งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ เรื่อง แผนที่เอเชียตะวันออก เฉียงใต้ สร้างสรรค์และสงวนลิขสิทธิ์ โดยครูแป้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง www.spa.ac.th www.spa.ac.th มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ เรื่อง แผนที่เอเชียตะวันออก เฉียงใต้ สร้างสรรค์และสงวนลิขสิทธิ์ โดยครูแป้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง www.spa.ac.th www.spa.ac.th มิถุนายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบ เรื่อง แผนที่เอเชียตะวันออก เฉียงใต้ สร้างสรรค์และสงวนลิขสิทธิ์ โดยครูแป้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง www.spa.ac.th www.spa.ac.th มิถุนายน 2550

2 1. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่บน ส่วนใดในแผนที่โครงร่าง ก. ขวาบน ข. ซ้ายบน ค. ขวาล่าง ง. ซ้ายล่าง แบบทดสอบเรื่องแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างสรรค์และสงวนลิขสิทธิ์โดยนางนงลักษณ์ วันสม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง มิ. ย.50

3 2. สีแดงใน แผนที่ แสดง อะไร ก.ทวีป ออสเต รเลีย ข.ประเทศ อินโดนี เซีย ก.ดินแดน สุวรรณ ภูมิ ง. เอเชีย อาคเน ย์

4 3. ประเทศใดแสดงในแผนที่ด้วยสัญลักษณ์สี เดียวกับประเทศไทย ก. สิงคโปร์ ข. อินโดนีเซีย ค. มาเลเซีย ง. บรูไน

5 4. ประเทศใดในแผนที่ใช้สัญลักษณ์สี คล้ายคลึงประเทศพม่ามากที่สุด ก. ติมอร์ตะวันออก ข. บรูไน ค. สิงคโปร์ ง. อินโดนีเซีย

6 5. ประเทศใดมีลักษณะธงชาติ คล้ายคลึงกันมากที่สุด ก. บรูไน - พม่า ข. ลาว - ฟิลิปปินส์ ค. สิงคโปร์ - อินโดนีเซีย ง. ไทย - เวียดนาม

7 6. ดินแดนใดในแผนที่ใช้สัญลักษณ์สีเดียวกับ ประเทศเวียดนาม ก. นิวกินีตะวันออก ข. ติมอร์ตะวันออก ค. ออสเตรเลีย ง. จีน

8 7. เส้นศูนย์สูตร ( อีเควเตอร์ ) ที่ละติจูดศูนย์ องศา ลากผ่านประเทศใด ก. สิงคโปร์ ข. อินโดนีเซีย ค. มาเลเซีย ง. พม่า

9 8. ประเทศ ใดใช้สี สัญลัก ษณ์ใน แผนที่ ไม่ เหมือน กับ ประเทศ ไทย ก. จีน ข. พม่า ค. ฟิลิปปิ นส์ ง. มาเลเซี ย

10 9. ทะเลสาบ น้ำจืด ขนาด ใหญ่ที่สุด ในเอเชีย ตะวันออ กเฉียงใต้ อยู่ใน ประเทศ ใด ก. ลาว ข. เวียดนาม ค. กัมพูชา ง. ไทย

11 10. แผนที่นี้แสดงเส้นทางการบินสายการบินกา รูด้าของประเทศใด ก. อินโดนีเซีย ข. ฟิลิปปินส์ ค. ออสเตรเลีย ง. กัมพูชา แบบทดสอบเรื่องแผนที่เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ สร้างสรรค์และสงวนลิขสิทธิ์ โดยนางนงลักษณ์ วันสม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง มิถุนายน 2550

12 11. ประเท ศใด ไม่ปรากฏ อยู่ ในแผน ที่นี้ ก. ออสเต รเลีย ข. เวียดน าม ค. บรูไน ง. สิงคโป ร์

13 12. ดินแดน ด้านทิศ เหนือของ ภูมิภาค เอเชีย ตะวันออก เฉียงใต้อยู่ ติดกับ ประเทศใด ก.จีน ข. รัสเซีย ค. อินเดีย ง. ออสเตรเลี ย

14 13. แผน ที่นี้น่าจะ แสดง ข้อมูล เกี่ยวกับ อะไร ก. ระดับน้ำ ทะเล ข. เส้นทาง การบิน ค. ภูมิ ประเทศ ง. แหล่ง ทรัพยา กร

15 14. แผนที่นี้ น่าจะ แสดง ข้อมูล เกี่ยวกับ อะไร ก.เส้นทาง เดินเรือ ข.เส้นทาง เดินรถ ค.ลักษณะ ชายฝั่ง ง. เขตการ ปกครอง

16 15. วงกลม ในแผน ที่น่าจะ แสดง ข้อมูล เกี่ยวกั บอะไร ก.เมือง ข.เทือกเ ขา ค.แม่น้ำ ง. ทะเลส าบ

17 16. แผนที่นี้มุ่งเน้นประเทศใดเป็นพิเศษ ก. อินเดีย ข. ออสเตรเลีย ค. อินโดนีเซีย ง. มาเลเซีย

18 17. สัญลักษณ์ดาวแดงลำดับที่ 14 15 16 หมายถึงอะไร ก. เมืองสำคัญ ข. เมืองหลวง ค. ภูเขาไฟ ง. ท่าเรือ

19 18. แผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้นี้ ต้องการแสดงอะไร ก. ภูมิประเทศ ข. ภูมิอากาศ ค. เขตประเทศ ง. น่านน้ำ

20 19. แผนที่รูปใดแสดงที่ตั้งของภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ชัดเจนที่สุด ก. ซ้ายบน ข. ขวาบน ค. ซ้าย ล่าง ง. ขวาล่าง

21 20. แผนที่รูปใดแสดงเฉพาะรัฐกิจ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก. ซ้ายบน ข. ซ้ายล่าง ค. ขวา บน ง. ขวาล่าง แบบทดสอบเรื่อง แผนที่เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ สร้างสรรค์และสงวน ลิขสิทธิ์โดยนางนง ลักษณ์ วันสม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง มิ. ย.50

22 แบบทดสอบเรื่องแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างสรรค์และสงวนลิขสิทธิ์โดยครูแป้น ส. ภ. ตรัง มิถุนายน 2550 ขอให้เรียนรู้อย่างมีความสุข โปรดเปิดดูคำตอบใต้ภาพ เฉลย 1. ค 2. ง 3. ง 4. ก 5. ค 6. ก 7. ข 8. ข 9. ค 10. ก 11. ก 12. ก 13. ข 14. ก 15. ก 16. ค 17. ก 18. ค 19. ง 20. ค ติดต่อครูนงลักษณ์ วันสม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 0841846613 www.spa.ac.th www.spa.ac.th


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ เรื่อง แผนที่เอเชียตะวันออก เฉียงใต้ สร้างสรรค์และสงวนลิขสิทธิ์ โดยครูแป้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง www.spa.ac.th www.spa.ac.th มิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google