งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 คำสั่งเพื่อการกำหนด เงื่อนไข. ฟังก์ชัน if ( เงื่อนไข ทางเลือกเดียว ) If ( เงื่อนไขที่ต้องการ ตรวจสอบ ) { ประโยคคำสั่ง }

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 คำสั่งเพื่อการกำหนด เงื่อนไข. ฟังก์ชัน if ( เงื่อนไข ทางเลือกเดียว ) If ( เงื่อนไขที่ต้องการ ตรวจสอบ ) { ประโยคคำสั่ง }"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 คำสั่งเพื่อการกำหนด เงื่อนไข

2 ฟังก์ชัน if ( เงื่อนไข ทางเลือกเดียว ) If ( เงื่อนไขที่ต้องการ ตรวจสอบ ) { ประโยคคำสั่ง }

3 start เงื่อนไข ประโยคคำสั่ง stop No Yes

4 ฟังก์ชัน if…else ( เงื่อนไขสอง ทางเลือก ) If ( เงื่อนไขที่ต้องการตรวจสอบ ) { ประโยคคำสั่ง } else { ประโยคคำสั่ง }

5 start เงื่อนไข ประโยคคำสั่งที่เป็นจริง stop No Yes ประโยคคำสั่งที่เป็นเท็จ

6 ฟังก์ชัน if-else-if ( เงื่อนไขหลาย ทางเลือก ) If ( เงื่อนไขที่ 1) { ประโยคคำสั่ง } else if( เงื่อนไขที่ 2) { ประโยคคำสั่ง } else { ประโยคคำสั่ง }

7 start เงื่อนไข 1 ประโยคคำสั่งที่เป็นจริง stop Yes เงื่อนไข 2 ประโยคคำสั่งที่เป็นจริง Yes No ประโยคคำสั่งที่เป็นเท็จ

8 ฟังก์ชัน switch ( ทางเลือกหลาย ทาง ) switch (variable) { case n1: statement; break; case nn: statement; break; default: statement; break; }

9 start case n1 ประโยคคำสั่งที่เป็นจริง stop Yes case n 2 ประโยคคำสั่งที่เป็นจริง Yes No ประโยคคำสั่งของ default switch

10 #include void main(void) { int a,b,c; clrscr(); printf("\n Input A ");scanf("%d",&a); printf("\n Input B ");scanf("%d",&b); if(a>b) { c=a-b; } else if(a==b) { c=a*b; } else { c=a+b; } printf("\n Answer : %d",c); getch(); }


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 คำสั่งเพื่อการกำหนด เงื่อนไข. ฟังก์ชัน if ( เงื่อนไข ทางเลือกเดียว ) If ( เงื่อนไขที่ต้องการ ตรวจสอบ ) { ประโยคคำสั่ง }

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google