้ำจะตรวจสอบค่า ของตัวแปรนับรอบว่าได้วนซ้ำครบตามเงื่อนไข แล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่ครบก็วนซ้ำต่อไป วนซ้ำครบจำนวน ? ทำคำสั่ง ถัดไป ยังไม่ครบครบแล้ว ทำซ้ำคำสั่งใน For

17 รูปแบบคำสั่ง For…Next For ตัวแปรที่ใช้นับ = ค่าเริ่มต้นของตัวแปร To ค่า สุดท้ายของตัวแปร[ Step การนับของตัวแปร] ชุดคำสั่งกรณีที่เงื่อนไขได้ผลเป็นจริง (True) Next ตัวแปรที่ใช้นับ

18 For…Next แบบซ้อนกัน การวนซ้ำแบบซ้อนกัน เช่นกรณีการเติมข้อมูลใน ตาราง ต้องเติมทีละแถวแต่ละแถวก็ต้องเติมทีละ คอลัมน์ จนครบ แล้วขึ้นแถวใหม่ วนซ้ำครบจำนวน ? ทำคำสั่ง ถัดไป ยังไม่ครบครบแล้ว ทำซ้ำคำสั่งใน For วนซ้ำครบจำนวน ? ทำคำสั่ง ถัดไป ครบแล้ว ยังไม่ครบ ทำซ้ำคำสั่งใน For

19 ตัวอย่างการทำงานของ For 1) Dim i As Integer For i = 1 To 5 Beep() TextBox1.Text += "Beep: " & i & vbCrLf Next 2) Dim i, j As Integer Dim s As String = “ " TextBox1.Text = “ " For i = 10 To 1 Step -1 For j = 1 To i s &= "@ " Next s &= vbCrLf Next TextBox1.Text = s ผลรัน

20 While…End While : การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบ ที่ไม่แน่นอน เป็นคำสั่งที่ทำงานเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดเป็นจริง จะทำซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกว่าเงื่อนไขที่กำหนดจะ เป็นเท็จจึงหยุดการทำงาน วนซ้ำอีกหรือไม่ ? ทำคำสั่ง ถัดไป จริง (True) เท็จ (False) ทำซ้ำคำสั่งใน While

21 รูปแบบคำสั่ง While…End While While เงื่อนไขการวนซ้ำ ชุดคำสั่งเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วได้ผลเป็นจริง (True) End While

22 ตัวอย่างการเขียน While Loop Dim ans As Integer = Int(Rnd() * 10) Dim count As Integer = 0 Dim hint As Integer While hint <> ans hint = Int(InputBox("ทายตัวเลขระหว่าง 0-9", "เกมทายตัวเลข")) count += 1 End While MessageBox.Show("คุณทายไปทั้งสิ้น " & count & "ครั้ง", "ตัวเลขที่สุ่ม คือ " & ans) ผลรัน

23 การวนซ้ำด้วยการใช้ Do…Loop การวนซ้ำที่มีรูปแบบและการตรวจสอบเงื่อนไขที่ แตกต่างกันแบ่งเป็น 4 รูปแบบ รูปแบบที่ 1: การใช้ Do While…Loop การทำงานและตรวจสอบเงื่อนไขเหมือนคำสั่ง While…End While แต่มีรูปแบบคำสั่งที่ต่างกัน ตรวจสอบเงื่อนไข ทำคำสั่ง ถัดไป จริง (True) เท็จ (False) ทำซ้ำคำสั่งใน While

24 รูปแบบคำสั่ง Do While…Loop Do While เงื่อนไข ชุดคำสั่งเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วได้ผลเป็นจริง (True) Loop

25 ตัวอย่างการเขียน Do..While Loop Dim ans As Integer = Int(Rnd() * 10) Dim count As Integer = 0 Dim hint As Integer Do While hint <> ans hint = Int(InputBox("ทายตัวเลขระหว่าง 0-9", "เกมทายตัวเลข")) count += 1 Loop MessageBox.Show("คุณทายไปทั้งสิ้น " & count & "ครั้ง", "ตัวเลขที่สุ่ม คือ " & ans) ผลรัน

26 การวนซ้ำด้วยการใช้ Do Until…Loop รูปแบบที่ 2: การใช้ Do Until…Loop การทำงานเหมือนคำสั่ง While วนซ้ำเมื่อเงื่อนไขเป็น เท็จ แต่จะหลุดการวนซ้ำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ตรวจสอบเงื่อนไข ทำคำสั่ง ถัดไป เท็จ (False) จริง (True) ทำซ้ำคำสั่งใน Do Until รูปแบบคำสั่ง Do Until เงื่อนไข ชุดคำสั่งเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วได้ผลเป็น จริง (True) Loop

27 ตัวอย่างการเขียน Until Loop Dim ans As Integer = Int(Rnd() * 10) Dim count As Integer = 0 Dim hint As Integer Do Until hint = ans hint = Int(InputBox("ทายตัวเลขระหว่าง 0-9", "เกมทายตัวเลข")) count += 1 Loop MessageBox.Show("คุณทายไปทั้งสิ้น " & count & "ครั้ง", "ตัวเลขที่สุ่ม คือ " & ans) ผลรัน

28 การวนซ้ำด้วยการใช้ Do…Loop รูปแบบที่ 3: การใช้ Do…Loop While การทำงานอย่างน้อย 1 รอบก่อนแล้วจึงตรวจสอบ เงื่อนไขการวนซ้ำ ซึ่งจะหลุดการวนซ้ำเมื่อเงื่อนไขเป็น เท็จ รูปแบบคำสั่ง Do ชุดคำสั่งเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วได้ผลเป็นจริง (True) Loop While เงื่อนไข ตรวจสอบเงื่อนไขที่กำหนด ทำคำสั่ง ถัดไป จริง (True) เท็จ (False) ทำซ้ำคำสั่งใน Do..Loop While

29 ตัวอย่างการเขียน Do..Loop While Dim ans As Integer = Int(Rnd() * 10) Dim count As Integer = 0 Dim hint As Integer Do hint = Int(InputBox("ทายตัวเลขระหว่าง 0-9", "เกมทายตัวเลข")) count += 1 Loop While hint <> ans MessageBox.Show("คุณทายไปทั้งสิ้น " & count & "ครั้ง", "ตัวเลขที่สุ่มคือ " & ans) ผลรัน

30 การวนซ้ำด้วยการใช้ Do…Loop Until รูปแบบที่ 4: การใช้ Do…Loop Until การทำงานอย่างน้อย 1 รอบก่อนแล้วจึงตรวจสอบ เงื่อนไขการวนซ้ำ ซึ่งจะหลุดการวนซ้ำเมื่อเงื่อนไขเป็น จริง รูปแบบคำสั่ง Do ชุดคำสั่งเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วได้ผลเป็นเท็จ (False) Loop Until เงื่อนไข ตรวจสอบเงื่อนไขที่กำหนด ทำคำสั่ง ถัดไป เท็จ (False) จริง (True) ทำซ้ำคำสั่งใน Do..Loop Until

31 ตัวอย่างการเขียน Do..Until Loop Dim ans As Integer = Int(Rnd() * 10) Dim count As Integer = 0 Dim hint As Integer Do hint = Int(InputBox("ทายตัวเลขระหว่าง 0-9", "เกมทายตัวเลข")) count += 1 Loop Until hint = ans MessageBox.Show("คุณทายไปทั้งสิ้น " & count & "ครั้ง", "ตัวเลขที่สุ่มคือ " & ans) ผลรัน

32 คำสั่ง Exit เป็นคำสั่งเพื่อกระโดดออกจากการทำงานโดยที่ ไม่จำเป็นต้องทำคำสั่งที่เหลืออยู่หรือวนซ้ำไม่ครบ ตามจำนวนรอบ สามารถจบการทำงานได้ทันที รูปแบบคำสั่ง Exit ชื่อคำสั่ง

33 แบบฝึกหัด โค้ดต่อไปนี้แสดง MessageBox จำนวนกี่ครั้ง 1) For a =0 to 9 Msgbox (“Hello”) If a> 5 then Exit For End If Next 2) For a = 20 to 4 Step -2 Msgbox (“Hello”) Next 3) a= 0 Do While a <10 Msgbox (“Hello”) a += 1 Loop 4) a= 10 Do While a <10 Msgbox (“Hello”) a += 1 Loop 6) a= 10 Do Msgbox (“Hello”) a += 1 Loop While a <10 5) a= 0 Do Until a =10 a += 2 Loop Msgbox (a)

34 แบบฝึกหัด เขียนโปรแกรมป้อนรหัสผ่าน เหมือน ATM โดยมี เงื่อนไข ตอบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ถ้าตอบถูก ออกจากการวนแสดงข้อความ “รหัส ถูกต้อง” จบการทำงาน ถ้ายกเลิกก่อน ให้ออกจากการวนและแสดงข้อความ “ดีแล้วที่ยกเลิก” จบการทำงาน ถ้าตอบผิด ให้บอกว่า ผิดกี่ครั้ง แล้วให้ตอบใหม่ ถ้าตอบผิดครบ 3 ครั้ง ให้แสดงข้อความว่า “เสียใจ ด้วยบัตรของท่านถูกยึด” จบการทำงาน

35 แบบฝึกหัด เขียนโปรแกรมแสดงแม่สูตรคูณ โดยการป้อนค่า แม่สูตรคูณ เขียนโปรแกรมบวกเลขโดยเริ่มตั้งแต่ 1-10 ด้วย คำสั่ง while และ until Loop เขียนโปรแกรมป้อนตัวเลข แล้วแสดงผลว่าเป็น เลขคี่ หรือเลขคู่ทาง MessageBox หากป้อนคำ ว่า “Stop” ก็ให้หยุดการวนรับค่าออกจากการ ทำงานของลูป

36 แบบฝึกหัด สสารจุดเยือกแข็งจุดเดือด น้ำ 0100 เอทานอล -11478 ปรอท -39357 ออกซิเจน -219-183


ดาวน์โหลด ppt Chapter 6 การควบคุมทิศทางการทำงาน ของโปรแกรม. การควบคุมทิศทางของโปรแกรมมี 2 รูปแบบคือ การตัดสินใจ (Decision) การตัดสินใจเลือกหนึ่งตัวเลือกจาก 2 ตัวเลือกที่มีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google