งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009 นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T.NURSE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009 นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T.NURSE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009 นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T.NURSE

2 ห้องตรวจโรคศัลยกรรม กองศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ให้บริการ ผู้ป่วยทหาร, ข้าราชการ, ครอบครัว, ประกันสังคม และผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพ ที่มารับการตรวจ โรคศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ระบบศัลยกรรม ตกแต่ง, ผู้ป่วยที่มาทำแผล ผู้ป่วยเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มาโดยใช้รถนั่ง ประมาณวันละ ๑๐ - ๑๕ ราย / วัน บางราย ช่วยเหลือตนเองได้บ้างเช่นยืน / เดินได้ เล็กน้อย หรือ พยุงตัวเองไม่ได้ เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009

3 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถนั่งขึ้นเตียงนอนเพื่อทำ หัตถการจะต้องมีเจ้าหน้าที่ช่วยยกผู้ป่วยจำนวน ๓ คน  คนที่ ๑ ยกบริเวณรักแร้ผู้ป่วย  คนที่ ๒ ยกบริเวณ เอว - สะโพก  คนที่ ๓ ยกบริเวณใต้เข่า - ขาทั้งสองข้าง  เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย และมีความมั่นใจว่า จะไม่พลัดตกเตียงขณะยก  ที่เป็นปัญหาในการยกคือ คนที่ ๒ ยกบริเวณ เอว - สะโพก ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะไม่คาดเข็มขัดมา ทำให้ ไม่มีอะไรเกาะยึดในการยก  จึงเป็นที่มาของการคิดอุปกรณ์เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009 สำหรับช่วยยกผู้ป่วยจากรถนั่งขึ้นเตียง นอนในการทำหัตถการเพื่อให้ผู้ป่วยมีความ ปลอดภัย และมีความมั่นใจว่าจะไม่พลัดตกเตียง ขณะยก เจ้าหน้าที่ช่วยยกผู้ป่วย มีความมั่นใจและ ทำงานได้สะดวกขึ้น เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009

4 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย และมี ความมั่นใจว่าจะไม่พลัดตกเตียงขณะ ยก ๒. เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ช่วยยกผู้ป่วย มี ความมั่นใจและทำงานได้สะดวกขึ้น ๓. เพื่อลดการบาดเจ็บจากการปวดหลัง ของเจ้าหน้าที่ขณะทำการยกผู้ป่วย เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009

5 วิธีดำเนินการ กลุ่มงานห้องตรวจโรคศัลยกรรมระดม ความคิดหาวิธีจะช่วยยกผู้ป่วยจากรถ นั่งขึ้นเตียงนอนให้ปลอดภัย และมี ความมั่นใจว่าผู้ป่วยไม่พลัดตกเตียง ขณะยก และเจ้าหน้าที่ทำการยกไม่ บาดเจ็บจากการปวดหลัง นำอุปกรณ์เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009 มา ทดสอบความแข็งแรง ความสะดวกใน การใช้งานตั้งแต่ ๑มิ. ย. ๕๒ - ๓๑ ก. ค. ๕๒ เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009

6 อุปกรณ์ ๑. เข็มขัดสนามขนาด ๓๘ - ๔๕ นิ้วจำนวน ๒ เส้น ราคา เส้นละ ๑๒๐ บาท รวม ๒๔๐ บาท ( เข็มขัด สนามมีความแข็งแรง กว้างพอไม่ทำให้เกิดรอย กดทับบริเวณเอว - สะโพก และมีราคาถูก ) วิธีทำ ๑. นำเข็มขัดสนามสองเส้น มายึดติดกันด้วยอุปกรณ์ที่ มีอยู่กับตัวเข็มขัด ๒. นำเข็มขัดสนามเส้นที่ ๑ คล้องบริเวณเอวผู้ป่วย และเข็มขัดเส้นที่ ๒ คล้อง บริเวณสะโพก เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009

7 ตัวชี้วัด ๑. ผู้ป่วย และญาติ มีความพึงพอใจ มากกว่า ๘๐ % ๒. เจ้าหน้าที่ช่วยยกผู้ป่วยมีความพึง พอใจมากกว่า ๘๐ % ๓. การบาดเจ็บจากการปวดหลังของ เจ้าหน้าที่ขณะทำการยกผู้ป่วยน้อย กว่า ๕ % ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009

8 กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ๑. นำวัสดุที่มีอยู่เช่นเข็มขัดสนาม มาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ต้องจัดซื้อ ในราคาแพง ๒. เป็นการพัฒนางานที่ทำประจำให้ ทำงานได้สะดวก และมีประสิทธิภาพสูง ที่สุด ๓. ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการ เคลื่อนย้าย เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009

9 เข็มขัดมหัศจรรย์ ๒๐๐๙ ๑. มหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ ๔ โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า R2R ดูแลได้ มาตรฐาน และปลอดภัยด้วยหัวใจความ เป็นมนุษย์ ๗ - ๘ ก. ย. ๒๕๕๒ ๒. นำเสนอประชุมวิชาการ โรงพยาบาล ตำรวจ ๒๐ ม. ค. ๒๕๕๓

10


ดาวน์โหลด ppt เข็มขัดมหัศจรรย์ 2009 นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T.NURSE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google