งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lab I-II Suphot Sawattiwong Lab 1.1: จงหา Output ของ Console.Write("x = {0} y = {1}",123,456); Console.Write ("123456789"); Console.Write.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lab I-II Suphot Sawattiwong Lab 1.1: จงหา Output ของ Console.Write("x = {0} y = {1}",123,456); Console.Write ("123456789"); Console.Write."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab I-II Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com

2 Lab 1.1: จงหา Output ของ Console.Write("x = {0} y = {1}",123,456); Console.Write ("123456789"); Console.Write ("{0,9}",123); Console.Write ("123456789"); Console.Write ("{0,-9}",123); Console.Write ("123456789123456789"); Console.Write ("{0,-9}{0,9}", 123,456); Console.ReadLine();

3 Lab 1.2 • ให้รับค่าชื่อนามสกุลทาง keyboard และนำมา แสดงค่าดังนี้ Enter Name: Enter Surname: Hello + !!!

4 Lab 1.3 • จงรับค่าคะแนนผ่านทาง keyboard และนำมาตัด เกรดตามเงื่อนไขดังนี้ – หากคะแนนมากกว่าเท่ากับ 80 ได้ A – หากคะแนนอยู่ในช่วง 70-79 ได้ B – หากคะแนนอยู่ในช่วง 60-69 ได้ C – หากคะแนนอยู่ในช่วง 50-59 ได้ D – หากคะแนนน้อยกว่า 50 ได้ F

5 Lab 2.1 • จงรับค่าผ่านทาง Keyboard ทั้งชื่อ และ นามสกุล จากนั้นให้ทำการรับค่าคะแนน จำนวน 10 วิชา และหาค่า GPA

6 Lab 2.2 • จงใช้ Loop ทั้ง 3 แบบ (for, while, และ do while) แสดงรูปนี้ขึ้นมา โดยพิมพ์แค่ “*” *****

7 Lab 2.3 • จงใช้ Loop ทั้ง 3 แบบ (for, while, และ do while) แสดงรูปนี้ขึ้นมา โดยพิมพ์แค่ เป็นตัวเลข โดยจำนวนตัวเลขรับค่าผ่านทาง keyboard จาก ตัวอย่าง รับค่า keyboard เป็นเลข 5 เข้ามา 12345

8 Lab 2.4 • จงใช้ Loop ทั้ง 3 แบบ (for, while, และ do while) แสดงรูปนี้ขึ้นมา โดยพิมพ์แค่ “*” โดย รับค่าจำนวน Loop ผ่านทาง Keyboard จาก ตัวอย่างรับค่าเป็นเลข 5 * ** *** **** *****

9 Lab 2.5 • จงใช้ Loop ทั้ง 3 แบบ (for, while, และ do while) แสดงรูปนี้ขึ้นมา โดยพิมพ์แค่ “*” โดย รับค่าจำนวน Loop ผ่านทาง Keyboard จาก ตัวอย่างรับค่าเป็นเลข 5 * ** *** **** *****


ดาวน์โหลด ppt Lab I-II Suphot Sawattiwong Lab 1.1: จงหา Output ของ Console.Write("x = {0} y = {1}",123,456); Console.Write ("123456789"); Console.Write.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google