งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข  อความ คำสั่งควบคุม แบงเปนกลุมใหญ ๆ ได 2 กลุม คือ 1. ขอความสั่งทำซ้ำ (loop statements) 2. ขอความสั่งมีเงื่อนไข (conditional statements)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข  อความ คำสั่งควบคุม แบงเปนกลุมใหญ ๆ ได 2 กลุม คือ 1. ขอความสั่งทำซ้ำ (loop statements) 2. ขอความสั่งมีเงื่อนไข (conditional statements)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข  อความ คำสั่งควบคุม แบงเปนกลุมใหญ ๆ ได 2 กลุม คือ 1. ขอความสั่งทำซ้ำ (loop statements) 2. ขอความสั่งมีเงื่อนไข (conditional statements)

2 ข  อความสั่งมีเงื่อนไข ขอความสั่งมี เงื่อนไข ไดแก  if  if / else  switch/case

3 คำสั่ง if ทางเลือกเดียว if ( เงื่อนไข ) { /* จะมีหรือไม่ มีก็ได้ */ คำสั่งที่ 1 ; คำสั่งที่ 2 ; คำสั่งที่ 3 ;........; } /* จะมีหรือไม่มีก็ ได้ */

4 เครื่องหมายเปรียบเทียบ  > มากกวา >= มากกวาหรือ เทากับ  < นอยกวา <= นอยกวา หรือเทากับ  == เทากัน != ไมเทากัน  && AND ( และ ): : OR ( หรือ )  ! NOT

5 Ex1. โปรแกรมรับขอมูลเปนเลข 2 จํานวน แลวนํามาเปรียบเทียบ กัน พิมพผลการเปรียบเทียบ แจงใหผูใชทราบ

6 ข  อความสั่ง if/else แบบ 2 ทางเลือก If ( เงื่อนไข ) { ข  อความสั่ง ; /* ทํ าเมื่อเงื่อนไขเป  นจริง */......... ; } else { ข  อความสั่ง ; /* ทํ าเมื่อเงื่อนไขเป  นเท็จ */.......... ; }

7 ตัวอย  าง

8 ข  อความสั่ง if/else แบบซ  อนกัน (nested if) If ( เงื่อนไข 1) { ข  อความสั่ง ; /* ทํ าเมื่อเงื่อนไข 1 เป  นจริง */ ข  อความสั่ง ;......... ; } else /* ทํ าเมื่อเงื่อนไข 1 เป  นเท็จ */ if ( เงื่อนไข 2) { ข  อความสั่ง ; /* ทํ าเมื่อเงื่อนไข 2 เป  นจริง */ ข  อความสั่ง ;......... ; } else { ข  อความสั่ง ; /* ทํ าเมื่อเงื่อนไข 2 เป  นเท็จ */ ข  อความสั่ง ;..........; }

9 ตัวอย  าง เป็นตัวอย  างที่นํามาจากตัวอย  างที่ 5.15 โดย แสดงการใช  ข  อความสั่ง if/else ซ  อนกันแทน แบบเดิม ดังนี้ ( ตัวอย่าง 5.17 หน้า 20)

10 ตัวอย  าง โปรแกรมการตัดเกรด แสดงการใช  ข  อความสั่ง if/else ซ  อนกันหลายชั้น เกณฑ  การตัดเกรด 90 – 100 = A 75 - 89 = B 60 - 74 = C 50 - 59 = D 0 - 49 = E ( ตัวอย่าง 5.18 หน้า 21)

11 ข  อความสั่ง Switch/case/bread/default เป  นข  อความสั่งประเภทที่มีการ ตรวจสอบค  าของนิพจน  หรือค  าของตัวแปรที่ รับมาว  าสอดคล  องกับกรณีใดก็จะปฏิบัติงาน ตามกรณีนั้น แล  วออกจากวงวน เมื่อพบคําสั่ง break เพื่อทําตาม ข  อความสั่งที่มีต  อจากวงวนนั้น จนกว  าจะจบโปรแกรม

12 รูปแบบ Switch/Case switch ( นิพจน  หรือ ตัวแปร๗ { case ( ค  าของนิพจน  หรือตัวแปร ค  าที่ 1) : ข  อความสั่ง 1; ข  อความสั่ง 2;...........; break; case ( ค  าของนิพจน  หรือตัวแปร ค  าที่ 2) : ข  อความสั่ง 1; ข  อความสั่ง 2;.......... ; break;. default : ข  อความสั่ง ; }

13 ตัวอย  าง โปรแกรมที่ใช  ตัวแปร ch เป  นตัวรับข  อมูล และนําค  าของ ch ไปตรวจสอบว  าตรงกับ กรณี (case) ใดก็ปฏิบัติตามข  อความสั่ง กรณี นั้น (( ตัวอย่าง 5.19 หน้า 24)

14 ข  อความสั่งทำซ้ำ ขอความสั่งทำซ้ำที่ใชงานใน ภาษาซี ไดแก 1. ขอความสั่ง while 2. ขอความสั่ง do/while 3. ขอความสั่ง for

15 คำสั่ง while ใชสั่งใหทํางาน วนจนกวาเงื่อนไข ที่กําหนดจะเป นเท็จจึงจะหยุดกา รวน while ( เงื่อนไข ) { คำสั่งที่ 1 ; คำสั่งที่ 2 ; คำสั่งที่ 3 ;................;................. ; } รูปแบบ

16 ทิศทางการทำงานของ while รูปแสดงการทำงาน Statement ของ while Condition เท็จ จริง

17 ตัวอย  างโปรแกรม #include int i= 1 ; main ( ) { while(i<= 5 ) { printf(“COMPUTER\n”); i++ ; } printf (“End of loop.\n”); }

18 ตัวอย  างโปรแกรมพิมพ  สูตรคูณ #include int i=1; main ( ) { while (i<=12) { printf (“ 25x %d = %3d\n”,I,I*25); I++ ; } printf (“End of loop.\n”); }

19 ข  อความสั่ง do/while ข  อความสั่งวงวนแบบนี้จะเริ่มทําตามข  อความสั่งในบล็อกก  อน 1 รอบแล  วจะ ตรวจสอบเงื่อนไขของข  อความสั่ง while ถ  าเป  น จริงก็วนกลัยไปทําตามข  อความสั่งทั้งหมดใน บล็อก แล  วตรวจสอบเงื่อนไขอีก ถ  าเป  นเท็จ ก็จะเลิกการทําซํ้า แล  วข  ามไปทําตาม ข้อความสั่งที่เหลือในโปรแกรมต  อไปจนจบ

20 รูปแบบของคำสั่ง do/while do { ข  อความสั่งที่ 1 ; ข  อความสั่งที่ 2 ; ข  อความสั่งที่ 3 ง..........; } while ( เงื่อนไข );

21 ทิศทางการทำงานของ do/while รูปแสดงการทำงาน Statement ของ while Condition เท็จ จริง

22 ตัวอย  างโปรแกรม #include int i=1; main ( ) { do { printf(“COMPUTER\n”); I ++; } while (i<=5); printf (“End of loop.\n”); }

23 ตัวอย  างโปรแกรมพิมพ  สูตรคูณ main ( ) { int i=1; do { printf (“ 25 x %2d = %3d\n”,i,i*25); i++ ; } while (i<=10); printf (“End of loop.\n”); }

24 ข  อความสั่ง for ขั้นตอนการทำงานของ for 1. กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร 2. กำหนดเงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบ 3. ปฏิบัติตามเงื่อนไข 3.1 ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำตามคำสั่ง ภายใน Loop for 3.2 ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้ออกจาก Loop for 4. เพิ่ม / ลด ค่าของตัวแปร 5. ย้อนกลับไปทำที่ข้อ 3

25 รูปแบบของ for for ( ค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไขที่ใช้ตรวจสอบ ; การ เพิ่ม / ลดค่าตัวแปร ) { statement1; statement2; statement3; ………………; }

26 ทิศทางการทำงานของ for กำหนดค่าเริ่มต้น Condition ทำงานตามคำสั่งของ for เปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร จริง เท็จ

27 ตัวอย  างโปรแกรม main ( ) { int i: for (i=1;i<=5;i++) printf(“COMPUTER\n”); printf(“End of loop.\n”); printf(“ i = %d\n”,i); }

28 ตัวอย  างโปรแกรม for ที่มี 2 ข  อความสั่งขึ้นไป main ( ) { int i; for(i=1;i<=5;i++) { printf (“COMPUTER\n”); printf(“ i = %d\n”,i); } printf (“End of loop.\n”); printf (“ i = %d\n”,i); }

29 ตัวอย่างโปรแกรม main ( ) { int i: for (i=5;i>0;i --) printf (”COMPUTER\n”); printf (“End of loop.\n”); }

30 การกําหนดตัวแปรที่มีการเปลี่ยนค  าไว  มากกว  า 1 ตัว ในภาษาซีมีวิธีกําหนดตัวแปรไว  ใน เงื่อนไขได  มากกว  า 1 ตัว โดยใช , คั่นตัวแปร ไว  แต  การกําหนดตัวแปรควบคุมในเงื่อนไข จะต  องใช  ตัวแปรตัวเดียวเท  านั้น

31 ตัวอย  างกําหนดตัวแปร 2 ตัวไว  ใน วงเล็กหลัง for main ( ) { int i,j; for (i=1, j=10;i<=5;i++,j+=10) printf (“%d x%d = %d\n”,i,j,i*j); printf (“End of loop.”)’ }

32 ตัวอย  างกําหนดตัวแปร 3 ตัวไว  ใน วงเล็กหลัง for main ( ) { int i,j,k; for iI=1,j=10,k=100;i<=5;i++,j+=10,k- =30) printf (“%d x %2d x %4d = %6d\n”,i,j,k,i*j*k); printf (“End of loop.\n”); }

33 แบบฝึกหัด 1. จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขที่ ผู้ใช้กรอกเข้ามาในโปรแกรมจำนวน 10 ตัว โดย แสดงผลการหาค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ 2. จงเขียนโปรแกรมคำนวณค่าอาหารที่ลูกค้าสั่ง ทั้งหมด โดยภายร้านมีรายการอาหารดังนี้ - Pizza150.- - Hamburger50.- - Sandwich25.- โปรแกรมจะต้องวนรับรายการสั่งซื้อจาก ลูกค้า (1-3) จนกว่าจะครบตามที่ลูกค้า ต้องการโปรแกรมจึงจะทำการคิดเงินรวม ออกมาให้


ดาวน์โหลด ppt ข  อความ คำสั่งควบคุม แบงเปนกลุมใหญ ๆ ได 2 กลุม คือ 1. ขอความสั่งทำซ้ำ (loop statements) 2. ขอความสั่งมีเงื่อนไข (conditional statements)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google