งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

C Programming Lecture no. 5 Control Statements. Department of Computer Science 310322 C Programming 2/32 คำสั่งในการควบคุม โปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "C Programming Lecture no. 5 Control Statements. Department of Computer Science 310322 C Programming 2/32 คำสั่งในการควบคุม โปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 C Programming Lecture no. 5 Control Statements

2 Department of Computer Science 310322 C Programming 2/32 คำสั่งในการควบคุม โปรแกรม

3 Department of Computer Science 310322 C Programming 3/32 คำสั่งเงื่อนไข if...else รูปแบบ if statement1; else statement2; condition = เงื่อนไขในการ ตัดสินใจ statement = คำสั่งหรือกลุ่ม คำสั่ง ตัวอย่าง if (score>80) printf ( “ Excellent ” ); else printf ( “ Good ” ); คำสั่ง if / else

4 Department of Computer Science 310322 C Programming 4/32 Flow Chart ของคำสั่งเงื่อนไข Flow Chart ของคำสั่งเงื่อนไข Condition Statement 1 Statement 2 Yes No

5 Department of Computer Science 310322 C Programming 5/32 รูปแบบ if statement1; else if statement2; else statement3; ตัวอย่าง if (score>80) printf ( “ Very Good ” ); else if (score>70) printf ( “ Good ” ); else printf ( “ Standard ” ); คำสั่ง if / else หลายทางเลือก คำสั่งเงื่อนไข if...else if

6 Department of Computer Science 310322 C Programming 6/32 รูปแบบ switch(variable) { case constant1: statement1; break; case constant2: statement2; break; } variable = ตัวแปร หรือ นิพจน์ constant = ค่าคงที่ชนิด int หรือ char ที่ เป็นตัวเลือกทำงาน คำสั่ง switch คำสั่งเงื่อนไข Switch

7 Department of Computer Science 310322 C Programming 7/32 Flow Chart ของคำสั่งแบบหลาย เงื่อนไข Condition 1 Condition 2 Condition 3 Statement 1 Statement 2 Statement 3 No Yes Statement 4

8 Department of Computer Science 310322 C Programming 8/32 รูปแบบ if statement1; else if statement2; else statement3; value = ค่าต้องการตรวจสอบเงื่อนไข operand = เครื่องหมายตรวจสอบทาง คณิตศาสตร์ logical operand = เครื่องหมาย ตรวจสอบทางตรรกะ การใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบกับเงื่อนไข การใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบใน คำสั่งเงื่อนไข

9 Department of Computer Science 310322 C Programming 9/32 ! Not >, < มากกว่า, น้อยกว่า >=, <= มากกว่าหรือเท่ากับ, น้อย กว่าหรือเท่ากับ = =, != เท่ากับ, ไม่เท่ากับ && And || Or เครื่องหมายเปรียบเทียบทางตรรกะ (Logical Operand) เครื่องหมายเปรียบเทียบที่ใช้ใน คำสั่งเงื่อนไข

10 Department of Computer Science 310322 C Programming 10/32 ตัวอย่าง if (score > 70) printf ( “ Grade B ” ); else ((score =60)) printf ( “ Grade C ” ); else printf ( “ Grade D ” ); การใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบกับเงื่อนไข คำสั่งเงื่อนไข

11 Department of Computer Science 310322 C Programming 11/32 คำสั่ง loop หรือ คำสั่งวนซ้ำ

12 Department of Computer Science 310322 C Programming 12/32 รูปแบบ for ( นิพจน์ที่ 1 ; นิพจน์ที่ 2 ; นิพจน์ที่ 3 ) { คำสั่งวนรอบ ; ……. } เป็นคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมให้มีการวนรอบคำสั่ง หลาย ๆ รอบ โดย นิพจน์ที 1 คือ การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรที่ ใช้ในการวนรอบ นิพจน์ที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบ ก่อนที่จะวนรอบ ถ้าเงื่อนไขของนิพจน์เป็นจริงจะมี การทำงาน ตามคำสั่งวนรอบ นิพจน์ที่ 3 เป็นคำสั่งในการกำหนดค่าที่จะ เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรอบ 1. คำสั่งลูป for

13 Department of Computer Science 310322 C Programming 13/32 รูปแบบ for ( initial; condition; increment (decrement) ) statement; initial = ส่วนกำหนดค่าเริ่มต้น condition = เงื่อนไขการตรวจสอบการทำซ้ำ increment (decrement) = นิพจน์ที่กำหนดการ เพิ่มค่าหรือลดค่าของตัวแปร statement = กลุ่มคำสั่งที่ต้องการทำซ้ำ คำสั่ง for คำสั่งทำซ้ำ for

14 Department of Computer Science 310322 C Programming 14/32 ตัวอย่าง for (i=1; i<10; i++) printf ( “ %d ”,i); หรือ for (i=10; i>=1; i--) printf ( “ %d ”,i); คำสั่งทำซ้ำ for

15 Department of Computer Science 310322 C Programming 15/32 Condition Statement Yes No Initial Increment (Decrement) Flow Chart ของคำสั่งทำซ้ำ for Flow Chart ของคำสั่งทำซ้ำ for

16 Department of Computer Science 310322 C Programming 16/32 รูปแบบ while ( นิพจน์เงื่อนไข ) { คำสั่งที่วนลูป ; ………… compound statements …………. } 2. คำสั่งลูป while

17 Department of Computer Science 310322 C Programming 17/32 รูปแบบ while (condition) statement; condition = เงื่อนไขการตรวจสอบการ ทำซ้ำ statement = กลุ่มคำสั่งที่ต้องการทำซ้ำ คำสั่ง while คำสั่งทำซ้ำ while

18 Department of Computer Science 310322 C Programming 18/32 ตัวอย่าง i=1; while ( i<10 ) { printf ( “ %d ”,i); i++; } คำสั่งทำซ้ำ while

19 Department of Computer Science 310322 C Programming 19/32 Condition Statement Yes No Initial Increment (Decrement) Flow Chart ของคำสั่งทำซ้ำ while

20 Department of Computer Science 310322 C Programming 20/32 รูปแบบ do statement; while ( นิพจน์เงื่อนไข ); เช่น num = 2; do { num++; printf(“Now no is %d\n”,num); } while (num == 10) 3. คำสั่งวนรอบแบบที่ตรวจสอบเงื่อนไขทีหลัง : do... while

21 Department of Computer Science 310322 C Programming 21/32 รูปแบบ do { statement; } while (condition); condition = เงื่อนไขการตรวจสอบการ ทำซ้ำ statement = กลุ่มคำสั่งที่ต้องการ ทำซ้ำ คำสั่ง do / while คำสั่งทำซ้ำ do...while

22 Department of Computer Science 310322 C Programming 22/32 ตัวอย่าง i=1; do { printf( “ %d ”,i); i++; } while ( i<10 ); คำสั่งทำซ้ำ do...while

23 Department of Computer Science 310322 C Programming 23/32 Flow Chart ของคำสั่งทำซ้ำ do...while Condition Statement Yes No Initial Increment (Decrement)

24 Department of Computer Science 310322 C Programming 24/32 คำสั่งควบคุมอื่น ๆ break,continue, goto และ labels

25 Department of Computer Science 310322 C Programming 25/32 คำสั่ง break ใช้เมื่อต้องการให้การทำงานสามารถ หลุดออกจากลูปและกระโดดไปยังคำสั่งที่ อยู่นอกลูปทันที โดยไม่ต้องตรวจสอบ เงื่อนไขใด ๆ คำสั่ง continue ใช้เมื่อต้องการให้การทำงานนั้น ย้อนกลับไปวนรอบใหม่อีกครั้ง ซึ่งมีลักษณะที่ตรงข้ามกับคำสั่ง break คำสั่ง break คำสั่ง continue

26 Department of Computer Science 310322 C Programming 26/32 รูปแบบ break; ตัวอย่าง for (i=1;i<10;i++) { if (i == 5 ) break; printf ( “ %d ”,i); } คำสั่ง break

27 Department of Computer Science 310322 C Programming 27/32 รูปแบบ continue; ตัวอย่าง for (i=1;i<10;i++) { if (i = = 5 ) continue; printf ( “ %d ”,i); } คำสั่ง continue

28 Department of Computer Science 310322 C Programming 28/32 คำสั่ง goto ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ - ตัวคำสั่ง goto เป็นคำสั่งให้กระโดดไปยัง ตำแหน่งที่กำหนด โดยจะกำหนดเป็นชื่อ เรียกว่า label name - ชื่อ (label name) เป็นตัวกำหนดตำแหน่งที่ คำสั่งจะกระโดด ไปทำงาน ข้อควรระวัง ! คำสั่งนี้ถือเป็นคำสั่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการ เขียนโปรแกรม แต่ถ้าจำเป็นหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้น จึงจะ ใช้คำสั่งนี้ คำสั่ง goto และ labels

29 Department of Computer Science 310322 C Programming 29/32 รูปแบบ goto label; statement1; label : statement2 ; label = ตำแหน่งที่ต้องการไป statement = กลุ่มของคำสั่งที่ ต้องการ คำสั่ง goto

30 Department of Computer Science 310322 C Programming 30/32 ตัวอย่าง if (num == 5 ) goto end_work; printf ( “ num not equa 5 ” ); end_work: printf ( “ num equa 5 ” ); คำสั่ง goto

31 Department of Computer Science 310322 C Programming 31/32 #include main() { int sum,n; for(n=1;n<10;n++) if (n==5) goto part1; else printf(“%d\n”,n); part1 : printf(“Interrupt with no. 5\n”); } ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ คำสั่ง goto

32 END


ดาวน์โหลด ppt C Programming Lecture no. 5 Control Statements. Department of Computer Science 310322 C Programming 2/32 คำสั่งในการควบคุม โปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google