งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งควบคุมในโปรแกรม Interactive C คำสั่งควบคุมและตรวจสอบเงื่อนไขใน โปรแกรม Interactive C นั้นได้แก่ if-else 1. คำสั่ง if-else while 2. คำสั่ง while for.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งควบคุมในโปรแกรม Interactive C คำสั่งควบคุมและตรวจสอบเงื่อนไขใน โปรแกรม Interactive C นั้นได้แก่ if-else 1. คำสั่ง if-else while 2. คำสั่ง while for."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งควบคุมในโปรแกรม Interactive C คำสั่งควบคุมและตรวจสอบเงื่อนไขใน โปรแกรม Interactive C นั้นได้แก่ if-else 1. คำสั่ง if-else while 2. คำสั่ง while for 3. คำสั่ง for

2 ตัวดำเนินการสำหรับ เปรียบเทียบเงื่อนไข ตัวดำเนินการ ความหมาย == เท่ากับ != ไม่ท่ากับ > มากกว่า < น้อยกว่า >= มากกว่าหรือเท่ากับ <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ ! (NOT) กลับค่าตรรกะ && (AND) และ || (OR) หรือ

3 ตัวดำเนินการ ! (NOT) การทำงานผลลัพธ์ที่ได้ !(TRUE)FALSE !(FALSE)TRUE

4 ตัวดำเนินการ && (AND) การทำงานผลลัพธ์ที่ได้ FALSE && FALSEFALSE FALSE && TRUEFALSE TRUE && FALSEFALSE TRUE && TRUETRUE

5 ตัวดำเนินการ || (OR) การทำงานผลลัพธ์ที่ได้ FALSE || FALSEFALSE FALSE || TRUETRUE TRUE || FALSETRUE TRUE || TRUETRUE

6 1. คำสั่ง if if(Condition) { คำสั่งที่ 1; ………..; คำสั่งที่ n; } จริงไม่ เงื่อนไขเป็น จริง หรือเมื่อค่าของข้อมูลเงื่อนไข ไม่ เป็น 0 เป็น 0 โปรแกรมจะทำคำสั่งที่ 1..n ของบล็อก if เท็จ เงื่อนไขเป็น เท็จ หรือเมื่อค่าของข้อมูลเงื่อนไข เป็น 0 เป็น 0 โปรแกรมจะกระโดดข้ามคำสั่งที่ 1..n ของบล็อก if ไปทำคำสั่งบรรทัดต่อไป

7 1.2 คำสั่ง if-else if(Condition) { คำสั่งที่ 1; ………..; คำสั่งที่ n; } else { คำสั่งที่ 1; ………..; คำสั่งที่ n; } จริงไม่ เงื่อนไขเป็น จริง หรือเมื่อค่าของข้อมูลเงื่อนไขไม่ เป็น 0 เป็น 0 โปรแกรมจะทำคำสั่งที่ 1..n ของบล็อก if เท็จ เงื่อนไขเป็น เท็จ หรือเมื่อค่าของข้อมูลเงื่อนไข เป็น 0 เป็น 0 โปรแกรมจะทำคำสั่งที่ 1..n ของบล็อก else

8 1.3 คำสั่ง if-else if if(Condition1) { ชุดคำสั่งที่ 1; } else if (Condition2) { ชุดคำสั่งที่ 2; } else if (Condition3) { ชุดคำสั่งที่ 3; } else { ชุดคำสั่งที่ 4; } มีการพิจารณาเป็นลำดับเงื่อนไขจากบนลงล่าง จริง ถ้าพบว่าเงื่อนไขลำดับใดเป็น จริง จะทำคำสั่งชุดประ จำเงื่อนไขนั้นๆ หลังจากนั้นจึงออกจากการพิจารณา เงื่อนไขที่อยู่ถัดไปทันที

9 2 คำสั่ง while เป็นคำสั่งที่มักจะใช้อยู่บ่อยๆ ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้ในการ ตรวจสอบเงื่อนไข (Condition) ว่าเป็นจริงหรือเท็จ รูปแบบ while(Condition) { คำสั่งที่ 1; ………..; คำสั่งที่ n; } จริงไม่ เงื่อนไขเป็น จริง หรือเมื่อค่าของข้อมูลเงื่อนไขไม่ เป็น 0 เป็น 0 โปรแกรมจะทำคำสั่งที่ 1..n ของบล็อก while เท็จเป็น 0 เงื่อนไขเป็น เท็จ เมื่อค่าของข้อมูลเงื่อนไขเป็น 0 โปรแกรมจะกระโดดข้ามคำสั่งที่ 1..n ของบล็อก while ไปทำคำสั่งบรรทัดต่อไป

10 3 คำสั่ง for for(initialize ; condition ; incremental) { คำสั่งที่ 1; ……….. ; คำสั่งที่ n; } initialize คือ ค่าเริ่มต้นที่กำหนดจากตัวแปรที่นำมา เป็นเงื่อนไขในการทำงานแบบวนรอบ condition คือ เงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบว่าจะให้ โปรแกรมทำคำสั่งภายใน block หรือไม่ จริง ถ้าเป็นจริงจะมีการทำคำสั่งที่ 1 ถึงคำสั่งที่ n เท็จ แต่ในทางกลับกันไม่ ถ้าเป็นเท็จจะไม่มีการทำคำสั่งภายใน incremental คือ คำสั่งในการกระทำกับตัวแปรที่นำมาเป็นเงื่อนไข


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งควบคุมในโปรแกรม Interactive C คำสั่งควบคุมและตรวจสอบเงื่อนไขใน โปรแกรม Interactive C นั้นได้แก่ if-else 1. คำสั่ง if-else while 2. คำสั่ง while for.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google