งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการ. น. ท. หญิงปรียชา นพ บูรบุตร ร. อ. หญิงเกศราภรณ์ พรหมมี ผู้นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการ. น. ท. หญิงปรียชา นพ บูรบุตร ร. อ. หญิงเกศราภรณ์ พรหมมี ผู้นำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการ

2 น. ท. หญิงปรียชา นพ บูรบุตร ร. อ. หญิงเกศราภรณ์ พรหมมี ผู้นำเสนอ

3  น. อ. ศิริชัย วิลาศรัศมี  น. ท. หญิงนุชนาฎ สมรรค จันทร  น. ท. หญิงปรียชา นพบูรบุตร

4  ความปวดเป็นปัญหาสำคัญทาง การแพทย์  ความปวดบั่นทอนคุณภาพชีวิต ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ได้  อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน ฟื้นตัว ช้า การรักษายุ่งยากซับซ้อนมาก ขึ้น  หอผู้ป่วย 100 ปีชั้น 8 รับผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก หลักการและ ที่มา

5 หลักการและที่มา ( ต่อ )  โรคอันดับแรกคือโรคข้อเข่า เสื่อม รักษาโดยผ่าตัดใส่ข้อเข่า เทียม  Cryo Cuff ประคบเย็น บรรเทา ความปวด  Cryo Cuff มีปริมาณไม่ เพียงพอต่อความต้องการใช้ใน ผู้ป่วยหลังผ่าตัดใส่ข้อเข่าเทียม

6 หลักการและที่มา ( ต่อ )  การใช้งานไม่สะดวก ต้อง เปลี่ยนน้ำเย็นเข้า - ออก  จึงเล็งเห็นความสำคัญ ประดิษฐ์ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108”

7 1. Cryo – cuff ชำรุด และมี จำนวนไม่เพียงพอต่อ ความต้องการใช้ 2. Cryo – cuff มีราคาแพง (1 ชุด ราคา 7,500 บาท ) สาเหตุของปัญหา

8 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ผู้ป่วยหลังการใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความ ปวดของผู้ป่วยก่อนและหลัง การใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” วัตถุประสงค์

9 1. ประชุมปรึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทาง ในการคิดค้นอุปกรณ์ทดแทน ในการใช้ Cryo-cuff 2. ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ทดแทน การใช้ Cryo-cuff 3. ทดลองการใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” บรรเทา อาการปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการ เปลี่ยนข้อเข่าเทียมทุกราย วิธีดำเนินการหรือแนวทางในการแก้ปัญหา

10 วิธีดำเนินการหรือแนวทาง ในการแก้ปัญหา ( ต่อ ) 4. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้ป่วยและประเมินความ เจ็บปวดก่อน - หลังใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” 5. เก็บรวบรวมข้อมูล และนำมา วิเคราะห์ผล หลังจากการ ทดลองใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” ในผู้ป่วยเปลี่ยน ข้อเข่าเทียม

11 ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2553

12 1. อัตราความพึงพอใจของ ผู้ป่วยหลังการใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108”  80 % 2. คะแนนความปวดของผู้ป่วย ระหว่างก่อน - หลังการใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” ลดลงอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ ตัวชี้วัดกิจกรรม

13 “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” สามารถบรรเทา ความปวดและสร้างความ พึงพอใจในการใช้ใน ผู้ป่วยผ่าตัดใส่ข้อเข่า เทียม เป้าหมาย

14 จากการเก็บข้อมูลผู้ป่วย หลังผ่าตัดข้อเข่าเทียม ตั้งแต่เดือนต. ค.52 – มี. ค.53 ทำการผ่าตัดโดยน. พ. ปิยวัฒน์ สัพโส Under SA With Morphine เก็บข้อมูลหลังผ่าตัดวันที่ 2 ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทั้งหมด 30 ราย ผลการดำเนินการ

15 ผลลัพธ์ทางตรง 1. อัตราความพึงพอใจในการ ได้รับความช่วยเหลือจัดการ ความปวดเท่ากับ 85.9% 2. อัตราความพึงพอใจในความ สะดวกในการใช้เท่ากับ 83.3% 3. อัตราความพึงพอใจในการ เก็บความเย็นเท่ากับ 87.3%

16 ผลลัพธ์ทางตรง ( ต่อ ) 4. อัตราความพึงพอใจในการลด ความปวดหลังการใช้เท่ากับ 84.6% 5. คะแนนความปวดของผู้ป่วย หลังการใช้ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” ลดลงอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติ

17 ผลลัพธ์ทางอ้อม 1. ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็ว ลด ระยะเวลาในการนอน โรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย 2. ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ Cryo-cuff 3. บุคลากรมีความตระหนักถึง ความสำคัญของการ พยาบาลเพื่อระงับความปวด

18 ผลลัพธ์ทางอ้อม ( ต่อ ) 4. บุคลากรสามารถประเมิน ความปวด ติดตามบันทึก Pain scale และให้การ พยาบาลผู้ป่วยที่มีความปวด ได้ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ 5. ผู้ป่วยและญาติมีความพึง พอใจในการให้การพยาบาล 6. บุคลากรมีความคิด สร้างสรรค์ในการประดิษฐ์หรือ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อ การพัฒนางานที่มีคุณภาพ ยิ่งขึ้น

19 โอกาสในการพัฒนาครั้งต่อไป พัฒนาอุปกรณ์ “Cold Compression Pump for Pain Relief 108” ให้สะดวกในการใช้ กับผู้ป่วย และเป็นที่ยอมรับ สามารถใช้บรรเทาความปวดใน ผู้ป่วยผ่าตัดอื่น ๆ นอกเหนือจาก การผ่าตัดใส่ข้อเข่าเทียม

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการ. น. ท. หญิงปรียชา นพ บูรบุตร ร. อ. หญิงเกศราภรณ์ พรหมมี ผู้นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google