งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WEEK 15 C PROGRAMMING 1. การตรวจสอบเงื่อนไข (IF) BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 2) 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WEEK 15 C PROGRAMMING 1. การตรวจสอบเงื่อนไข (IF) BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 2) 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WEEK 15 C PROGRAMMING 1

2 การตรวจสอบเงื่อนไข (IF) BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 2) 2

3 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 2) 3 ตัวดำเนินการกระบวนการ == เท่ากับ != ไม่เท่ากับ <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ >= มากกว่าหรือเท่ากับ > มากกว่า < น้อยกว่า

4 การตรวจสอบเงื่อนไข 1. การตรวจสอบเงื่อนไขแบบ ทางเลือกเดียว 2. การตรวจสอบเงื่อนไขแบบสอง ทางเลือก 3. การตรวจสอบเงื่อนไขแบบ หลายทางเลือก BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 2) 4

5 การตรวจสอบเงื่อนไขแบบทางเลือกเดียว 5 ถ้าโปรแกรมตรวจสอบ เงื่อนไขว่าเป็นจริง ก็จะทำ ตามประโยคคำสั่ง statement ที่ตามหลัง แต่ถ้าเงื่อนไขเป็น เท็จก็จะจบการทำงานของ โปรแกรม รูปแบบ {... if(condition) statement 1; }

6 if(condition) { Statement; } 6 การตรวจสอบเงื่อนไขแบบทางเลือกเดียว = 1 Statement ประโยคคำสั่ง (Statement)

7 7 การตรวจสอบเงื่อนไขแบบสองทางเลือก ถ้าโปรแกรมตรวจสอบ เงื่อนไขว่าเป็นจริงก็จะทำตาม ประโยคคำสั่ง statement ที่ ตามหลัง แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็ จะทำตามประโยคคำสั่งใน Statement ถัดไป

8 การตรวจสอบเงื่อนไขแบบสองทางเลือก if(Conditio n) Statement 1; Statement 2; เงื่อนไข เป็นจริง เงื่อนไข เป็นเท็จ ทำตาม คำสั่ง ข้าม

9 9 การตรวจสอบเงื่อนไขแบบหลายทางเลือก

10 เมื่อโปรแกรมทำงาน โปรแกรมจะ ตรวจสอบเงื่อนไขแรกว่าเป็นจริงหรือไม่ ถ้าเป็นจริงให้ทำตามคำสั่ง Statement 1 ที่ตามหลังหนึ่ง Statement แต่ถ้าหาก เงื่อนไขเป็นเท็จ โปรแกรมก็จะไป ตรวจสอบเงื่อนไขต่อไปว่าเป็นจริงหรือไม่ ถ้าเป็นจริงให้ทำตามคำสั่ง Statement 2 ที่ตามหลังหนึ่ง Statement ทำแบบนี้ซ้ำ กันจนถึงเงื่อนไขสุดท้าย ถ้าหากเงื่อนไข ทั้งหมดเป็นเท็จ โปรแกรมก็จะทำตาม คำสั่งของ Statement 5 ซึ่งเป็น Statement ถัดไปจนจบการทำงานของ โปรแกรม BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 2) 10 การตรวจสอบเงื่อนไขแบบหลายทางเลือก

11 โปรแกรมที่ใช้การตรวจสอบเงื่อนไข (IF) #include void main() { int num; clrscr(); num = 15; if (num>=10) printf(“Num >= 10”); printf(“Num<10”); printf(“Thank you”); getch(); } 11

12 ใบงานสัปดาห์ที่ 15 ให้นักเรียนออกแบบโปแกรมตัดเกรด โดยใช้ฟังก์ชัน if ตรวจสอบค่าตัวแปร point โดยเกรดที่ได้จะมีด้วยกัน 5 เกรดคือ A B C D และ F โดยที่ A จะอยู่ช่วงคะแนน 80-100 B จะอยู่ช่วงคะแนน 70-79 C จะอยู่ช่วงคะแนน 60-69 D จะอยู่ช่วงคะแนน 50-59 F จะอยู่ช่วงคะแนน 0-49 BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 2) 12

13 END BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 2) 13


ดาวน์โหลด ppt WEEK 15 C PROGRAMMING 1. การตรวจสอบเงื่อนไข (IF) BC322 : Computer Programming ( ครั้งที่ 2) 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google