งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสังเกตการณ์ (Observation). การสังเกตการณ์ (Observation) การสังเกตการณ์เป็นเทคนิคการ รวบรวมข้อมูลการวิจัยอย่างหนึ่ง ที่ผู้ สังเกตการณ์ใช้สายตาเฝ้าดูหรือศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสังเกตการณ์ (Observation). การสังเกตการณ์ (Observation) การสังเกตการณ์เป็นเทคนิคการ รวบรวมข้อมูลการวิจัยอย่างหนึ่ง ที่ผู้ สังเกตการณ์ใช้สายตาเฝ้าดูหรือศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสังเกตการณ์ (Observation)

2 การสังเกตการณ์ (Observation) การสังเกตการณ์เป็นเทคนิคการ รวบรวมข้อมูลการวิจัยอย่างหนึ่ง ที่ผู้ สังเกตการณ์ใช้สายตาเฝ้าดูหรือศึกษา เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ เข้าใจลักษณะธรรมชาติและความ เกี่ยวข้องกันระหว่างองค์ประกอบ ต่าง ๆ ของเหตุการณ์หรือ ปรากฏการณ์นั้น ๆ

3 ประเภทของการสังเกตการณ์ แบ่งได้หลายแบบ ขึ้นกับเกณฑ์และทัศนะใน การแบ่ง โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 1. การสังเกตการณ์ทางตรง (Direct Observation) เป็นการสังเกตการณ์ที่ผู้ สังเกตการณ์สัมผัสกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยตรงด้วยตนเอง 2. การสังเกตการณ์ทางอ้อม (Indirect Observation) เป็นการสังเกตการณ์ ที่ผู้ สังเกตการณ์ไม่ได้เฝ้าดูหรือศึกษาเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์นั้น ๆ โดยตรง แต่จะดูหรือ ศึกษาจากที่ได้บันทึกมา เช่น จากภาพยนตร์ โทรทัศน์ เทปบันทึกภาพ ( วีดีโอ ) เป็นต้น

4 แบ่งตามวิธีการสังเกตการณ์ อาจแบ่งออกได้ เป็น 2 ประเภท คือ 1. การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Pardcipant Observation) หมายถึง การสังเกตการณ์ที่ ผู้สังเกตการณ์เป็นสมาชิกของกลุ่มที่ศึกษา เช่น กรณี ที่วิจัยประเพณีวัฒนธรรม หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน หมู่บ้านของผู้วิจัยเอง

5 2. การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non- participant Observation) หมายถึง การสังเกตการณ์ที่ผู้ สังเกตการณ์ทำการสังเกตโดยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใน เหตุการณ์นั้น ๆ เช่นกรณีที่ผู้วิจัยไปสังเกตการณ์เรียนการ สอนในชั้นเรียน ผู้วิจัยไม่ได้ทำการสอน และไม่ได้เรียน เหมือนกับผู้เรียน แบบของการสังเกตการณ์ อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. การสังเกตการณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Observation) หมายถึงการสังเกตการณ์ที่ผู้สังเกตการณ์ได้ กำหนดเรื่องที่จะสังเกตไว้ล่วงหน้าแน่นอนแล้ว ในการ สังเกตการณ์จะศึกษาเฉพาะเรื่องที่ผู้สังเกตการณ์จำกัด ขอบเขตไว้แล้ว 2. การสังเกตการณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Observation) หมายถึงการสังเกตการณ์ที่ผู้ สังเกตการณ์ไม่ได้วางแผน หรือกำหนดขอบเขตเฉพาะ เรื่องไว้ล่วงหน้าว่าจะศึกษาเรื่องใด

6 ส่วนที่ 1 กิจกรรม (Activities Sections) เป็นกิจกรรม ของครู 19 ข้อ กิจกรรมของนักเรียน 25 ข้อ กิจกรรมของครู 12345 ข้อวิจารณ์ 1. ทำงานกับนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. ทำงานกับนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 3. ถามคำถามนักเรียน ? 19. ออกและเข้าห้องเวลาสอน กิจกรรมของนักเรียน 12345 ข้อวิจารณ์ 1. อ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะ 2. เขียน ปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ 3. ระบายสี ตัดภาพ วาด ? 25. พูดกับผู้มาเยี่ยม

7 ส่วนที่ 2 วัสดุอุปกรณ์ (Materials Section) จำนวน 10 ข้อ วัสดุอุปกรณ์ 12345 ข้อวิจารณ์ 1. กระดานดำ ป้ายนิเทศ 2. แผนที่ แผนภูมิ รูปภาพ ? 10. เครื่องมือหัตถศึกษา ศิลปศึกษา

8 ส่วนที่ 3 การแสดงออก (Sign Section) จำนวน 12 ข้อ การแสดงออก 12345 ข้อวิจารณ์ 1. ครูเคลื่อนไหวอย่างมีอิสระ 2. ครูเคลื่อนไหวอย่างไม่มีอิสระ ? 12. ครูตอบอย่างฉุนเฉียว

9 ส่วนที่ 4 การแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างมี ความหมาย (Expressive Behaviors) จำนวน 10 ข้อ การแสดงออกทาง พฤติกรรม 12345 ข้อวิจารณ์ 1. ครูมองและแสดงอาการ ยอมรับนักเรียน 2. ครูกล่าวคำสนับสนุนแก่ นักเรียน ? 10. ควบคุม โดยใช้วิธีพูดดี กับนักเรียน

10 ข้อดีและข้อจำกัดของการสังเกตการณ์ ข้อดีของการสังเกตการณ์ 1. ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ไม่สามารถรวบรวมโดยใช้ เครื่องมือหรือเทคนิคอย่างอื่น เช่น กรณีต้องการ ศึกษาความรู้สึกและพฤติกรรมของทารก เป็นต้น 2. สามารถบันทึกข้อความจริงในระหว่างที่เกิด เหตุการณ์นั้น

11 ข้อจำกัดของการสังเกตการณ์ 1. การสังเกตการณ์บางครั้งกระทำได้ไม่สะดวก เช่น ที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว เป็นต้น 2. การสังเกตการณ์บางครั้งกระทำไม่ได้ทุกแง่ทุก มุม 3. การสังเกตการณ์บางครั้งกระทำไม่ได้ ถ้าหาก เหตุการณ์ที่สังเกตไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทำการ สังเกต


ดาวน์โหลด ppt การสังเกตการณ์ (Observation). การสังเกตการณ์ (Observation) การสังเกตการณ์เป็นเทคนิคการ รวบรวมข้อมูลการวิจัยอย่างหนึ่ง ที่ผู้ สังเกตการณ์ใช้สายตาเฝ้าดูหรือศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google