งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Study Research) อ. สมพงษ์ พันธุรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Study Research) อ. สมพงษ์ พันธุรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Study Research) อ. สมพงษ์ พันธุรัตน์

2 วิธีดำเนินการ ประเภท ความหมาย ลักษณะสำคัญ ข้อดีและข้อจำกัด หัวข้อนำเสนอ

3 ความหมายของ การวิจัยแบบ กรณีศึกษา กรณีหรือสิ่งที่ นักวิจัยทำการสืบ ค้นหาความรู้ความ จริง กระบวนการ สืบค้นหา ความรู้ ความจริง ผลผลิต สุดท้ายของ การสืบ ค้นหา ความรู้ความ จริง เป็นระบบใดระบบหนึ่ง ที่มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง บุคคล, กลุ่มบุคคล โครงการ, เหตุการณ์ สถานที่, ชุมชน, องค์กร เวลา เป็นวิธีการหรือ กลยุทธ์ดำเนินการ สืบค้นหรือตรวจสอบ ปรากฏการณ์ภายใน บริบทที่แวดล้อม ปรากฏการณ์นั้น เป็นการพรรณนาและ วิเคราะห์ ปรากฏการณ์อย่าง ละเอียดลุ่มลึกและ เป็นแบบองค์รวม ความหมาย

4 ลักษณะสำคัญของ การวิจัยแบบ กรณีศึกษา หลากหลา ย รูปแบ บรรยาย / อธิบาย ค้นหาแบบแผน ของปรากฎการณ์ ลึกซึ้ง ธรรมชาติ ลุ่มลึก ลักษณะสำคัญ

5 สาขาวิช า จุดมุง หมายรวม ชาติพันธุ์วรรณนา ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา การศึกษา พรรณนา ตีความ ประเมิน ประเภท เน้นสาระภายใน เน้นสารภายนอก รวมกลุ่ม จุดมุ่งหมา ยเฉพาะ ประเภทของกรณีศึกษา

6 ผู้อ่านทราบและเข้าใจความเป็นจริงอย่างลุ่มลึกและ กระจ่างชัด ข้อมูลสารสนเทศสะท้อนคุณสมบัติของกรณีที่ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ศึกษา เท่านั้น เก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้สภาวการณ์ปกติธรรมชาติ ไม่ต้องควบคุม คาดหมาย หรือ จัดกระทำสิ่งใดๆ ข้อมูลที่ได้เป็นไปตามสภาพจริง เข้าใจง่าย และ- นำไปใช้ในการกำหนดแผนงาน/โครงการ ปรับปรุง การปฏิบัติงานได้ง่าย ข้อดี

7 ไม่สามารถสรุปอ้างอิงไปสู่ประชากรได้ ผู้วิจัยต้องมีความรู้และประสบการณ์มาก ใช้งบประมาณและเวลามาก ผู้อ่านต้องอ่านอย่างวิเคราะห์และอย่างมี วิจารณญาณ ข้อจำกัด

8 การเขียนรายงาน การออกแบบ การดำเนินงานภาคสนาม วิธีดำเนินการ

9 การเลือกวิธีเก็บ / วิเคราะห์ / ตรวจสอบข้อมูล การกำหนดประเด็น คำถามวิจัย การพิจารณาความ เหมาะสมด้านจริยธรรม การกำหนดขอบเขต และการเลือกกรณี เฉพาะ การ ออกแบบ - กำหนดคำถามหลัก - กำหนดคำถามย่อย - คัดเลือกคำถาม - ปรับปรุงแก้ไขคำถาม - กำหนดขอบเขตเป็น บุคคล กลุ่ม บุคล โครงการ สถานการณ์ ชุมชน องค์กร ช่วงเวลา สถานที่ - เลือกตัวอย่าง - สังเกตแบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ทบทวนเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย - วิเคราะห์ค้นหาข้อสรุป และตีความหมาย - ตรวจสอบข้อมูลจาก หลายแหล่งและหลายวิธี - ภัยอันตรายและการเสี่ยงภัย - ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ - ความลับและความรู้สึกเป็นส่วนตัว การออกแบบ

10 พฤติกรรม การทะเลาะ วิวาทในกลุ่ม นักเรียน วัยรุ่น เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในกลุ่ม นักเรียนวัยรุ่นเกิดขึ้นได้อย่างไร เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นมี ความหมายต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างไร อะไรเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ทะเลาะ วิวาทของนักเรียนวัยรุ่น ตัวอย่างคำถามหลัก

11 นักเรียนที่เข้าร่วมในเหตุการณ์ ทะเลาะวิวาทคือใคร มี บุคลิกลักษณะอย่างไร และเข้า ร่วมเหตุการณ์ได้อย่างไร ผลจากการทะเลาะวิวาทคืออะไร อะไรเกิดขึ้น จากเหตุการณ์ ทะเลาะวิวาท ของนักเรียน วัยรุ่น ตัวอย่างคำถามหลัก/คำถามย่อย

12 เหตุการณ์ ทะเลาะวิวาทที่ เกิดขึ้นมี ความหมายต่อ ผู้เกี่ยวข้อง อย่างไร เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทมี ความหมายอะไรบ้างกับนักเรียน วัยรุ่นในกลุ่มผู้แพ้และผู้ชนะ ผู้บริหารโรงเรียน ครู/ตำรวจ/ ผู้ปกครอง และนักเรียนวัยรุ่นมีเจต คติต่อเหตุการณ์นี้อย่างไร ตัวอย่างคำถามหลัก/คำถามย่อย

13 เหตุการณ์ ทะเลาะวิวาทใน กลุ่มนักเรียน วัยรุ่นเกิดขึ้นได้ อย่างไร มีปัจจัยสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่ เกี่ยวพันกับพฤติกรรมทะเลาะ วิวาทในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น มีปัจจัยภายในตัวนักเรียนอะไรบ้าง ที่เกี่ยวพันกับพฤติกรรมทะเลาะ วิวาทในกลุ่มนักเรียนวัยรุ่น ตัวอย่างคำถามหลัก/คำถามย่อย

14 การถอนตัวออกจากสถานที่ ทำการศึกษา ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าพร้อมด้วยเหตุผล เพื่อให้เกิดปรับความรู้สึกที่ดี ต่อกัน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ ตรวจสอบความถูกต้อง/เชื่อถือได้ และ ความจริงแท้ของข้อมูล ดำเนินการอย่าง ค่อยเป็นค่อยไป ไม่เข้มงวดรัดกุมหรือเป็น ทางการมากเกินไป การเข้าหาแหล่งข้อมูล หลักฐาน เป็นการแสดง ตัวและสร้างสัมพันธภาพ ที่ดีกับบุคคลที่เข้าร่วมใน การวิจัย การดำเนินงานภาคสนาม

15 การแสดงรายละเอียดข้อมูล เอกสาร รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีศึกษา บทนำ ประเด็นปัญหา จุดมุ่งหมาย และระเบียบวิธีวิจัย การสร้างและพัฒนาประเด็นคำถาม การเขียนรายงาน การแสดงข้อความสรุปและยืนยัน บทส่งท้าย

16 อ่านเข้าได้ง่าย เนื้อหาแต่ละส่วนสอดคล้องกัน มีกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีรองรับ ประเด็นปัญหาและคำถามเป็นไปตามหลักวิชาการ กรณีที่ศึกษาและบริบทมีการนิยามอย่างชัดเจน นำเสนอเนื้อหาสาระอย่างน่าสนใจและเห็นภาพพจน์ ยกคำพูดของผู้ให้ข้อมูลสำคัญมานำเสนออย่างเหมาะสม เขียนหัวข้อ แสดงภาพ ประกอบรายงานอย่างถูกต้องเหมาะสม ข้อสรุปของการตีความข้อมูลมีความสมเหตุสมผลตามหลักฐาน แสดงข้อมูลดิบอย่างเพียงพอ คัดเลือกแหล่งข้อมูลและหลักฐานอย่างเพียงพอ แสดงการตรวจสอบข้อมูล หลักฐาน และแหล่งข้อมูล อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือ คุณภาพของรายงานการวิจัย

17 Thank you! Contact Address: Sompong Punturat Tel: 081 872 9558 Email: sompo_pu@kku.ac.t home.kku.ac.th/sompo_pu/spweb


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Study Research) อ. สมพงษ์ พันธุรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google