งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งแบบมีเงื่อนไข IF Statement SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งแบบมีเงื่อนไข IF Statement SCC : Suthida Chaichomchuen"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งแบบมีเงื่อนไข IF Statement SCC : Suthida Chaichomchuen std@kmitnb.ac.th

2 ความหมาย : IF Statement เป็นคำสั่งที่ใช้เพื่อการตัดสินใจเลือกทำงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอาศัยการทดสอบ เงื่อนไขบางประการ

3 รูปแบบ : IF Statement มี 2 รูปแบบ IF - THEN IF - THEN - ELSE

4 ความหมาย : IF-THEN ถ้าเงื่อนไขที่อยู่หลังคำสั่ง IF เป็นจริง จะทำ คำสั่งที่อยู่หลัง THEN รูปแบบ IF (เงื่อนไข) THEN คำสั่งที่ต้องการทำเมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง ;

5 การทำงาน : IF-THEN เงื่อนไข คำสั่ง IF YES / THEN NO

6 ตัวอย่าง : IF-THEN IF (x>y) THEN write(‘x greater than y’); ถ้า x มีค่ามากกว่า y ให้แสดงข้อความ x greater than y ออกทางจอภาพ ถ้า x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ y ไม่ต้องทำ คำสั่งใด ๆ

7 ความหมาย : IF-THEN-ELSE ถ้าเงื่อนไขที่อยู่หลังคำสั่ง IF เป็นจริง จะทำ คำสั่งที่อยู่หลัง THEN ถ้าเงื่อนไขที่อยู่หลังคำสั่ง IF เป็นเท็จ จะทำ คำสั่งที่อยู่หลัง ELSE

8 รูปแบบ : IF-THEN-ELSE IF (เงื่อนไข) THEN คำสั่งที่ต้องการทำเมื่อ เงื่อนไขเป็นจริง ELSE คำสั่งที่ต้องการทำเมื่อเงื่อนไขเป็น เท็จ;

9 การทำงาน : IF-THEN-ELSE เงื่อนไข คำสั่ง IF YES / THEN NO/ELSE คำสั่ง

10 ตัวอย่าง : IF-THEN-ELSE IF (x>y) THEN write(‘x greater than y’) ELSE write(‘y greater than x’); ถ้า x มีค่ามากกว่า y ให้แสดงข้อความ x greater than y ออกทางจอภาพ ถ้า x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ y ให้แสดง ข้อความ y greater than x ออกทางจอภาพ

11 การทำมากกว่า 1 คำสั่ง เมื่อต้องการให้โปรแกรมทำมากกว่า 1 คำสั่ง หลังจากตรวจสอบเงื่อนไขแล้ว ให้นำคำสั่ง ทั้งหมดใส่ไว้ใน BEGIN คำสั่งที่ 1 คำสั่งที่ 2... END;

12 ตัวอย่าง : การทำมากกว่า 1 คำสั่ง เช่น ถ้าเงื่อนไข x>y เป็นจริง ให้โปรแกรมทำ ดังนี้ 1. แสดงข้อความว่า “x greater than y” 2. คำนวณหาค่า z (z=x-y) 3. แสดงค่า z ออกทางจอภาพ

13 รูปแบบคำสั่งที่ใช้ IF (x>y) THEN BEGIN writeln(“x greater than y”); z:=x-y; writeln(“x>y=”,z); END;


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งแบบมีเงื่อนไข IF Statement SCC : Suthida Chaichomchuen

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google