งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การโปรแกรมควบคุมแบบ ทำงานซ้ำ. 2 คำสั่งควบคุมทิศทางของ โปรแกรม  แบบทำซ้ำ  เป็นรูปแบบการทำงานแบบวนลูปที่มี การทำงานซ้ำชุดคำสั่งชุดเดิมไป เรื่อยๆ  ทำซ้ำจนกระทั่งเงื่อนไขที่กำหนดจะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การโปรแกรมควบคุมแบบ ทำงานซ้ำ. 2 คำสั่งควบคุมทิศทางของ โปรแกรม  แบบทำซ้ำ  เป็นรูปแบบการทำงานแบบวนลูปที่มี การทำงานซ้ำชุดคำสั่งชุดเดิมไป เรื่อยๆ  ทำซ้ำจนกระทั่งเงื่อนไขที่กำหนดจะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การโปรแกรมควบคุมแบบ ทำงานซ้ำ

2 2 คำสั่งควบคุมทิศทางของ โปรแกรม  แบบทำซ้ำ  เป็นรูปแบบการทำงานแบบวนลูปที่มี การทำงานซ้ำชุดคำสั่งชุดเดิมไป เรื่อยๆ  ทำซ้ำจนกระทั่งเงื่อนไขที่กำหนดจะ เป็นเท็จจึงจะออกจากลูปคำสั่ง  ได้แก่  คำสั่ง while  คำสั่ง do…while  คำสั่ง for

3 คำสั่งควบคุมทิศทางของ โปรแกรม แบบทำซ้ำ • while • do…while • for 3

4 คำสั่งควบคุมทิศทางของ โปรแกรม  แบบทำซ้ำ  คำสั่ง while 4  ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทำงาน ภายใต้ลูปทุกครั้ง  ทำซ้ำก็ต่อเมื่อนิพจน์ที่กำหนดเป็น จริง  โดยที่  boolean_expression เป็นนิพจน์ที่เป็น เงื่อนไขทางตรรกศาสตร์ ได้ผลลัพธ์เป็นจริง หรือเท็จ  statements เป็นชุดคำสั่งที่ต้องการให้มี การทำซ้ำ while (boolean_expression) { statements; }

5 คำสั่งควบคุมทิศทางของ โปรแกรม  แบบทำซ้ำ  คำสั่ง while ( ต่อ ) 5 คำสั่งกำหนดค่า เริ่มต้น นิพจน์ ตรรกศาส ตร์ เท็จ คำสั่ง เปลี่ยนแปลงค่า ชุดคำสั่ง จริง ทำชุดคำสั่งซ้ำ ถ้านิพจน์ตรรกศาสตร์ ยังเป็นจริง

6 คำสั่งควบคุมทิศทางของ โปรแกรม  แบบทำซ้ำ  คำสั่ง while ( ต่อ ) 6  ตัวอย่าง int i=0; while (i<10) { System.out.println((i+1)“. Welcome to Java!!!”); count++; }

7 คำสั่งควบคุมทิศทางของ โปรแกรม  แบบทำซ้ำ  คำสั่ง while ( ต่อ )  ตัวอย่างโปรแกรม 7 public class SampleWhile { public static void main(String args[]) { int i = 1; while(i <= 10) { System.out.print(i+" "); i++; }

8 คำสั่งควบคุมทิศทางของ โปรแกรม แบบทำซ้ำ • while • do…while • for 8

9 คำสั่งควบคุมทิศทางของ โปรแกรม  แบบทำซ้ำ  คำสั่ง do…while 9  ทำงานอย่างน้อย 1 รอบก่อน ตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็นนิพจน์ทาง ตรรกศาสตร์หลังคำสั่ง while  โดยที่  statements เป็นชุดคำสั่งที่ต้องการให้มี การทำซ้ำ  boolean_expression เป็นนิพจน์ที่เป็น เงื่อนไขทางตรรกศาสตร์ ที่มีการตรวจสอบ หลังทำงานในชุกคำสั่งเสร็จสิ้นทุกครั้ง do { statements; } while (boolean_expression);

10 คำสั่งควบคุมทิศทางของ โปรแกรม  แบบทำซ้ำ  คำสั่ง do…while ( ต่อ )  Flowchart 10 ชุดคำสั่ง เท็ จ นิพจน์ ตรรกศาสตร์ จริ ง คำสั่งเปลี่ยนแปลง ค่า มีการทำชุดคำสั่ง อย่างน้อยหนึ่งครั้งเสมอ ทำชุดคำสั่งซ้ำ ถ้านิพจน์ตรรกศาสตร์ ยังเป็นจริง

11 คำสั่งควบคุมทิศทางของ โปรแกรม  แบบทำซ้ำ  คำสั่ง do…while ( ต่อ )  ตัวอย่าง โปรแกรม 11 public class SampleDoWhile { public static void main(String args[]) { int i = 1; do { System.out.print(i+" "); i++; } while (i <= 10); }

12 คำสั่งควบคุมทิศทางของ โปรแกรม แบบทำซ้ำ • while • do…while • for 12

13 คำสั่งควบคุมทิศทางของ โปรแกรม  แบบทำซ้ำ  คำสั่ง for 13  ตรวจสอบเงื่อนไข ก่อนการทำงาน ภายใต้ลูปทุกครั้ง โดยทำงานเมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง  เมื่อทำงานที่ ชุดคำสั่งภายใน ลูปเสร็จสิ้น จะมี การเพิ่มหรือลด ค่าตัวแปรควบคุม ตามคำสั่งที่ กำหนดไว้

14 คำสั่งควบคุมทิศทางของ โปรแกรม  แบบทำซ้ำ  คำสั่ง for ( ต่อ ) 14  รูปแบบการทำงาน  โดยที่  ctrl_var เป็นตัวแปรที่ควบคุมจำนวนครั้ง ของการทำซ้ำ  val เป็นค่าเริ่มต้นที่กำหนดให้ตัวแปรควบคุม  bool_expr เป็นนิพจน์ที่เป็นเงื่อนไขทาง ตรรกศาสตร์ที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็น T หรือ F ก่อนทำงานคำสั่งภายใน { } for (ctrl_var = val; bool_expr; increment or decrement) { statements; }

15 คำสั่งควบคุมทิศทางของ โปรแกรม  แบบทำซ้ำ  คำสั่ง for ( ต่อ ) 15  รูปแบบการทำงาน ( ต่อ )  โดยที่  increment or decerment เป็นคำสั่งเพิ่ม หรือลดค่าของตัวแปรควบคุม  statements เป็นชุดคำสั่งที่ต้องการให้มี การทำซ้ำ for (ctrl_var = val; bool_expr; increment or decrement) { statements; }

16 คำสั่งควบคุมทิศทางของ โปรแกรม  แบบทำซ้ำ  คำสั่ง for ( ต่อ ) 16  ตัวอย่าง int i; for (i=0; i<10; i++) { System.out.println(i+1“. Welcome to Java!!!”); } for (int i=0; i<10; i++)

17 คำสั่งควบคุมทิศทางของ โปรแกรม  แบบทำซ้ำ  คำสั่ง for ( ต่อ )  Flowchart 17 คำสั่ง กำหนดค่าเริ่มต้น นิพจน์ ตรรกศาส ตร์ เท็จ คำสั่ง เปลี่ยนแปลงค่า ชุดคำสั่ง จริง ทำชุดคำสั่งซ้ำ ถ้านิพจน์ตรรกศาสตร์ ยังเป็นจริง

18 คำสั่งควบคุมทิศทางของ โปรแกรม  แบบทำซ้ำ  คำสั่ง for ( ต่อ )  ตัวอย่างโปรแกรม 18 public class SampleFor { public static void main(String args[]) { for (int i=1; i<=10; i++) { System.out.print(i+" "); }

19 คำถามท้ายบท  จงทำเครื่องหมาย × หน้าข้อความที่ ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว  1. ค่าเงื่อนไขในลูป for ใช้สำหรับทำสิ่ง ใด ก. กำหนดนิพจน์หรือเงื่อนไข ข. กำหนดค่าเริ่มต้น ค. ลดค่าตัวแปร ง. เพิ่มค่าตัวแปร  2. ลูปในภาษาซีประเภทใดที่ต้องทำสเตต เมนต์ในลูปแน่ๆ ก.for ข.while ค.do….while ง. ถูกทุกข้อ 19

20 คำถามท้ายบท ( ต่อ )  3. ลูปประเภทใดที่ตรวจสอบเงื่อนไขก่อน การทำในลูป ก.do…while ข.do…while และ for ค.for ง.for และ while  4. ในการเขียนโปรแกรมที่มีการออกแบบ เมนูเลือกทำนิยมใช้ลูปใด ก.do…while ข. for ค. while ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก 20

21 สมาชิกในกลุ่ม  1. นายศตวรรษ รองเลื่อน รหัส 565703055  2. นายธีรวัฒน์ ไฝพรม รหัส 565703041  3. นายธีรศักดิ์ ไชยภักดี รหัส 565703042  4. นางสาววิลาวรรณ พรมสมดะ รหัส 565703054  5. นางสาวฮายาตี สะอิ รหัส 565703066 21


ดาวน์โหลด ppt การโปรแกรมควบคุมแบบ ทำงานซ้ำ. 2 คำสั่งควบคุมทิศทางของ โปรแกรม  แบบทำซ้ำ  เป็นรูปแบบการทำงานแบบวนลูปที่มี การทำงานซ้ำชุดคำสั่งชุดเดิมไป เรื่อยๆ  ทำซ้ำจนกระทั่งเงื่อนไขที่กำหนดจะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google