งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการเลือกหัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการเลือกหัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเลือกหัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์
ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 การเลือกหัวข้อโครงงานฯ
การได้มาของหัวข้อเรื่องที่จะทำโครงงานได้มาจากแหล่งต่างๆ กัน ดังนี้ 1. จากปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน 2. จากงานอดิเรกของนักศึกษา 3. จากการไปท่องเที่ยวและเยี่ยมชมแหล่งข้อมูล 4. จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อินเตอร์เน็ต 5. จากการอ่านหนังสือต่างๆ 6. จากการฟังบรรยายทางวิชาการ การฟังและชมรายการวิทยุและโทรทัศน์ 7. จากการศึกษาโครงงานฯที่ผู้อื่นทำไว้แล้ว หรือเข้าชมการประกวดโครงงานฯ 8. จากกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 9. จากการสนทนากับครูอาจารย์ ผู้ชำนาญในเฉพาะเรื่อง MHE & LE

3 ข้อพิจารณาในการเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำโครงงาน
1. เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน 2. มีความเป็นไปได้ที่โครงงานจะประสบผลสำเร็จ 3. มีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานอย่างเพียงพอ 4. ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากจนเกินไป 5. มีสถานที่ที่ใช้ในการทดลองหรือปฏิบัติการเพียงพอ 6. มีเวลาเพียงพอในการทำโครงงานฯ 7. มีครูอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา 8. มีความปลอดภัย หรือเป็นโครงงานที่ไม่เป็นอันตราย 9. มีแหล่งให้ค้นคว้าความรู้ หรือเอกสารทางวิชาการสนับสนุนอย่างเพียงพอ

4 อิทธิบาท 4 ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความอาใจจดจ่อ)
P (Plan) ;การวางแผน วิริยะ (ความเพียร) D (Do) ; การลงมือทำ จิตตะ (ความอาใจจดจ่อ) C (Check) ; การตรวจสอบ A (Action) ; การปรับปรุงแก้ไข วิมังสา (ความหมั่นสอดส่องในสิ่งนั้น)

5 ขอบคุณครับ..


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการเลือกหัวข้อโครงงานปริญญานิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google