งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังระดับเขต/จังหวัด และ การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ โดยตัวชี้วัด FAI อมรรัตน์ พีระพล กลุ่มประกันสุขภาพ 28 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังระดับเขต/จังหวัด และ การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ โดยตัวชี้วัด FAI อมรรัตน์ พีระพล กลุ่มประกันสุขภาพ 28 มกราคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังระดับเขต/จังหวัด และ การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ โดยตัวชี้วัด FAI อมรรัตน์ พีระพล กลุ่มประกันสุขภาพ 28 มกราคม 2556

2 ตัวชี้วัดที่แสดงสถานะทางการเงิน 1.อัตราส่วน สินทรัพย์หมุนเวียน ต่อหนี้สินหมุนเวียน Current Ratio 2.อัตราส่วน สินทรัพย์หมุนเวียน เร็วต่อหนี้สิน หมุนเวียน Quick Ratio 3.อัตราส่วนเงินสด และรายการ เทียบเท่าเงินสดต่อ หนี้สินที่ต้องชำระ ด้วยเงินสด CASH Ratio 4.ทุนสำรองสุทธิ Net Working Capital 5.รายได้สูงกว่า (ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ Net Income

3 การให้คะแนนที่แสดงความวิกฤติ 7 ระดับ  Current Ratio น้อยกว่า 1.5 = 1 คะแนน  Quick Ratio น้อยกว่า 1 = 1 คะแนน  Cash & Cash Equivalence Ratio น้อยกว่า 0.8 = 1 คะแนน  ทุนสำรองสุทธิ Net working Capital เป็นลบ = 1 คะแนน  รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ Net Income เป็นลบ = 1 คะแนน  NWC/ANI (ทุนสำรองสุทธิหารด้วย รายได้สูงต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิเฉลี่ยต่อเดือน) น้อยกว่า 3 เดือน = 2 คะแนน  NWC/ANI (ทุนสำรองสุทธิ หารด้วยรายได้สูงต่ำ กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเฉลี่ยต่อเดือน)อยู่ระหว่าง 3 – 6 เดือน = 1คะแนน 

4 สถานการณ์และสภาพปัญหา  * มีหน่วยบริการที่วิกฤติเรื้อรัง ตั้งแต่ปี ๕๔ – ๕๕ (ไตร มาส ๓) ๔๑ แห่ง  * มีหน่วยบริการที่วิกฤติเรื้อรัง ตั้งแต่ปี ๕๔ – ๕๕ (ไตร มาส ๔) ๒๘ แห่ง ไตรมาสที่ 1/55 ไตรมาสที่ 2/55 ไตรมาสที่ 3/55 ไตรมาสที่ 4/55 135 แห่ง129 แห่ง175 แห่ง123 แห่ง

5 สถานการณ์เป้าหมาย ไตรมาสที่ 3/ 2555 (แห่ง) ไตรมาสที่ 4/ 2555 (แห่ง) ดีขึ้น (แห่ง) เท่า เดิม (แห่ง) มีเข้า มาใหม่ (แห่ง)  กลุ่มรพ.ขาดทุน ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 412813280  กลุ่มรพ.ขาดทุน1751237210320  กลุ่ม รพ. 362 แห่ง ที่ได้ Cost function (เกณฑ์สปสช) 9164395212

6 สาเหตุของปัญหา 1.งบประมาณที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ เพียงพอต่อการให้บริการ 2.การจัดสรรรายหัวประชากรในพื้นที่และการหักเงินเดือนจากงบเหมา จ่ายรายหัว ทำให้งบดำเนินการของหน่วยบริการแตกต่างกันมาก 3.ผลกระทบจากการขยายสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น 4. สภาพทั่วไปของ รพ. เช่น เป็นเกาะ, ติดชายแดน, ประชากรน้อย 5. การเพิ่มค่าตอบแทน ค่าแรง หรือการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ 6.ไม่มีการวางแผนการใช้เงิน และไม่ทราบค่าใช้จ่ายที่แท้จริงหรือ Unit Cost ที่ให้บริการ

7 ตัวชี้วัดสำคัญการบริหารการเงินการคลัง  มี 2 ระดับ  ตัวชี้วัดระดับกระทรวง  ตัวชี้วัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

8 ตัวชี้วัดระดับกระทรวง ( ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังระดับเขตและจังหวัด) หน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีปัญหาทางการเงินลดลง หน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีข้อมูลต้นทุนที่ครบถ้วน หน่วยบริการมีฐานข้อมูลต้นทุนพื้นฐาน (มีและใช้โปรแกรมมาตรฐาน) หน่วยบริการมีและใช้แผน 3 แผน ตามระบบการควบคุมภายใน

9 ตัวชี้วัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยบริการ ) คุณภาพการบริหารการเงินการคลัง ของหน่วย บริการสังกัด สป.: ตามเกณฑ์การประเมินการบริหารการ คลังสุขภาพ ( FAI) หมายถึง โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขที่มี ประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำหนดการตรวจและประเมิน คุณภาพตามเกณฑ์ประเมิน การบริหารการเงินการคลังสุขภาพ (Financial Administration Index : FAI )

10 ตัวชี้วัดระดับกระทรวง ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีปัญหา ทางการเงินลดลง  กลุ่มเป้าหมาย : รพ.สังกัด สป.175 แห่ง ประกอบด้วย  1 ) วิกฤติเรื้อรัง 41 แห่ง  2) กลุ่มวิกฤติไตรมาส 3 /2555 จำนวน 134 แห่ง  ปัญหาทางการเงินลดลง: - ผลการประเมินภาวะวิกฤติจากระดับ 7 ลดลงน้อยกว่า หรือเท่ากับระดับ 4  การติดตาม: - การรายงานผลทุกไตรมาส

11 ตัวชี้วัดระดับกรทรวง ตัวชี้วัด 2. ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีข้อมูลต้นทุนของ หน่วยบริการที่ครบถ้วน  หน่วยบริการกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง โรงพยาบาลที่มีภาวะวิกฤติ ทางการเงินเรื้อรังในระดับ ๗ ตั้งแต่ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ต่อเนื่องถึงไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๔๑ แห่ง  ข้อมูลต้นทุนของหน่วยบริการที่ครบถ้วน หมายถึง ข้อมูล ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายในการจัดบริการให้กับผู้ป่วย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รายโรค รายสิทธิ) หรือ Cost-Charge Ratio

12

13 ตัวชี้วัดระดับกระทรวง ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของหน่วยบริการมีฐานข้อมูลต้นทุนพื้นฐาน (มีและใช้ โปรแกรมต้นทุนมาตรฐาน ร้อยละ ๘๐)  หน่วยบริการ หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน ๘๓๖ แห่ง ประกอบด้วย รพศ.จำนวน ๒๕ แห่ง รพท.จำนวน ๖๙ แห่ง และ รพช. จำนวน ๗๔๒ แห่ง  มีฐานข้อมูลต้นทุนพื้นฐาน หมายถึง มีข้อมูลค่าใช้จ่าย และข้อมูลการให้บริการของหน่วยบริการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามโปรแกรมต้นทุนมาตรฐาน ที่จัดเก็บอย่างเป็น ระบบ (ต้นทุนผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน)

14

15 ตัวชี้วัดระดับกระทรวง ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของหน่วยบริการที่มีและใช้แผน ๓ แผน ตามระบบ การจัดการควบคุมภายใน (ร้อยละ ๙๐)  กลุ่มเป้าหมาย : รพ.สังกัด สป. 836 แห่ง  แผน (๓ แผน) ตามระบบการจัดการควบคุมภายใน หมายถึง การจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุม กระบวนงานการจัดทำแผน ๓ แผน ได้แก่ (๑) แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง (๒) แผนการจัดหางบลงทุน (๓) แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

16 ตัวชี้วัด สป. คุณภาพการบริหารการเงินการคลัง FAI (ระดับหน่วยบริการ)  ค่าเฉลี่ยการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ (Financial Administration Index : FAI) ของหน่วยบริการสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อยู่ที่ร้อยละ ๘๐

17 FAI  เป็นเครื่องมือ ที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างประสิทธิภาพ ทางการบริหาร การเงินการคลัง ประกอบด้วยการ ดำเนินงานใน ๔ กิจกรรมหลัก  ๑. การพัฒนาระบบควบคุมภายใน (Internal Control  :IC)  ๒. การพัฒนาคุณภาพบัญชี (Accounting Audit: AC)  ๓. ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (Financial  Management: FM)  ๔. การพัฒนาการจัดทำต้นทุนบริการ (Unit Cost : UC)

18 FAI 1.หน่วยบริการ กลุ่มเป้าหมายมี ปัญหาทาง การเงินลดลง 2.หน่วยบริการ กล่มเป้าหมาย มีข้อมูลต้นทุน ที่ครบถ้วน 4.หน่วยบริการมี และใช้แผน 3 แผน ตามระบบ การจัดการ ควบคุมภายใน 3.หน่วยบริการมี ฐานข้อมูลต้นทุน พื้นฐาน (มีและใช้ โปรแกรมต้นทุน มาตรฐาน)

19 ประโยชน์ของ FAI การ ควบคุม ภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยง ลดความผิดพลาดการ ทำงาน การ พัฒนา คุณภาพ บัญชี ระบบรายงานทางการเงินมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ การ บริหาร การเงิน การคลัง ประสิทธิภาพในการบริหารหน่วยงาน วางแผน กำกับ ติดตาม การพัฒนา ต้นทุน บริการ ทราบค่าใช้จ่ายจริงที่ใช้ในหน่วยบริการ

20 เครื่องมือสนับสนุน FAI การ ควบคุม ภายใน แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในตาม ระเบียบ คตง.พ.ศ. 2544 ข้อ 6 การ พัฒนา คุณภาพ บัญชี โปรแกรมตรวจสอบประเมินคุณภาพบัญชี อิเลคทรอนิคส์ การ บริหาร การเงิน การคลัง ดัชนีสมรรถนะและประสิทธิภาพทางการเงิน การจัดทำแผน 3 แผน การพัฒนา ต้นทุน บริการ โปรแกรมมาตรฐานการจัดทำต้นทุนบริการ

21 กิจกรรมระดับความสำเร็จ ๑๒๓๔๕ คะแนน เต็ม การควบคุม ภายใน IC มี คณะทำ งานหรือ คณะกรรม การระบบ การ ควบคุม ภายในเพื่อ พิจารณา ประเด็น พัฒนา ระบบการ ควบคุม ภายในของ หน่วยงาน มีกระบวนการ ปฏิบัติงาน/ กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ ของระบวนการ ปฏิบัติงาน/ กิจกรรมนั้น ๆ ชัดเจนและ สอดคล้องกับ นโยบาย กระทรวง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ มีการ พิจารณา ประเมินผล ระบบการ ควบคุม ภายใน ชัดเจน - การ ควบคุมที่มี อยู่ เพียงพอ - การ ควบคุมที่มี อยู่ไม่ เพียงพอ กำหนด วิธีการ ปรับปรุง การ ควบคุม ภายใน สอดคล้อง กับ วัตถุประสง ค์ที่กำหนด และตาม ความเสี่ยง ที่ยัง เหลืออยู่ มีการ ติดตาม ประเมินผล วิธีการ ปรับปรุง การ ควบคุมที่ กำหนด และมี หลักฐาน เชิง ประจักษ์ ๕ คะแนน (น้ำหนัก ๒๐)

22 กิจกรรมระดับความสำเร็จ ๑๒๓๔๕ คะแนน เต็ม การพัฒนา คุณภาพ บัญชี AC มีทีมหรือ คณะ ทำงาน พัฒนา ระบบบัญชี มีการ ประชุม อย่างน้อย ทุกไตรมาส มีการ กำหนด ปัญหาหรือ ประเด็นที่ ต้อง ปรับปรุง ซึ่งส่งผล คุณภาพ บัญชี มีการเสนอ ปัญหาหรือ ประเด็นที่ ต้อง ปรับปรุงต่อ ผู้บริหาร และ กระบวน การ แก้ปัญหาที่ ชัดเจน มีกิจกรรม การ ขับเคลื่อน การ แก้ปัญหา อย่าง ต่อเนื่อง และรายงาน ต่อผู้บริหาร ทุกไตรมาส มีผลงานหรือ หลักฐานเชิง ประจักษ์ถึง ความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับ (ผ่านเกณฑ์ ประเมินการ ตรวจสอบ คุณภาพ บัญชีทางอี เล็คโทรนิกส์ ๙๐%) ๕ คะแนน (น้ำหนัก ๒๐)

23 กิจกรรม ระดับความสำเร็จ ๑๒๓๔๕คะแนนเต็ม ประสิทธิภา พการ บริหาร การเงินการ คลัง FM มี คณะทำงาน บริหาร การเงินการ คลังทำการ ประชุม วิเคราะห์ สถานการ ณ์ทาง การเงิน อย่างน้อย ทุกไตรมาส มีการ กำหนด ปัญหาหรือ ประเด็นที่ เป็นปัญหา ที่ส่งผล กระทบด้าน การเงินการ คลังใน พื้นที่หรือ ตาม นโยบาย กระทรวง สาธารณสุข มี กระบวนกา รแก้ปัญหา หรือ ประเด็นที่ เป็นปัญหา พร้อมจัดทำ ๓ แผน (แผนเงิน บำรุง, แผน งบลงทุน, แผนการ จัดซื้อยาฯ) มีการ แก้ปัญหา และติดตาม แผนบริหาร ทางการเงิน อย่าง ต่อเนื่องใน ทุกไตรมาส มีผลงานหรือ หลักฐานเชิง ประจักษ์ถึง ความสำเร็จ หรือเป็นที่ ยอมรับ (ผ่าน เกณฑ์ดัชนี วิเคราะห์ สถานะ การเงิน ๗ ระดับและ ประสิทธิภาพ ของกรรมการ ประเมินระดับ กระทรวง) ๕ คะแนน (น้ำหนัก ๓๐)

24 กิจกรรม ระดับความสำเร็จ ๑๒๓๔๕ คะแนน เต็ม การพัฒนา ต้นทุน บริการ Unit Cost มีนโยบาย การบริหาร จัดการเรื่อง ต้นทุนและ จัดตั้งศูนย์ ต้นทุน ระดับหน่วย บริการและ ระดับ จังหวัด เพื่อ ขับเคลื่อน ร่วมกับ ระดับ เครือข่าย บริการ มีการ พัฒนาการ จัดทำต้นทุน ในหน่วย บริการอย่าง ชัดเจน หมายถึง แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบ, การพัฒนา บุคลากรเรื่อง การจัดทำ ต้นทุน, การ ใช้โปรแกรม มาตรฐาน การจัดทำ ต้นทุนของ กระทรวงฯ มีการ พัฒนาการ จัดเก็บ ข้อมูล พื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล การเงิน และข้อมูล บริการ และ ติดตาม อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด คุณภาพ มีการส่ง ข้อมูล พื้นฐานใน การจัดทำ ต้นทุน ให้กับ ส่วนกลาง ได้จนเป็น ผลสำเร็จ มีผลงาน เชิงประจักษ์ คือหน่วย บริการ สามารถ คำนวณ ต้นทุนการ ให้บริการ ผู้ป่วยนอก/ ครั้ง ผู้ป่วย ในต่อRW/ ผู้ป่วยในต่อ ราย/ผู้ป่วย ในต่อวัน นอน เป็น ผลสำเร็จ ๕ คะแนน (น้ำหนัก ๓๐)

25 กิจกรรมการควบคุมภายใน  ปี 2556 มีรายงานการประเมินผลแผนการปรับปรุงการควบคุม ภายใน (ปย.๒)  กระบวนงานจัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(เงิน บำรุง)  กระบวนงานการจัดเก็บเงินรายได้ ค่ารักษา พยาบาล (สิทธิจ่ายตรง, ข้าราชการ, UC, เบิกจ่ายต้นสังกัด)  กระบวนงานการควบคุม เก็บรักษา(การบริหารคลังยา วัสดุ)

26 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพบัญชี  เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลและลูกหนี้อื่น  วัสดุคงเหลือ (ยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์)  รายได้ค่ารักษาพยาบาลและรายได้อื่น  ประเด็นอื่นๆ เพื่อให้บัญชีมีคุณภาพน่าเชื่อถือ

27  ใช้แผน ๓ แผน คือ แผนรายรับ-รายจ่ายเงิน บำรุง,แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์, แผนการจัดหาลงทุน (ตามแบบฟอร์มที่กลุ่ม ประกันสุขภาพกำหนด)  การนำข้อมูลต้นทุนและค่าใช้จ่ายบริการมา บริหารประสิทธิภาพ  มีการทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพหรือลด ค่าใช้จ่ายด้านยา เวชภัณฑ์ ลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง

28  ดำเนินการพัฒนาการจัดทำต้นทุน หรือ Unit Cost ในหน่วยบริการทุกแห่ง โดยใช้โปรแกรม มาตรฐานของ สป. กิจกรรมการพัฒนาการจัดทำ Unit Cost ระดับหน่วยบริการ

29 วิธีการประเมินและเก็บข้อมูล  กลุ่มประกันสุขภาพ พัฒนาโปรแกรมการส่งข้อมูลประเมิน ประดับความสำเร็จตามตัวชี้วัด FAI  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประเมินหน่วยบริการ และ กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ http://hfo.cfo.in.th (เมนู FAI) เป็นรายไตรมาส (ภายในวันที่ ๒๐ ของสิ้น ไตรมาสที่ประเมินhttp://hfo.cfo.in.th  กลุ่มประกันสุขภาพรวบรวมผลรายไตรมาส

30 การเข้าใช้งาน  วิธีการส่งข้อมูล  จังหวัด  Userจังหวัด FAI00011  Password รหัส00011  เครือข่าย  รหัส service_plan1  Password service1

31 กระบวนงานการจัดทำแผน ๓ แผน ประกอบด้วย  ๑. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง  ๒. แผนการจัดหางบลงทุน  ๓. แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการ 836 แห่ง

32 ประโยชน์แผน 3 แผน หน่วยบริการ ใช้เพื่อการวางแผนการปฏิบัติงาน-แผนการใช้เงิน ใช้เพื่อการติดตามประเมินผล -การใช้จ่ายเงินบำรุง, การจัดซื้อยา, ค่าสิ่งก่อสร้าง ฯ ส่วนกลาง ส่วนกลางมีระบบติดตาม ส่วนกลางนำไปขับเคลื่อนนโยบาย :*ลดมูลค่าการจัดซื้อยาร้อยละ 10 (ในเขตสุขภาพ) :*ลดการใช้ยานอกบัญชียาหลัก

33

34

35

36 แบบที่ต้องกรอกส่ง  ข้อมูลแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง  ข้อมูลการลงทุน  ข้อมูลการจัดซื้อยารวม  ข้อมูลการจัดซื้อยานอกบัญชียาหลัก

37 ขั้นตอนการดำเนินงาน  หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำแผน 3 แผน  ปีที่จัดทำ 2554, 2555, 2556,2557  สสจ. อนุมัติแผน ส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ส่งผลปี 2556 ครึ่งปี ภายในเดือนเมษายน 2556 ส่งผลปี 2556 ทั้งปี พร้อมกับการปิดบัญชี 2556 ส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ http://cost.cfo.in.thhttp://cost.cfo.in.th

38 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังระดับเขต/จังหวัด และ การบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ โดยตัวชี้วัด FAI อมรรัตน์ พีระพล กลุ่มประกันสุขภาพ 28 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google