งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ. น. ท. หญิงปรียชา นพ บูรบุตร ร. อ. หญิงเกศราภรณ์ พรหมมี ผู้นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ. น. ท. หญิงปรียชา นพ บูรบุตร ร. อ. หญิงเกศราภรณ์ พรหมมี ผู้นำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ

2 น. ท. หญิงปรียชา นพ บูรบุตร ร. อ. หญิงเกศราภรณ์ พรหมมี ผู้นำเสนอ

3  น. อ. ศิริชัย วิลาศรัศมี  น. ท. หญิงนุชนาฎ สมรรค จันทร  น. ท. หญิงปรียชา นพบูรบุตร

4  ความปวดเป็นปัญหาสำคัญทาง การแพทย์  ความปวดบั่นทอนคุณภาพชีวิต ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ได้  อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน ฟื้นตัว ช้า การรักษายุ่งยากซับซ้อนมาก ขึ้น  หอผู้ป่วย 100 ปีชั้น 8 รับผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก หลักการและ ที่มา

5 หลักการและที่มา ( ต่อ )  โรคอันดับแรกคือโรคข้อเข่า เสื่อม รักษาโดยผ่าตัดใส่ข้อเข่า เทียม  Cryo Cuff ประคบเย็น บรรเทา ความปวด  Cryo Cuff มีปริมาณไม่ เพียงพอต่อความต้องการใช้ใน ผู้ป่วยหลังผ่าตัดใส่ข้อเข่าเทียม

6 หลักการและที่มา ( ต่อ )  การใช้งานไม่สะดวก ต้อง เปลี่ยนน้ำเย็นเข้า - ออก  จึงเล็งเห็นความสำคัญ ประดิษฐ์ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108”

7 1. Cryo – cuff ชำรุด และมี จำนวนไม่เพียงพอต่อ ความต้องการใช้ 2. Cryo – cuff มีราคาแพง (1 ชุด ราคา 7,500 บาท ) สาเหตุของปัญหา

8 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ป่วยหลังการใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความ ปวดของผู้ป่วยก่อนและหลัง การใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” วัตถุประสงค์

9 1. ประชุมปรึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทาง ในการคิดค้นอุปกรณ์ทดแทน ในการใช้ Cryo-cuff 2. ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ทดแทน การใช้ Cryo-cuff 3. ทดลองการใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” บรรเทา อาการปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการ เปลี่ยนข้อเข่าเทียมทุกราย วิธีดำเนินการหรือแนวทางในการแก้ปัญหา

10 วิธีดำเนินการหรือแนวทาง ในการแก้ปัญหา ( ต่อ ) 4. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้ป่วยและประเมินความ เจ็บปวดก่อน - หลังใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” 5. เก็บรวบรวมข้อมูล และนำมา วิเคราะห์ผล หลังจากการ ทดลองใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” ในผู้ป่วยเปลี่ยน ข้อเข่าเทียม

11 ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม มีนาคม 2553

12 1. อัตราความพึงพอใจของ ผู้ป่วยหลังการใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108”  80 % 2. คะแนนความปวดของผู้ป่วย ระหว่างก่อน - หลังการใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” ลดลงอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ ตัวชี้วัดกิจกรรม

13 “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” สามารถบรรเทา ความปวดและสร้างความ พึงพอใจในการใช้ใน ผู้ป่วยผ่าตัดใส่ข้อเข่า เทียม เป้าหมาย

14 จากการเก็บข้อมูลผู้ป่วย หลังผ่าตัดข้อเข่าเทียม ตั้งแต่เดือนต. ค.52 – มี. ค.53 ทำการผ่าตัดโดยน. พ. ปิยวัฒน์ สัพโส Under SA With Morphine เก็บข้อมูลหลังผ่าตัดวันที่ 2 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทั้งหมด 30 ราย ผลการดำเนินการ

15 ผลลัพธ์ทางตรง 1. อัตราความพึงพอใจในการ ได้รับความช่วยเหลือจัดการ ความปวดเท่ากับ 85.9% 2. อัตราความพึงพอใจในความ สะดวกในการใช้เท่ากับ 83.3% 3. อัตราความพึงพอใจในการ เก็บความเย็นเท่ากับ 87.3%

16 ผลลัพธ์ทางตรง ( ต่อ ) 4. อัตราความพึงพอใจในการลด ความปวดหลังการใช้เท่ากับ 84.6% 5. คะแนนความปวดของผู้ป่วย หลังการใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” ลดลงอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ

17 ผลลัพธ์ทางอ้อม 1. ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว ลด ระยะเวลาในการนอน โรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย 2. ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ Cryo-cuff 3. บุคลากรมีความตระหนักถึง ความสำคัญของการ พยาบาลเพื่อระงับความปวด

18 ผลลัพธ์ทางอ้อม ( ต่อ ) 4. บุคลากรสามารถประเมิน ความปวด ติดตามบันทึก Pain scale และให้การ พยาบาลผู้ป่วยที่มีความปวด ได้ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ 5. ผู้ป่วยและญาติมีความพึง พอใจในการให้การพยาบาล 6. บุคลากรมีความคิด สร้างสรรค์ในการประดิษฐ์หรือ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อ การพัฒนางานที่มีคุณภาพ ยิ่งขึ้น

19 โอกาสในการพัฒนาครั้งต่อไป พัฒนาอุปกรณ์ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” ให้สะดวกในการใช้ กับผู้ป่วย และเป็นที่ยอมรับ สามารถใช้บรรเทาความปวดใน ผู้ป่วยผ่าตัดอื่น ๆ นอกเหนือจาก การผ่าตัดใส่ข้อเข่าเทียม

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ. น. ท. หญิงปรียชา นพ บูรบุตร ร. อ. หญิงเกศราภรณ์ พรหมมี ผู้นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google