งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการเลือกหัวข้อ โครงงานปริญญานิพนธ์ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการเลือกหัวข้อ โครงงานปริญญานิพนธ์ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเลือกหัวข้อ โครงงานปริญญานิพนธ์ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ

2 การได้มาของหัวข้อเรื่องที่จะทำโครงงาน ได้มาจากแหล่งต่างๆ กัน ดังนี้ 1. จากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน 2. จากงานอดิเรกของนักศึกษา 3. จากการไปท่องเที่ยวและเยี่ยมชมแหล่งข้อมูล 4. จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อินเตอร์เน็ต 5. จากการอ่านหนังสือต่างๆ 6. จากการฟังบรรยายทางวิชาการ การฟังและชม รายการวิทยุและโทรทัศน์ 7. จากการศึกษาโครงงานฯที่ผู้อื่นทำไว้แล้ว หรือเข้า ชมการประกวดโครงงานฯ 8. จากกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 9. จากการสนทนากับครูอาจารย์ ผู้ชำนาญในเฉพาะ เรื่อง การเลือกหัวข้อโครงงานฯ MHE & LE

3 1. เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของ ผู้เรียน 2. มีความเป็นไปได้ที่โครงงานจะประสบผลสำเร็จ 3. มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน อย่างเพียงพอ 4. ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจนเกินไป 5. มีสถานที่ที่ใช้ในการทดลองหรือปฏิบัติการ เพียงพอ 6. มีเวลาเพียงพอในการทำโครงงานฯ 7. มีครูอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็น ที่ปรึกษา 8. มีความปลอดภัย หรือเป็นโครงงานที่ไม่เป็น อันตราย 9. มีแหล่งให้ค้นคว้าความรู้ หรือเอกสารทาง วิชาการสนับสนุนอย่างเพียงพอ ข้อพิจารณาในการเลือกหัวข้อ เรื่องที่จะทำโครงงาน

4 ฉันทะ ( ความ พอใจ ) วิริยะ ( ความ เพียร ) จิตตะ ( ความอา ใจจดจ่อ ) วิมังสา ( ความหมั่น สอดส่องในสิ่งนั้น ) อิทธิบาท 4 P (Plan) ; การ วางแผน D (Do) ; การลง มือทำ C (Check) ; การ ตรวจสอบ A (Action) ; การปรับปรุง แก้ไข

5 ขอบคุณ ครับ..


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการเลือกหัวข้อ โครงงานปริญญานิพนธ์ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google