งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่ง Repeat...Until คำสั่งควบคุมให้ทำงานซ้ำ โดยขึ้นกับเงื่อนไข โดยจะเข้าไปทำงานซ้ำ ในวงรอบจนกระทั่งเงื่อนไขที่ทดสอบเป็นจริง จึงจะออกจากวงรอบไปทำคำสั่งถัดไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่ง Repeat...Until คำสั่งควบคุมให้ทำงานซ้ำ โดยขึ้นกับเงื่อนไข โดยจะเข้าไปทำงานซ้ำ ในวงรอบจนกระทั่งเงื่อนไขที่ทดสอบเป็นจริง จึงจะออกจากวงรอบไปทำคำสั่งถัดไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่ง Repeat...Until คำสั่งควบคุมให้ทำงานซ้ำ โดยขึ้นกับเงื่อนไข โดยจะเข้าไปทำงานซ้ำ ในวงรอบจนกระทั่งเงื่อนไขที่ทดสอบเป็นจริง จึงจะออกจากวงรอบไปทำคำสั่งถัดไป

2 รูปแบบคำสั่ง Repeat Statement1; Statement2; : StatementN; Until เงื่อนไข ;

3 PROGRAM REPEAT_1; Uses wincrt; VAR I : INTEGER; BEGIN I := 1; WRITELN(‘ ตัวเลข 1- 10’); REPEAT WRITELN(I); I := I + 1; UNTIL I > 10; WRITELN(‘ จบการทำงาน ’); END.

4 PROGRAM REPEAT_2; Uses Wincrt; VAR I : INTEGER; BEGIN I := 2551; REPEAT WRITE(‘ พ. ศ.’); WRITE(I); I := I + 1; UNTIL I > 2560; WRITELN; END.

5 PROGRAM REPEAT_YN; Uses wincrt; VAR I : INTEGER; ch : char; BEGIN REPEAT WRITE(‘input number’); readLn(i); I := I * 2; WriteLn(‘Result is ‘,i); Write(‘Do you want to continue Y/N’);Readln(ch); UNTIL (ch = ‘n’) or (ch = ‘N’); END.

6 ความแตกต่างของ REPEAT กับ WHILE คำสั่ง While ต้องทดสอบเงื่อนไขก่อน เข้าวงรอบ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะไม่เข้า วงรอบเลยถ้าทดสอบเงื่อนไขครั้งแรก เป็นเท็จ แต่คำสั่ง REPEAT อย่างน้อย จะต้องเข้าวงรอบหนึ่งครั้งแล้วจึงทดสอบ เงื่อนไข คำสั่ง While จะทำซ้ำตราบที่การทดสอบ เป็นจริง แต่ REPEAT จะยังคงทำซ้ำไป เรื่อย ๆ ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ จนกระทั่ง เงื่อนไขที่ทดสอบเป็นจริงจึงหยุดการ ทำซ้ำ

7 แบบฝึกหัด ใช้คำสั่ง Repeat..until 1. เขียนโปรแกรมแสดงข้อความใดก็ได้โดยใช้ คำสั่ง Repeat...Until และมีการสอบถามผู้ใช้ ว่าต้องการหยุดการทำงานหรือไม่ถ้าผู้ใช้ตอบ N จะหยุดการทำงาน 2. แสดงตัวเลข 100-50 โดยให้แสดงตัวเลข ดังกล่าวและให้ลดจำนวนลงครั้งละ 5 3. แสดงจำนวนเลข 1 ถึงจำนวนใดก็ได้ตามที่ ผู้ใช้ป้อน 4. ให้ผู้ใช้ป้อนเลขเริ่มต้นและเลขสุดท้ายที่ ต้องการ และโปรแกรมจะหยุดการทำงานก็ ต่อเมื่อจำนวนแรกที่ผู้ใช้ป้อนเท่ากับจำนวน สุดท้าย 5. ให้แสดงพศ. ที่นักศึกษาเกิดจนถึงปัจจุบันและ ให้นับจำนวนว่าอายุกี่ปี


ดาวน์โหลด ppt คำสั่ง Repeat...Until คำสั่งควบคุมให้ทำงานซ้ำ โดยขึ้นกับเงื่อนไข โดยจะเข้าไปทำงานซ้ำ ในวงรอบจนกระทั่งเงื่อนไขที่ทดสอบเป็นจริง จึงจะออกจากวงรอบไปทำคำสั่งถัดไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google