งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมควบคุมเลือกทำ ตามเงื่อนไข. จัดทำโดย 565703044 นายนิอุสมาน ปาเกแม 565703038 นายจักรพงษ์ เกตุกลางดอน 565703038 นายวิระศักดิ์ ขันเอียด 565703061 นายหัมลานน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมควบคุมเลือกทำ ตามเงื่อนไข. จัดทำโดย 565703044 นายนิอุสมาน ปาเกแม 565703038 นายจักรพงษ์ เกตุกลางดอน 565703038 นายวิระศักดิ์ ขันเอียด 565703061 นายหัมลานน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมควบคุมเลือกทำ ตามเงื่อนไข

2 จัดทำโดย 565703044 นายนิอุสมาน ปาเกแม 565703038 นายจักรพงษ์ เกตุกลางดอน 565703038 นายวิระศักดิ์ ขันเอียด 565703061 นายหัมลานน์ ดือราโอ

3 - คำสั่งที่ใช้ในโปรแกรมควบคุมเลือกทำตาม เงื่อนไข - เครื่องหมายเปรียบเทียบใน โปรแกรมควบคุมเลือกทำตามเงื่อนไข - ตัวอย่าง Flowchart ที่ใช้ใน โปรแกรมควบคุมเลือกทำตามเงื่อนไข หัวข้อที่นำเสนอ

4 โปรแกรมควบคุมเลือกทำ ตามเงื่อนไข • โปรแกรมควบคุมเลือกทำตามเงื่อนไข if- else, switch-case

5 โปรแกรมควบคุมเลือก ทำตามเงื่อนไข  เป็นคำสั่งที่ใช้เลือกทำโดยพิจารณา จากเงือนไขที่กำหนด (condition statement)

6 โปรแกรมควบคุมเลือกทำ ตามเงื่อนไข คำสั่งเงื่อนไขที่ใช้ในควบคุม การเลือกได้แก่ •if, if-else •switch-case

7 คำสั่งเงื่อนไข if • จะเลือกทำคำสั่ง ( หรือกลุ่มคำสั่ง ) ก็ ต่อเมื่อ ตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นจริง ตัวอย่าง Flowchart ของโครงสร้างแบบทางเลือก if เงื่อน ไข เท็จ คำสั่ง จริง

8 รูปแบบของโครงสร้างแบบ ทางเลือก if if ( เงื่อนไขที่ต้องการ ตรวจสอบ ) คำสั่ง ; if เป็นคำ สงวน เงื่อนไขในการตรวจสอบ จะเป็นชนิด boolean คือ จริง (true) หรือ เท็จ (false) • ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง คำสั่งนี้จะ ถูกทำงาน • ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ โปรแกรม จะไม่ทำคำสั่งนี้

9 คำสั่งเงื่อนไข if • ตัวอย่างของการใช้คำสั่ง if if (x > 0) total = total * x; System.out.println(“The total is ”+total); • โปรแกรมจะตรวจสอบว่าค่าของ x มากกว่า 0 หรือไม่ • หากมากกว่า ( จริง ) ตัวแปร total จะคูณกับ x • หากน้อยกว่า ( เท็จ ) คำสั่งในการคำนวณ total จะถูก ข้าม • หลังจากการทำงานของคำสั่ง if ในส่วนของ println ก็จะถูก เรียกใช้งาน

10 เครื่องหมายเปรียบเทียบ • เครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบ (relational operators) และให้ผลลัพธ์เป็น boolean ได้แก่ > มากกว่าหรือไม่ < น้อยกว่าหรือไม่ >= มากกว่าหรือเท่ากันหรือไม่ <= น้อยกว่าหรือเท่ากันหรือไม่ != ไม่เท่ากันหรือไม่ == เท่ากันหรือไม่ • เครื่องหมาย = นั้นเป็นการกำหนดค่า แต่ == นั้น เป็นการเปรียบเทียบค่า

11 คำสั่งเงื่อนไข if-else • else สามารถถูกเพิ่มใน คำสั่งเงื่อนไขของ if ได้ โดยจะเรียกว่าเป็นคำสั่ง if-else ตัวอย่าง Flowchart ของโครงสร้างแบบทางเลือก if-else เงื่อนไข เท็จ คำสั่งที่ 1 จริง คำสั่งที่ 2 คำสั่งที่ 3

12 รูปแบบของโครงสร้างแบบ ทางเลือก if-else if ( เงื่อนไขที่ต้องการตรวจสอบ ) คำสั่งที่ 1; else คำสั่งที่ 2; • หากเงื่อนไขเป็น “ จริง ” โปรแกรมจะ ทำงานใน คำสั่งที่ 1 • หากเงื่อนไขเป็น “ เท็จ ” โปรแกรมจะ ทำงานใน คำสั่งที่ 2

13 กลุ่มคำสั่ง (Block Statements) • คำสั่งที่อยู่ภายใต้คำสั่ง if-else สามารถมี ได้มากกว่า 1 คำสั่ง เรียกว่า กลุ่มคำสั่ง หรือ Block Statements • กลุ่มคำสั่งจะอยู่ภายในเครื่องหมาย {……}

14 คำสั่งเงื่อนไข if-else-if- else (Nested if) ตัวอย่าง Flowchart ของโครงสร้างแบบทางเลือก nested if เงื่อนไ ขที่ 1 เท็จ คำสั่งที่ 1 จริง คำสั่งที่ 5 คำสั่งที่ 2 จริง เงื่อนไ ขที่ 2 เงื่อนไ ขที่ 3 คำสั่งที่ 3 คำสั่งที่ 4 เท็จ จริง

15 รูปแบบของโครงสร้างของ if- else-if-else if ( เงื่อนไขที่ 1) คำสั่งที่ 1; else if ( เงื่อนไขที่ 2) คำสั่งที่ 2; else if ( เงื่อนไขที่ 3) คำสั่งที่ 3; else คำสั่งที่ 4;

16 การเปรียบเทียบ Strings • การเปรียบเทียบสตริง จะใช้เมธอด compareTo และ equals ตัวอย่าง การใช้เมธอด compareTo และ equals String s1="abc",s2="xyz",s3="abc"; if(s1.compareTo(s2)<0) System.out.println(“s1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/1980463/slides/slide_16.jpg", "name": "การเปรียบเทียบ Strings • การเปรียบเทียบสตริง จะใช้เมธอด compareTo และ equals ตัวอย่าง การใช้เมธอด compareTo และ equals String s1= abc ,s2= xyz ,s3= abc ; if(s1.compareTo(s2)<0) System.out.println( s1

17 การเปรียบเทียบ จำนวน ทศนิยม • การเปรียบเทียบจำนวนทศนิยม (float,double) จะต้องมีความระมัดระวังใน การเปรียบเทียบความเท่ากัน • ในการเขียนโปรแกรมจะหลีกเลี่ยงการใช้ เครื่องหมาย == และใช้การเปรียบเทียบใน ลักษณะมากกว่าหรือน้อยกว่าแทน • ตัวอย่างเช่น if(Math.abs(x-y) > 0.0001)

18 คำสั่งเงื่อนไข switch- case • ใช้ควบคุมให้โปรแกรมเลือกดำเนินการไปในเส้นทาง ใดเส้นทางหนึ่ง (case) จากทางเลือกหลายๆทาง • นิพจน์ที่อยู่ในคำสั่ง switch จะถูกประมวลว่าตรงกับ case ใด โปรแกรมก็จะทำงานตามคำสั่งที่อยู่ใน case นั้นๆ • โดยค่าที่ใช้ตรวจสอบ จะต้องเป็นจำนวนเต็มที่เล็กว่า หรือเทียบเท่า int รวมไปถึง char ตรวจ สอบ คำสั่งที่ 1 2 1 คำสั่งที่ 2 คำสั่งที่ 3 3

19 โปรแกรมควบคุมเลือกทำ ตามเงื่อนไข switch-case switch ( นิพจน์ที่ต้องการตรวจสอบ ) { case ค่าที่ 1 : คำสั่งที่ 1; case ค่าที่ 2 : คำสั่งที่ 2; case ค่าที่ 3 : คำสั่งที่ 3; case … … } switch และ case คือคำสงวน

20 คำสั่งเงื่อนไข switch- case • บ่อยครั้งที่จะใช้คำสั่ง break เป็นคำสั่งสุดท้าย ในแต่ละ case • เมื่อโปรแกรมพบคำสั่ง break จะทำให้ โปรแกรมออกจากคำสั่ง switch • หากไม่มีคำสั่ง break โปรแกรมจะทำงานใน case ถัดๆไป switch ( นิพจน์ที่ต้องการตรวจสอบ ) { case ค่าที่ 1 : คำสั่งที่ 1; break; case ค่าที่ 2 : คำสั่งที่ 2; break; case ค่าที่ 3 : คำสั่งที่ 3; break; case … … break; }

21 คำสั่งเงื่อนไข switch- case คำสั่งเงื่อนไข switch- case •default เป็นอีกกรณีหนึ่งในคำสั่ง switch-case • ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า นิพจน์ มีค่าไม่ตรงกับ case ใดๆเลย โปรแกรมจะเข้าไปทำงานในส่วนของ default • default เป็นคำสงวน

22 คำถาม คำถาม 1. คำสั่งที่อยู่ภายใต้คำสั่ง if-else สามารถมี ได้มากกว่า 1 คำสั่งเรียกว่าอะไร ก. กลุ่มคำสั่ง ข. Default ค. Statement ง. คำสั่ง


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมควบคุมเลือกทำ ตามเงื่อนไข. จัดทำโดย 565703044 นายนิอุสมาน ปาเกแม 565703038 นายจักรพงษ์ เกตุกลางดอน 565703038 นายวิระศักดิ์ ขันเอียด 565703061 นายหัมลานน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google