งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างควบคุม • 1. โครงสร้างควบคุมแบบวนทางเลือก 1.1 คำสั่ง if • 2. โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ 2.1 คำสั่ง while 2.2 คำสั่ง do… while 2.3 คำสั่ง for

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างควบคุม • 1. โครงสร้างควบคุมแบบวนทางเลือก 1.1 คำสั่ง if • 2. โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ 2.1 คำสั่ง while 2.2 คำสั่ง do… while 2.3 คำสั่ง for"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างควบคุม • 1. โครงสร้างควบคุมแบบวนทางเลือก 1.1 คำสั่ง if • 2. โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ 2.1 คำสั่ง while 2.2 คำสั่ง do… while 2.3 คำสั่ง for http://itd.htc.ac.th/st_it50/it5016/nidz/Web_C/unit7.html

2 โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ

3 คำสั่งวนลูป ความหมายของลูป (loop) ลูป (loop) ในที่นี้มีความหมายว่า การวนซ้ำ ซึ่งการวนซ้ำในทาง ภาษาคอมพิวเตอร์ คือ การทำคำสั่งหรือชุดคำสั่ง นั้นซ้ำกันหลายๆครั้ง

4

5

6 • Pre-test Loop การกระทำ การกำหนดค่า 1 จำนวนครั้งในการตรวจสอบ n+1 จำนวนครั้งในการทำคำสั่ง n จำนวนครั้งในการปรับปรุง n จำนวนครั้งที่น้อยที่สุดในการวน 0 • Post-Test loop การกระทำ การกำหนดค่า 1 จำนวนครั้งในการตรวจสอบ n จำนวนครั้งในการทำคำสั่ง n จำนวนครั้งในการปรับปรุง n จำนวนครั้งที่น้อยที่สุดในการวน 1 • n คือ จำนวนของการวนซ้ำ

7 คำสั่ง while • คำสั่ง while จะใช้เงื่อนไขเป็นตัว ควบคุมลูป ลูป while นี้จะเป็นลูปแบบ pre- test loop ซึ่งจะทำการตรวจสอบเงื่อนไข ก่อนที่จะไปทำคำสั่งในลูป ผังการทำงานและชุดคำสั่งเบื้องต้นของ while

8

9

10

11

12

13

14

15 while(a<=10) { printf(“ a= %d \n”,a); a = a+1; } int main() { int a; a = 1; printf(“End of job”); }

16

17 while (a>b) { b=b+1; a=a-1; printf(“a= %d”,a); printf(“b= %d”,b); } scanf(“%d”,&a); scanf(“%d”,&b); printf(“End of job”);

18

19 while(count<=5) { scanf (“%d”,&data); sum = sum+data; count = count+1; } average=sum/5; printf(“%.2f”,average); int count = 1,sum=0; float average;

20

21

22 จากผังงาน ให้แก้ไข และเขียนโปรแกรม เพิ่มเติม โดยให้ แสดงผลว่ามีเลขคี่และ เลขคู่อย่างละกี่จำนวน

23

24

25 สรุป คำสั่ง while ต้องมีอย่างน้อย 3 ส่วนคือ 1 ส่วนกำหนดค่า 2 ส่วนเงื่อนไข 3. ส่วนปรับเปลี่ยนค่า

26 แบบฝึกหัด •1. จงเขียนผังงานและโปรแกรม รับค่า จำนวนเต็ม 1 จำนวน แล้วแสดงผลเป็น สูตรคูณ ( โดย ใช้ pre-test loop ) ตัวอย่าง Enter number : 5 5 * 1 = 5 5 * 2 = 10 5 * 3 = 15 : 5*12 = 60 End of job…. Thanks.

27 แบบฝึกหัด • 2. จากข้อ 1 กำหนดให้รับเฉพาะค่า 2-12 เท่านั้น ( ถ้าไม่ใช้ 2-12 ต้องรับเลขใหม่ ตัวอย่าง Enter number : 15 Enter number : 5 5 * 1 = 5 5 * 2 = 10 5 * 3 = 15 : 5*12 = 60 End of job…. thanks.

28 แบบฝึกหัด • 3. จงเขียนผังงานและโปรแกรมแสดงการหา ผลบวกของเลข 1 ถึง 100 ออกมาบนจอภาพ • 4. จงเขียนโปรแกรมเปลี่ยนค่าองศาเซลเซียส ให้เป็นองศาฟาเรนไฮท์ จาก 0 ถึง 20 องศา โดยให้เพิ่มค่าองศาเซลเซียสขึ้นครั้งละ 1 ให้ แสดงเป็นค่าองศาเซลเซียสและองศาพาเรน ไฮท์ ทุกครั้ง ดังนี้ CelsiusFahrenheit 032.00 133.00 235.00 337.40 ( แสดงถึง 20 68.00)

29 คำสั่ง do…while • เป็นลูปแบบ Post-Test Loop ซึ่งลูปแบบนี้ จะมีคำสั่งก่อนที่จะไปทำการตรวจสอบตัว ควบคุมลูป

30

31

32

33

34

35

36

37 แบบฝึกหัด •1. จงเขียนผังงานและโปรแกรม รับค่า จำนวนเต็ม 1 จำนวน แล้วแสดงผลเป็น สูตรคูณ ( โดย ใช้ post-test loop ) ตัวอย่าง Enter number : 5 5 * 1 = 5 5 * 2 = 10 5 * 3 = 15 : 5*12 = 60 End of job…. Thanks.

38 แบบฝึกหัด • 2. จากข้อ 1 กำหนดให้รับเฉพาะค่า 2-12 เท่านั้น ( ถ้าไม่ใช้ 2-12 ต้องรับเลขใหม่ ตัวอย่าง Enter number : 15 Enter number : 5 5 * 1 = 5 5 * 2 = 10 5 * 3 = 15 : 5*12 = 60 End of job…. Thanks.

39 แบบฝึกหัด • 3. จากข้อ 1 กำหนดให้รับค่าเฉพาะเลข 2-12 เท่านั้น ( ถ้าไม่ใช้ 2-12 ต้องรับเลขใหม่ และ โปรแกรมจะจบการทำงานเมื่อ รับค่า ศูนย์ ตัวอย่าง Enter number : 15 Enter number : 5 พิมพ์สูตรคูณของ 5 Enter number : 10 พิมพ์สูตรคูณของ 10 Enter number : 0 End of job…. thanks.


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างควบคุม • 1. โครงสร้างควบคุมแบบวนทางเลือก 1.1 คำสั่ง if • 2. โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ 2.1 คำสั่ง while 2.2 คำสั่ง do… while 2.3 คำสั่ง for

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google