งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Professional Home Page :PHP Php เงื่อนไข และ การวนซ้ำ Professional Home Page :PHP เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Professional Home Page :PHP Php เงื่อนไข และ การวนซ้ำ Professional Home Page :PHP เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Professional Home Page :PHP Php เงื่อนไข และ การวนซ้ำ Professional Home Page :PHP เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร

2 เครื่องหมายเปรียบเทียบ เครื่องหมายความหมาย > มากกว่า < น้อยกว่า >= มากกว่าหรือเท่ากับ <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ == เท่ากับ != ไม่เท่ากับ ! ตรงข้ามหรือ Inverse

3 Decission : if  การตัดสินใจเลือกทำหรือไม่ทำคำสั่งภายใต้เงื่อนไข PHP จะทำงาน คำสั่งนั้นเมื่อผลการทดสอบเงื่อนไงเป็นจริง  รูปแบบ if ( expr เงื่อนไข ) { คำสั่ง; }  ตัวอย่าง if ($a > $b) Echo “a มากกว่า b”; if ($b < $c) { $c = $b – 5; $b = $c *2; }

4 Decission : if … else  ทำคำสั่งที่ 1 เมื่อผลการทดสอบเงื่อนไขเป็นจริงหรือทำ คำสั่งที่ 2 เมื่อผลการทดสอบเงื่อนไขเป็นเท็จ  รูปแบบ If ( เงื่อนไข )  คำสั่งที่ 1; Else  คำสั่งที่ 2;  เช่น $username = “promlert”; if ($username == “Admin”) Echo “ยินดีต้อนรับ Administrator”; else Echo “ยินดีต้อนรับ User”;

5 Decision : nested if  การใช้เงื่อนไขแบบซ้อน สามารถเป็นไปได้หลายกรณี แต่ในหนึ่งครั้งจะเป็นไม่ได้เพียงกรณีเดียวเท่านั้น กล่าวคือเมื่อ php ทำการทดสอบเงื่อนไขเป็นจริงแล้ว php จะไม่ทดสอบเงื่อนไขอื่นๆ ใน nested if อีกต่อไป  รูปแบบ If (เงื่อนไข) คำสั่ง 1; Else if ( เงื่อนไข ) คำสั่ง 2; Else if (เงื่อนไข ) คำสั่ง 3; Else คำสั่ง 4;

6 ตัวอย่าง if.. If01.php nested if example = 80) { echo "Your grade is A "; echo " Very Good "; } else if ($score >= 70) echo "Your grade is B "; else if ($score >= 60) echo "Your grade is C "; else if ($score >= 50) echo "Your grade is D "; else { echo "Your grade is E "; echo " Oh my god "; } ?> เรียก http://localhost/if01.php?score=75

7 ตัวอย่าง if … if02.php nested if example with form input score : = 80) { echo "Your grade is A "; echo " Very Good "; } else if ($score >= 70) echo "Your grade is B "; else if ($score >= 60) echo "Your grade is C "; else if ($score >= 50) echo "Your grade is D "; else { echo "Your grade is E "; echo " Oh my god "; } ?>

8 Decision : Switch  สำหรับทดสอบเงื่อนไขแบบเลือกกระทำโดยที่ ตัวแปรสำหรับทดสอบนั้นมีลำดับของค่าอย่าง ต่อเนื่อง เช่น 1, 2, 3, …, n อย่างใดอย่าง หนึ่ง  เงื่อนไขต้องเป็นจำนวนหรือค่าอื่นที่มีลำดับ ก่อนหลัง  รูปแบบ switch ( ตัวแปร ) { case ( ค่าตัวแปร ) : คำสั่ง 1; break; case ( ค่าตัวแปร ) : คำสั่ง 2; break; case ( ค่าตัวแปร ) : คำสั่ง 3; break; }  Break สำหรับการบังคับให้ php หยุดการ ตรวจสอบ case ถัดไป

9 ตัวอย่าง switch Menu of Fruit 1. Apple 2. Peach 3. Banana 4. Oragne Enter menu

10 แบบฝึกหัด  จงเขียนโปรแกรม php แสดงผลเดือนเป็น ภาษาไทยโดยให้ php ตรวจจับวันที่ของเครื่อง แล้วแสดงออกมาทางจอภาพ  วันที่... เดือน... พ. ศ....  Function ที่เกี่ยวข้อง $d = date(“d”); $m = date(“m”); $y = date(“Y”); พ. ศ. = ค. ศ. + 543;

11 การวนซ้ำ (Loop)  เป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการทำงานแบบวนซ้ำ เนื่องจากมีกลุ่มคำสั่งบางกลุ่มต้องทำงานซ้ำ หลายครั้ง  เพื่อป้องกันการทำงานแบบไม่รู้จบ ควรตรวจสอบ เงื่อนไขการทำซ้ำ  การวนซ้ำสามารถทำซ้อนกันหลายชั้นได้  กลุ่มคำสั่งทำซ้ำ while do … while for … foreach

12 While  รูปแบบ while ( เงื่อนไขการทำซ้ำ ) { คำสั่ง 1; คำสั่ง 2; }  คำสั่งทำซ้ำโดยทำสั่งภายใต้เครื่องหมาย { } จะ ถูกทำก็ต่อเมื่อผลการทดสอบเงื่อนไขในวงเล็บ หลัง while เป็นจริง คำสั่งวนซ้ำแบบนี้จึงอาจมี จำนวนรอบการทำงานเป็น 0

13 ตัวอย่าง  while01.php

14 ตัวอย่าง  While02.php when i is odd color is Green when i is even color is Red

15 คำสั่ง do …. While ( )  รูปแบบ do คำสั่ง 1; คำสั่ง 2; while ( เงื่อนไข )  โปรแกรมคำสั่งหลัง do จะถูกทำงานก่อนจน หมด เมื่อถึง while ก็จะตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า เงื่อนไขเป็นจริง ก็จะกลับไปทำซ้ำตั้งแต่ do มา ใหม่แต่ถ้าเป็นเท็จก็จะยกเลิกการทำงานออกจาก loop  การวนรอบจะเกิดขึ้นอย่างน้อย 1 รอบเสมอ

16 ตัวอย่าง  Dowhile01.php Factorial Please enter number to find factorial 1); echo $fac; ?>

17 For loop  รูปแบบ for ( ตัวแปรเริ่ม ค่าเริ่ม ; เงื่อนไข ; การเพิ่มค่า ) { คำสั่ง 1; คำสั่ง 2; }  มีจำนวนรอบการทำงานคงที่  ตัวใช้ตัวแปรจำนวนเต็มสำหรับคุมรอบการทำงาน โดย การกำหนดค่าแรกและค่าสุดท้าย การบวกเพิ่มค่า  ทุกๆ รอบตัวแปรคุมรอบจะมีการเปลี่ยนค่าอัตโนมัติ  เช่น for ( $i = 1;$i <= 10;$i++) echo $i;

18 ตัวอย่าง for Multiply table Please enter number to table


ดาวน์โหลด ppt Professional Home Page :PHP Php เงื่อนไข และ การวนซ้ำ Professional Home Page :PHP เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google