งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hand out 4 โครงสร้างควบคุมและ คำสั่งแบบเงื่อนไข. โครงสร้าง และ การควบคุม Pascal - การเขียนโปรแกรม Pascal มีลักษณะ ภาษาแบบ โครงสร้าง (structure) และมีทิศทางการทํางานที่แน่นอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hand out 4 โครงสร้างควบคุมและ คำสั่งแบบเงื่อนไข. โครงสร้าง และ การควบคุม Pascal - การเขียนโปรแกรม Pascal มีลักษณะ ภาษาแบบ โครงสร้าง (structure) และมีทิศทางการทํางานที่แน่นอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hand out 4 โครงสร้างควบคุมและ คำสั่งแบบเงื่อนไข

2 โครงสร้าง และ การควบคุม Pascal - การเขียนโปรแกรม Pascal มีลักษณะ ภาษาแบบ โครงสร้าง (structure) และมีทิศทางการทํางานที่แน่นอน ( บน – ล่าง )

3 โครงสร้างควบคุม 1. โครงสร้างแบบลําดับ (Sequence structure) 2. โครงสร้างแบบเลือก (Selection structure) 3. โครงสร้างแบบกรณี (Case structure) 4. โครงสร้างแบบซํ้า ในขณะที่ เงื่อนไข เป็นจริง (Do while structure) 5. โครงสร้างแบบทําซํ้า จนกระทั่ง เงื่อนไข เป็นจริง (Do until structure)

4 โครงสร้างควบคุม 1. โครงสร้างแบบลําดับ (Sequence structure) ลักษณะการทํางานมีลําดับ ก่อนหลัง ตามที่กําหนดไว้ในโปรแกรม สามารถแทน ได้ด้วยผังงานดังนี้

5 โครงสร้างควบคุม 1. โครงสร้างแบบลําดับ (Sequence structure)

6 โครงสร้างควบคุม 2. โครงสร้างแบบเลือก (Selection structure) เป็นการทํางานที่มีการตัดสินใจ จาก เงื่อนไขที่กําหนดให้

7 โครงสร้างควบคุม 2. โครงสร้างแบบเลือก (Selection structure)

8 โครงสร้างควบคุม 3. โครงสร้างแบบกรณี (Case structure) เป็นการทํางานที่มีทางเลือกมาก กว่า 2 ทาง ได้แก่ คําสั่ง case

9

10 โครงสร้างควบคุม 4. โครงสร้างแบบซํ้าในขณะที่เงื่อนไขเป็น จริง (Do while structure) เป็น การทํางานซํ้าขณะที่เงื่อนไขเป็นจริง ได้แก่คําสั่ง while do และ for …do

11 โครงสร้างควบคุม 5. โครงสร้างแบบทําซํ้าจนกระทั่งเงื่อนไข เป็นจริง (Do until structure) เป็นการทํากิจกรรมซํ้าเมื่อ เงื่อนไขเป็นเท็จ จนกระทั่งเงื่อนไขเป็นจริง ได้แก่คําสั่ง repeat until

12 โครงสร้างควบคุม 5. โครงสร้างแบบทําซํ้าจนกระทั่งเงื่อนไข เป็นจริง (Do until structure)

13 โครงสร้างควบคุม คำสั่งควบคุม ที่ใช้ในภาษา Pascal 1. คําสั่ง IF (IF statement) 2. คําสั่ง CASE (Case statement) 3. คําสั่ง FOR (For statement) 4. คําสั่ง REPEAT UNTIL (Repeat until statement) 5. คําสั่ง WHILE DO (While do statement)

14 1. คําสั่ง IF (IF statement) 1.1 คำสั่ง if then-- > เป็นคำสั่งเลือกทำ แบบทางเดียว การเลือกทําแบบทางเดียวในภาษา ปาสคาลจะใช้คําสั่ง if – then ในการ ทํางานของคําสั่ง คอมพิวเตอร์จะตรวจสอบ เงื่อนไขก่อน ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทําคําสั่ง หรือ สเตตเมนต์ที่ตามหลัง then แต่ถ้า เงื่อนไขเป็นเท็จคอมพิวเตอร์จะทํา คําสั่ง หรือ สเตตเมนต์ต่อไป รูปแบบของคําสั่งเป็น ดังต่อไปนี้

15 1. คําสั่ง IF (IF statement) 1.1 คำสั่ง if then รูปแบบคำสั่ง : โดยการตรวจสอบเงื่อนไขจะเป็นการ กระทํา แบบบูลีน ถ้าหากมีการใช้ตัว ดําเนินการ จะใช้ตัวดําเนินการบูลีน สําหรับ การทํางานของคําสั่ง if –then สามารถ เขียนเป็นผังงานได้ดังนี้ if (… เงื่อนไข -- condition……) then…….

16 1. คําสั่ง IF (IF statement) 1.1 คำสั่ง if then - - > ใน 1 โปรแกรม สามารถมี if then ได้หลายที่ Flow Chart :

17 1. คําสั่ง IF (IF statement) 1.1 คำสั่ง if then ตัวอย่างโปรแกรม :1 - - > โปรแกรมในฝัน var age:integer; begin If (age >= 18) then writeln (‘of age’); writeln (‘good luck’); Readln; end.

18 1. คําสั่ง IF (IF statement) 1.1 คำสั่ง if then ตัวอย่างโปรแกรม :2 - - > โปรแกรมในฝัน var age:integer; Begin write(‘insert your age: ’); read(age); If (age >= 18) then writeln (‘your age is : ’); Readln; end.

19 1. คําสั่ง IF (IF statement) 1.1 คำสั่ง if then ตัวอย่างโปรแกรม :3 - - > ของจริง โจทย์ ให้รับค่าคะแนนของนิสิตจาก หน้าจอภาพแล้วตัดเกรดโดยมีเกณฑ์ดังนี้ 1. คะแนนน้อยกว่า 50 ได้เกรด F 2. คะแนนมากว่าเท่ากับ 50 แต่น้อยกว่า 55 ได้เกรด D 3. คะแนนมากว่าเท่ากับ 55 แต่น้อยกว่า 60 ได้เกรด D+

20 1. คําสั่ง IF (IF statement) 1.1 คำสั่ง if then ตัวอย่างโปรแกรม :3 - - > ของจริง โจทย์ 4. คะแนนมากว่าเท่ากับ 60 แต่น้อย กว่า 65 ได้เกรด C 5. คะแนนมากว่าเท่ากับ 65 แต่น้อย กว่า 70 ได้เกรด C+ 6. คะแนนมากว่าเท่ากับ 70 แต่น้อย กว่า 75 ได้เกรด B 7. คะแนนมากว่าเท่ากับ 75 แต่น้อย กว่า 80 ได้เกรด B+ 8. คะแนนมากว่าเท่ากับ 80 ได้ เกรด A

21 1. คําสั่ง IF (IF statement) 1.2 คำสั่ง (if – then – else) เป็นคำสั่ง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ต้องเลือกทําอย่าง ใดอย่างหนึ่ง โดยตรวจสอบเงื่อนไขที่ กําหนดจะใช้ คําสั่ง if – then –else โดย ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทําคําสั่งหลัง then แต่ ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะทําคําสั่งหลัง else โดยนิพจน์ที่ตามหลัง if จะเป็นข้อมูลทาง ตรรกะ รูปแบบคําสั่งเป็นดังนี้

22 1. คําสั่ง IF (IF statement) 1.2 คำสั่ง if- then - else รูปแบบคำสั่ง : หลัง statement ที่ 1 ไม่มี semicolon ( ; ) [ ข้อยกเว้น ] โดยการตรวจสอบเงื่อนไขจะเป็นการ กระทํา แบบบูลีน คําสั่ง if – then – else สามารถเขียนเป็น ผังงานได้ดังนี้ if (… เงื่อนไข -- condition……) then..statement 1 else..statement 2

23 1. คําสั่ง IF (IF statement) 1.2 คำสั่ง if - then - else Flow Chart :

24 1. คําสั่ง IF (IF statement) 1.2 คำสั่ง if - then - else ตัวอย่างโปรแกรม :1 - - > โปรแกรมในฝัน var scroe:integer; begin If (score >= 50)Then WRITE (‘You pass’) ELSE WRITELN (‘You fail); readln; end.

25 1. คําสั่ง IF (IF statement) 1.1 คำสั่ง if then ตัวอย่างโปรแกรม :3 - - > ของจริง โจทย์ ตัวอย่าง โปรแกรมต่อไปนี้เป็นโปรแกรม คํานวณราคาต้นทุนสินค้า ถ้าหากผลิต มากกว่า 10 ชิ้นจะ ชิ้นละ 6.5 บาท แต่ถ้า ไม่เกิน 10 ชิ้นจะราคาชิ้นละ 7 บาท

26 1. คําสั่ง IF (IF statement) 1.2 คำสั่ง if - then - else


ดาวน์โหลด ppt Hand out 4 โครงสร้างควบคุมและ คำสั่งแบบเงื่อนไข. โครงสร้าง และ การควบคุม Pascal - การเขียนโปรแกรม Pascal มีลักษณะ ภาษาแบบ โครงสร้าง (structure) และมีทิศทางการทํางานที่แน่นอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google