งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ เรื่อง แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ เรื่อง แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบ เรื่อง แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แบบทดสอบ เรื่อง แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างสรรค์และสงวนลิขสิทธิ์ โดยครูแป้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง มิถุนายน 2550

2 1. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่บนส่วนใดในแผนที่โครงร่าง ก
1. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่บนส่วนใดในแผนที่โครงร่าง ก. ขวาบน ข. ซ้ายบน ค. ขวาล่าง ง. ซ้ายล่าง แบบทดสอบเรื่องแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างสรรค์และสงวนลิขสิทธิ์โดยนางนงลักษณ์ วันสม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง มิ.ย.50

3 2. สีแดงในแผนที่แสดงอะไร
ทวีปออสเตรเลีย ประเทศ อินโดนีเซีย ดินแดนสุวรรณภูมิ ง. เอเชียอาคเนย์

4 3. ประเทศใดแสดงในแผนที่ด้วยสัญลักษณ์สีเดียวกับประเทศไทย ก. สิงคโปร์ ข
3. ประเทศใดแสดงในแผนที่ด้วยสัญลักษณ์สีเดียวกับประเทศไทย ก. สิงคโปร์ ข. อินโดนีเซีย ค. มาเลเซีย ง. บรูไน

5 4. ประเทศใดในแผนที่ใช้สัญลักษณ์สีคล้ายคลึงประเทศพม่ามากที่สุด ก
4. ประเทศใดในแผนที่ใช้สัญลักษณ์สีคล้ายคลึงประเทศพม่ามากที่สุด ก. ติมอร์ตะวันออก ข. บรูไน ค. สิงคโปร์ ง. อินโดนีเซีย

6 5. ประเทศใดมีลักษณะธงชาติคล้ายคลึงกันมากที่สุด ก. บรูไน-พม่า ข
5. ประเทศใดมีลักษณะธงชาติคล้ายคลึงกันมากที่สุด ก. บรูไน-พม่า ข. ลาว-ฟิลิปปินส์ ค. สิงคโปร์-อินโดนีเซีย ง.ไทย-เวียดนาม

7 6. ดินแดนใดในแผนที่ใช้สัญลักษณ์สีเดียวกับประเทศเวียดนาม ก
6. ดินแดนใดในแผนที่ใช้สัญลักษณ์สีเดียวกับประเทศเวียดนาม ก. นิวกินีตะวันออก ข. ติมอร์ตะวันออก ค. ออสเตรเลีย ง. จีน

8 7. เส้นศูนย์สูตร(อีเควเตอร์) ที่ละติจูดศูนย์องศา ลากผ่านประเทศใด ก
7. เส้นศูนย์สูตร(อีเควเตอร์) ที่ละติจูดศูนย์องศา ลากผ่านประเทศใด ก. สิงคโปร์ ข. อินโดนีเซีย ค. มาเลเซีย ง. พม่า

9 8. ประเทศใดใช้สีสัญลักษณ์ในแผนที่ไม่เหมือนกับประเทศไทย
ก. จีน ข. พม่า ค. ฟิลิปปินส์ ง. มาเลเซีย

10 9. ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในประเทศใด
ก. ลาว ข. เวียดนาม ค. กัมพูชา ง. ไทย

11 10. แผนที่นี้แสดงเส้นทางการบินสายการบินการูด้าของประเทศใด ก
10. แผนที่นี้แสดงเส้นทางการบินสายการบินการูด้าของประเทศใด ก. อินโดนีเซีย ข. ฟิลิปปินส์ ค. ออสเตรเลีย ง. กัมพูชา แบบทดสอบเรื่องแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างสรรค์และสงวนลิขสิทธิ์โดยนางนงลักษณ์ วันสม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง มิถุนายน 2550

12 11. ประเทศใด ไม่ปรากฏอยู่ ในแผนที่นี้ ก. ออสเตรเลีย ข. เวียดนาม ค. บรูไน ง. สิงคโปร์

13 ดินแดนด้านทิศเหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ติดกับประเทศใด
จีน ข. รัสเซีย ค. อินเดีย ง. ออสเตรเลีย

14 13. แผนที่นี้น่าจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไร
ก. ระดับน้ำทะเล ข. เส้นทางการบิน ค. ภูมิประเทศ ง. แหล่งทรัพยากร

15 แผนที่นี้น่าจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไร
เส้นทางเดินเรือ เส้นทางเดินรถ ลักษณะชายฝั่ง ง. เขตการปกครอง

16 15. วงกลมในแผนที่น่าจะแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับอะไร เมือง เทือกเขา แม่น้ำ ง. ทะเลสาบ

17 16. แผนที่นี้มุ่งเน้นประเทศใดเป็นพิเศษ ก. อินเดีย ข. ออสเตรเลีย ค
16. แผนที่นี้มุ่งเน้นประเทศใดเป็นพิเศษ ก. อินเดีย ข. ออสเตรเลีย ค. อินโดนีเซีย ง. มาเลเซีย

18 17. สัญลักษณ์ดาวแดงลำดับที่ 14 15 16 หมายถึงอะไร ก. เมืองสำคัญ ข
17. สัญลักษณ์ดาวแดงลำดับที่ หมายถึงอะไร ก. เมืองสำคัญ ข. เมืองหลวง ค. ภูเขาไฟ ง. ท่าเรือ

19 18. แผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ ต้องการแสดงอะไร ก
18. แผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ ต้องการแสดงอะไร ก. ภูมิประเทศ ข. ภูมิอากาศ ค. เขตประเทศ ง. น่านน้ำ

20 19. แผนที่รูปใดแสดงที่ตั้งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ชัดเจนที่สุด ก. ซ้ายบน ข. ขวาบน ค. ซ้ายล่าง ง. ขวาล่าง

21 20. แผนที่รูปใดแสดงเฉพาะรัฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก. ซ้ายบน ข
20. แผนที่รูปใดแสดงเฉพาะรัฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก. ซ้ายบน ข. ซ้ายล่าง ค. ขวาบน ง. ขวาล่าง แบบทดสอบเรื่องแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างสรรค์และสงวนลิขสิทธิ์โดยนางนงลักษณ์ วันสม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง มิ.ย.50

22 แบบทดสอบเรื่องแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างสรรค์และสงวนลิขสิทธิ์โดยครูแป้น ส.ภ. ตรัง มิถุนายน ขอให้เรียนรู้อย่างมีความสุข โปรดเปิดดูคำตอบใต้ภาพ เฉลย 1.ค 2.ง 3.ง 4. ก 5.ค 6.ก 7.ข 8.ข 9.ค 10.ก 11.ก 12.ก 13.ข 14.ก 15.ก 16.ค 17.ก 18.ค 19.ง 20.ค ติดต่อครูนงลักษณ์ วันสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ เรื่อง แผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google