งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องภาษาและวัฒนธรรม : ไชน่า ทาวน์อยู่ที่ไหน ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาที่ 4-6) ครูบุญชัย กัณตวิสิฐ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัด กำแพงเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องภาษาและวัฒนธรรม : ไชน่า ทาวน์อยู่ที่ไหน ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาที่ 4-6) ครูบุญชัย กัณตวิสิฐ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัด กำแพงเพชร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องภาษาและวัฒนธรรม : ไชน่า ทาวน์อยู่ที่ไหน ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาที่ 4-6) ครูบุญชัย กัณตวิสิฐ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัด กำแพงเพชร

2 มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง มาตรฐาน ต 1.1 : เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ ประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐาน ต 1.2 : มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่าง มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต 1.3 : นำเสนข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และ ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียน มาตรฐาน ต 2.1 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ กาลเทศะ มาตรฐาน ต 2.2 : เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรม ไทยและนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มาตรฐาน ต 4.1 : สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ ต่างๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม มาตรฐาน ต 4.2 : ใช้ภาษาต่างประเทศตามเป็นเครื่องมือ พื้นฐานในการศึกษาต่อ ในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยน

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถบอกประวัติไช น่าทาวน์อย่างคร่าวๆเป็น ภาษาจีนกลางได้ 2. นักเรียนสามารถแนะนำ สถานที่ในไชน่าทาวน์ได้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด ไชน่าทาวน์มีความสำคัญอย่างไร คำถามประจำหน่วย นักเรียนคิดว่าไชน่าทาวน์มีบทบาทอย่างไรต่อคน ไทยเชื้อสายจีนและคนทั่วไป คำถามประจำบท 1. ไชน่าทาวน์ยู่ที่ไหน 2. ไชน่าทาวน์มีลักษณะเด่นอย่างไรบ้าง

5 เครื่องมือการประเมินผล ก่อนเริ่มการ จัดการเรียนรู้ ระหว่างการจัดการ เรียนรู้ สิ้นสุดการ จัดการเรียนรู้ วิธีการเครื่องมือวิธีการเครื่องมือวิธีการ เครื่องมื อ การ สังเกต 1. แบบทดส อบก่อน เรียน การประเมิน แบบรูบลิค 1. แบบปร เมินทักษะ ทางภาษา การฟัง พูด อ่าน เขียน การ สังเกต แบบมี ส่วนร่วม แบบทด สอบ หลัง เรียน การ ประเมิน แบบการ มีส่วน ร่วม 2. แบบ สังเกต พฤติกรรม กลุ่ม

6 โครงงาน : ไชน่าทาวน์อยู่ที่ไหน Gool- เป้าหมาย - นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน Role- บทบาท - แสดงเหตุการณ์จำลอง Audience- กลุ่มผู้ชม - นักเรียนต่างห้อง Set of activities and tasks- ชุดกิจกรรมและภาระงาน - ใบความรู้และใบงาน Products- ผลงาน วีดีโอ


ดาวน์โหลด ppt เรื่องภาษาและวัฒนธรรม : ไชน่า ทาวน์อยู่ที่ไหน ช่วงชั้นที่ 4 ( มัธยมศึกษาที่ 4-6) ครูบุญชัย กัณตวิสิฐ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัด กำแพงเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google